Schůze předsednictva RKČR konaná 15.12.2001 v Brně

 

Přítomni: M. Císař, A. Buriánková, L. Zavoralová, B. Dubská, P. Schánilec, O. Havlová, O. Cach, I. Přikryl, H. Klementová
Omluveni: K. Švancara

Program:

Předání dokumentace p. Noskem
Odvolání sl. Fialové z úkolů jí svěřených
Dopisy, stížnosti
a) MVDr. Sedláře
b) p. Sejkaniče
c) p. Grünwaldové
Telefonát p. J.Zamrazilové
Data poskytovaná plemennou knihou
Finanční limit
Činnost, akce pro rok 2002
Jmenování MVDr. Schánilce do funkce OPCH
Poděkování vedoucímu družstva MS 2001 Itálie p. Glisníkovi
Zajištění kontaktních adres IFR
Svody, bonitace v r. 2002
Dokončení členské schůze
Kontrola finančního zajištění MS 2001 Itálie
Kontrola registrace sídla klubu
Různé

 1. Předání dokumentace p. Noskem - Pan Milan Nosek předal veškeré materiály včetně razítka novému předsedovi. V průběhu schůze a na základě faxem obdržených kopií bylo zjištěno, že v těchto materiálech chybí smlouva uzavřená mezi RKČR a Fialovou Ludmilou ohledně údržby oficiálního serveru www.rottweiler.cz, smlouva uzavřená mezi RKČR a Ludmilou Fialovou týkající se práce na klubovém zpravodaji a též smlouva uzavřená mezi RKČR a Juřicou Miroslavem ohledně úpravy a tisku klubového zpravodaje.

 2. Odvolání sl. Fialové z úkolů jí svěřených - Odvolání sl. L. Fialové ze stránek serveru. Nově pověřená tímto úkolem byla s okamžitou platností sl. J. Kovaříková. Odůvodnění odvolání: pozdní dodávání aktuálních zpráv a informací na stránky, posunuty termíny vydávání, špatná komunikace, nedostupnost sl. Fialové, nerespektování pokynů předsedy RKČR, nejsou k nahlédnutí smlouvy apod. Odvolání bylo schváleno jednohlasně. Předseda byl pověřen, aby kontaktoval tiskárnu ohledně vydání kopií Zpravodaje č. 4/01 k nahlédnutí a doplnění o aktuální příspěvky. Sl. Fialové byl vydán zákaz použít hotovost 13.000,- Kč, která jí byla předána p. Dubskou jako záloha na rozeslání zpravodajů. Platí do odvolání. Předsednictvo se jednomyslně shodlo, že sl. Fialová bude rovněž odvolána z přípravy zpravodaje a jeho rozesílání členům. Důvodem je opět nerespektování pokynů předsedy RKČR a neoprávněná manipulace se svěřenými materiály. Činností vedoucí ke zpracovávání a distribuci zpravodaje RKČR byla pověřena sl. J. Kovaříková. Redakční radu ustanoví: Císař, Kovaříková. O jejím složení bude předsednictvo informováno na příští schůzi. Členové předsednictva udělují jednohlasně předsedovi p. Císařovi plnou moc k jednání ohledně učinění dalších kroků a zajištění okamžitého vypovězení smluv mezi sl. Fialovou a RKČR stejně jako mezi p. Juřicou a RKČR.

 3. Předsednictvo bylo seznámeno s těmito dopisy a stížnostmi:
  MVDr. Sedláře - MVDr. Sedlář bude na návrh p. Buriánkové kontaktován k předání materiálů a současně obdrží oba zápisy ze schůzí nového předsednictva.
  I. Sejkaniče – ohledně střetu zájmů u MVDr. L. Hanušové ve funkcích OPCH a člena KRK. Zajistí: Oldřich Cach - projedná s. MVDr. L. Hanušovou, pro kterou funkci se rozhodne.
  Stížnosti p. Grünwaldové na p. Sejkaniče ohledně sporu vzniklého mezi chovatelem a majitelem štěněte pocházejícího z CHS Mivanga. Předsednictvo se jednohlasně usneslo, že řešení tohoto sporu není v kompetenci klubu a bude proto v případě nevyjasnění situace nutno řešit tento občansko-právní cestou.

 4. Telefonát p. Zamrazilové – Paní J. Zamrazilová telefonicky oznámila předsedovi klubu, že nebude nadále zajišťovat svody a bonitace v Praze - Libni. Další jednání v této věci zajistí p. Cach, p. Císař.

 5. Data poskytovaná plemennou knihou - Předseda projedná na plemenné knize dostupnost a přístup k chovatelským datům a materiálům. S PK budou spolupracovat: p. Císař, Mgr. Zavoralová, Ing. Přikryl.

