Zápis z členské schůze RKČR 24.11.2001 v Kralupech nad Vltavou.

 

Program:

Prezentace a zahájení
Návrh programu schůze a volba mandátové komise
Udělení čestného členství
Volba návrhové komise návrhové komise
Volba volební komise
Zpráva předsedy RKČR
Zpráva ÚPCH a vyhodnocení šampiónů a nejlepších výstavních jedinců
Zpráva výcvikáře a vyhodnocení pracovních soutěží
Zpráva pokladníka
Zpráva KRK
Kárná opatření
Volba předsednictva RKČR
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr

 

 1. Prezentace - přítomno 103 členů a 10 hostů

  Volba mandátové komise ve složení: ing. K. Řádek, L. Fialová, M. Damaskinosová

  1 - proti 2 - zdrželi ostatní pro - komise v tomto složení zvolena.

  Předseda Milan Nosek zahájil schůzi uvítáním přítomných a předal slovo K. Švancarovi, který schůzi vedl. Z pléna byl vysloven návrh, aby místopředseda schůzi neřídil, ale hlasováním 59-ti hlasy pro, aby K. Švancara schůzi řídil bylo rozhodnuto.

 2. Návrh programu schůze - program schůze byl schválen s těmito změnami: bod 11. Kárná opatření byl zařazen jako bod č. 6 a to 87 hlasů pro změnu bod 12. - bod 14. - byly přehozeny v pořadí diskuse a potom volba předsednictva takto: 42 hlasů proti změně programu 17 - se zdrželo hlasování, 44 hlasů pro změnu. Vzhledem k tomu, že někteří členové si dovezli plné moci od nepřítomných členů, aby je zastupovali při jednotlivých volbách a bylo navrženo, aby se o této možnosti hlasovalo. K tomuto hlasování však nedošlo.

 3. Udělení čestného členství RKČR paní Marii Lohniské k jejímu významnému jubileu - 70 let a nemalé zásluze jak v chovu rottweilerů, tak k propagaci plemene a mnoha úspěchů nejen u nás, ale i v zahraničí. 0 - hlasů proti, 7- se zdrželo a ostatní pro udělení čestného členství RKČR. M. Nosek poděkoval p. Marii Lohniské za její dosavadní práci a popřál mnoho dalších úspěchů a předal jí kytici a sochu rottweilera.

 4. Volba návrhové komise - komise byla zvolena ve složení : A. Dočekalová, J. Hlinák a P. Sovková. Proti - 20 , zdrželo - 35 , pro - 48 hlasů.

 5. Volba volební komise - komise byla zvolena ve složení: L. Boháčková, Mgr. L. Zavoralová a Z. Sedláček. Proti - 0, zdrželo - 3, pro - 86 hlasů.

 6. Kárná opatření: 1. Návrh na vyloučení ing. Ivo Přikryla 2. Návrh na udělení kárného opatření členu RKČR p. Hynku Procházkovi 3. Návrh na udělení kárného opatření členu RKČR, chovatelce, OPCH a předsedkyni KRK MVDr. Lence Hanušové 4. Návrh na vyloučení MVDr. Sedláře Miloše z RKČR.

  1) Předsednictvo RKČR udělilo ing. I.Přikrylovi následující kárná opatření: důtku a následně vyloučení z klubu. Jmenovaný se odvolal členské schůzi i KRKu. Komentář k vyloučení přednesl K. Švancara. Příspěvek přednesla A. Dočekalová. K problematice byla vedena dlouhá diskuse, které se zúčastnilo mnoho členů a zazní- valy hlasy pro i proti. Nakonec proběhlo hlasování, kterého se ujal ing. K. Řádek tak, že každý z přítomných členů dle presenční listiny vyslovil svůj souhlas nebo nesouhlas s vyloučením. Konečným sečtením hlasů bylo rozhodnuto o setrvání v klubu ing. Ivo Přikryla a to následovně: pro vyloučení hlasovalo 48 hlasů proti vyloučení 52 hlasů a 6 hlasů se zdrželo. Ing. Ivo Přikryl zůstává členem RKČR.

  2) Návrh na udělení kárného opatření Hynku Procházkovi podali - A. Buriánková, M. Císař, H. Klementová, L. Kopcová, Bc. J. Kovaříková, ing. K. Řádek, J. Rohlínek a MVDr. P. Schánilec za nesportovní, nepřiměřené a nevhodné chování, fyzické a slovní ataky na akcích RKČR. Dodatečně se pod tento návrh podepsala v průběhu členské schůze Mgr. L. Zavoralová, B. Lužná a A. Houšková. Z diskuse vyplynul návrh na potrestání dle stanov RKČR - VI.Kárná opatření, čl.19. odst.1.písmeno c) odvolání z funkce. O tomto opatření rozhodla hlasováním členská schůze takto: proti odvolání 41 hlasů, pro odvolání 39 hlasů, zdrželo se 9 hlasů. Návrh na udělení kárného opatření neprošel.

  3) Žádost o prošetření porušování řádů RKČR, podvodného jednání a návrh na udělení kárného opatření MVDr. Lence Hanušové podali H. Klementová a ing. K. Řádek. Jednalo se o přebonitaci feny Orky ze Štěrbů MVDr. Hanušové a to 1.10.2000 byl feně přidělen bonitační kód povahy 9 a nebyla zařazena do chovu. 12.5.2001 byla fena přebonitována s bonitačním kódem povahy 7 as zařazena do chovu. Vzhledem k tomu, že po vykonání další zkoušky může majitel RTW zažádat o přebonitaci, nedopustila se jmenovaná žádného porušení stanov. Dále bylo ve stížnosti uvedeno, že jmenovaná uváděla lživé informace v inzerátu ve Světě psů. K tomuto bylo i vyjádření redakce, která je ze zákona vázána mlčenlivostí a nesmí nic sdělovat. Na základě tohoto obvinění nebylo rovněž co dále řešit, protože byl-li někdo poškozen,není to věc členské schůze, ale občansko-právních vztahů a nebylo ani prokázáno nebyl proto žádný důvod toto kárné opatření řešit na členské schůzi.