 6. Finanční limit - Předsednictvo rozhodlo, že předseda klubu M. Císař bude oprávněn disponovat částkou 3.000,- Kč měsíčně bez předchozího souhlasu předsednictva. Tato částka podléhá vyúčtování a bude v případě použití uváděna v dalších zápisech ze schůzí předsednictva.

 7. Činnost, akce pro rok 2002 - Zajištění akcí na rok 2002 - budou zjištěny podmínky a smlouvy, které byly na akce 2002 již zajištěny nebo smluvně dohodnuty. MVDr. Schánilcovi předána kontaktní adresa na rozhodčího a delegačenka rozhodčího z Polska s úkolem zajištění další spolupráce s pořadateli výstav. Na speciální výstavu a klubovou výstavu - kontakt přes M. Noska.

 8. Jmenování MVDr. Schánilce do funkce OPCH - Do funkce OPCH byl dnem 1. 12. 2001 jmenován MVDr. Pavel Schánilec. Do konce ledna 2002 budou sezváno chovatelské kolegium na samostatnou schůzku. Zajistí: L. Zavoralová.

 9. Oficiální poděkování vedoucímu družstva na MS RTW 2001 v Itálii - zajistí předseda M. Císař.

 10. Zajištění kontaktních adres IFR - zajistí MVDr. Schánilec, včetně zajištění časopisu ARDK, který bude zasílán ÚPCH Mgr. Zavoralové.

 11. Svody, bonitace v roce 2002 - Na svody dorostu budou nadále delegování pouze rozhodčí exteriéru. Bude kontaktována Praha-Libeň o konání akcí. V případě nezájmu zjistí podmínky a možnosti p. Cach v Chrudimi. Dále bude jednáno s p. Jurášovou. Zajistí: Císař, Zavoralová, Cach.

 12. Dokončení členské schůze: Program schůze - změny normativů, změny chovatelských řádů, zachování zkoušek z výkonu pro chovnost ( odůvodnění připraví Schánilec, Švancara a Zavoralová), změna standardu. různé - na členské schůzi bude předložen návrh na placení poloviny členského příspěvku pro členy přihlášené po 30. 6. příslušného roku.
  Termín dokončení členské schůze: Brno - 16.2.2002, Hotel Královopolská - zajistí pobočka MORAVA - sl. Klementová

 13. Kontrola finančního zajištění MS RTW v Itálii - Zajistí : Dubská, Termín: do příští schůze předsednictva

 14. Kontrola registrace sídla klubu - registrace byla provedena na Brno. Zajistila Dubská.

 15. Různé

  a) chovatelské materiály – převzetí materiálů, jež byly poskytovány ke zpracování p. Damaskinosové. Zajistí: Zavoralová

  b) platby členských příspěvků – při kontrole plateb bylo zjištěno porušování práv členů minulým předsednictvem. Jednatelka p. Havlová byla požádána počínaje rokem 2002 o opětovné zavedení rozesílání jedné upomínky členům, kteří ve stanovenou dobu nezaplatili členský příspěvek.

  c) Katalog plemeníků, katalog chovných fen, katalog DKK – otázky ohledně těchto publikací vydávaných RKČR budou projednány na nejbližším chovatelském kolegiu. UPCH Zavoralová seznámí předsednictvo o závěrech na následující schůzi.

  d) Změny výstavního řádu ČMKU – doplnění změn, ve výstavním řádu zajistí: Zavoralová.

  e) razítka pro nové členy předsednictva – zajistí: Klementová

  f) příbuzenská plemenitba – ohledně zavedení podmínek použití nejužší příbuzenské plemenitby v chovu RTW bude informovat předsednictvo p. Zavoralová po konzultaci s chovatelským kolegiem.

  g) Tetování, čipování RTW – bude projednáno chovatelský kolegiem. Zajistí: Zavoralová.

  h) pobočka Morava – s jednatelkou pobočky byly projednány organizační záležitosti (evidence členů, organizace svodů a bonitací na Moravě pro rok 2002, možnost organizování dalších klubových akcí pro příští rok)

  i) KRK projednala stížnost p. Typovského ohledně výsledků vyhodnocení soutěže o nejlepšího výstavního psa / fenu v sezóně 2001 a doporučila předsednictvu výsledky soutěže přehodnotit. Výsledky proto budou znovu přečteny na členské schůzi 16. 2. 2002 a následně uvedeny ve zpravodaji 1/02.

  j) Odpověď na faxovou stížnost doručenou během jednání předsednictva sl. Fialovou – zajistí: Císař.

  k) poplatky za klubové akce – předsednictvo jednohlasně odsouhlasilo snížení poplatku za akci Körung z 1.000,- na 250 Kč. Poplatky za kontrolu vrhu: 40 Kč za jedno štěně platí chovatel při první kontrole vrhu složenkou na účet RKČR. Druhá kontrola vrhu je zdarma. Chovatelé budou o způsobu platby blíže informováni svými poradci chovu.