  4) Návrh na vyloučení MVDr. Miloše Sedláře podali: A. Buriánková, M. Císař, H. Klementová, L. Kopcová, Bc. J. Kovačříková, ing. K. Řádek, MVDr. Schánilec, H. Mocková a J. Rohlínek. Návrh na vyloučení jmenovaného byl několikastránkový materiál. Vzhledem k celému průběhu schůze se k návrhu vyjádřil ing. Ivo Přikryl, který ač nebyl mezi navrhovateli podepsán, odvolal se slečnou H. Klementovou návrh na vyloučení MVDr. Sedláře a materiál projednáván dále nebyl. Nikdo nevznesl další námitky k vzniklé situaci.

  7. Zpráva předsedy RKČR - viz zpráva. zpráva M. Noska

  8. Zpráva ÚPCH a vyhodnocení šampiónů a nejlepších výstavních jedinců. viz. Zpráva MVDr. Sedláře

  9. Zpráva výcvikáře a vyhodnocení pracovních soutěží. viz, Zpráva Ilony Procházkové.

  10. Zpráva pokladní - B. Dubské. Paní Dubská se omluvila, že zprávu připravenou nemá, jelikož se den před konáním členské schůze vrátila z dlouhodobého zahraničního pobytu a zpráva bude zveřejněna ve zpravodaji RKČR.

  11. Zpráva KRK. - viz Zpráva MVDr. Lenky Hanušové.

  12. Diskuse:1) MVDr.P.Schánilec Dotaz proč budou v roce 2002 konané 2 speciální výstavy. M. Nosek - výstavy budou opravdu dvě, ale pouze na jedné bude se zadáním CAC. O druhé výstavě máme představu - kombi vítěze.

  2) p. G. Holý- navrhoval, aby kousání plemeníků bylo na svodu plemeníků povinné a jak je to s přebonitováním fen. Po další zkoušce může majitel feny zažádat o přebonitaci.

  3) p. L. Špindler - navrhoval změnu pořadí a to, aby byl svod plemeníků a potom bonitace. V plánu už se s tím počítá.

  4) ing. I.Přikryl - peníze z petice "1 metr" ve výši 500,- Kč, budou převedeny pro školku nevidomých dětí.

  5) p. O. Havlová - vzhledem k tomu, že čas pokročil a blížila se 19-tá hodina, vyzvala členy, aby byla provedena volba předsednictva a nové předsednictvo, aby se ujalo dalších připomínek a návrhů vyplývajících ze členské schůze.

  Po další nekoordinované diskusi bylo přikročeno k dalšímu bodu programu.

  13. Volba předsednictva RKČR: Každý člen RKČR obdržel při prezentaci kandidátku do předsednictva a KRK. Pobočka Morava rozdávala další svoji kandidátku. Bylo navrženo a schváleno, že volba proběhne tajným hlasováním. Volební komise převzala organizaci voleb a po sečtení hlasovacích lístků seznámila přítomné s výsledkem voleb: bylo odevzdáno 102 volebních lístků, z toho byly 2 neplatné, jelikož obsahovaly více než 7 kandidátů. Pan Milan Nosek, který byl uveden na kandidátce se před volbami kandidatury vzdal. Do předsednictva RKČR byli zvoleni: Karel Švancara 49 hlasů MVDr.Miloš Sedlář 48 hlasů Olga Havlová 48 hlasů Ilona Procházková 48 hlasů Božena Dubská 47 hlasů Hynek Procházka 38 hlasů Alena Buriánková 38 hlasů

  Do kontrolní a revizní komise byli zvoleni: Oldřich Cach 50 hlasů MVDr. Lenka Hanušová 47 hlasů ing. Ivo Přikryl 43 hlasů

  Po vyhlášení těchto výsledků MVDr. M. Sedlář, Ilona Procházková a Hynek Procházka na funkce ve výboru rezignovali a byly doplněni další členové dle počtu hlasů: Miloslav Císař 35 hlasů Mgr. Lucie Zavoralová 34 hlasů MVDr. Pavel Schánilec 32 hlasů

  Po vyhlášení výsledků se vedení schůze ujala p. Alena Buriánková.

  14. Různé: a) p.Sejkanič Ivan - podal návrh na uznávání e-mailové pošty. proti 2 hlasy ostatní pro

  b) Na dotazy ohledně kupírování ocasů, odpověděla p. A. Buriánková následovně. Bude svoláno dokončení členská schůze, která rozhodne o kupírování ocasů. Zatím platí, že chovatel může rozhodnout, zda bude, či nebude kupírovat a nové majitele musí seznámit s možností diskvalifikace v některých zemích, kde je kupírování zakázáno.

  15. Návrh na usnesení přednesla p.A.Dočekalová. Usnesení bylo schváleno a to: proti - 1 hlas zdrželo se hlasování - 2 hlasy pro hlasovalo 30 členů.

  16. Závěr schůze - členskou schůzi zakončila a. Buriánková.

Zapsala: Havlová