Zápis č. 02/2002 ze schůze předsednictva konané 2. 3. 2002 v Jihlavě

 

Přítomni: M. Císař, A. Buriánková, L. Zavoralová, B. Dubská, H. Klementová, O. Havlová
Omluven: P. Schánilec

KRK:
O. Cach, I. Přikryl

 

 1. Podmínky soutěže o nejúspěšnějšího pracovního psa / fenu pro rok 2002 – schváleno. Nově byla zařazena soutěž o nejúspěšnějšího mladého pracovního psa a fenu pro rtw do 3 let věku.

 2. Podmínky soutěže o nejúspěšnějšího výstavního psa / fenu pro rok 2002 – schváleno. Nejúspěšnější mladý výstavní pes vyhlášen pro rtw do 18 měsíců.

 3. Podmínky nominace na MS RTW – schváleno.

 4. Výsledky soutěže o neúspěšnějšího výstavního psa 2001 byly opraveny dle doporučení KRK, poháry budou předány v nejkratším možném termínu.

 5. Ohledně funkce výcvikáře byla kontaktována p. M. Moravcová, která měla další nejvyšší počet hlasů na čl. schůzi v Kralupech nad Vltavou – funkci z důvodů časové náročnosti a nedostupnosti odmítla. Dalším kandidátem je p. B. Lužná – funkci přijala.

 6. Smlouvy mezi sl. Fialovou a RKČR (zpravodaj, webové stránky klubu) byly vypovězeny – zajistil: M. Císař. Smlouvu mezi p. Juřicou a RKČR není možnost z důvodů nedoručitelnosti zásilky předat (tato smlouva je již od doby podpisu obou smluvních stran neplatná z důvodu neexistující adresy obstaravatele).

 7. Platné bonitační kódy budou zveřejněny v souladu se závěry členské schůze ve zpravodaji 01/2002.

 8. Tiskárna – předsednictvu byly předloženy 4 kalkulace na tisk klubového zpravodaje z nichž byla jednohlasně schválena tiskárna Didot v Brně, smlouvu zajistí M. Císař.

 9. Cena inzerce v klubovém zpravodaji byla odsouhlasena takto:
  1 strana A5 uvnitř, barevná – 400 Kč
  1 strana A5 na zadní straně obálky, barevná – 600 Kč
  1 strana A5 ČB – 100 Kč
  1 strany A5 – 50 Kč
  přední strana obálky není inzertní

 10. Cena inzerce na klubových internetových stránkách – zdarma

 11. Kalkulaci na pořádání akcí v Praze – Uhříněvsi a Chrudimi, zajistí: L. Kopcová, O. Cach

 12. Zpráva o stavu chovatelského materiálu bude zveřejněna ve zpravodaji, zajistí: Klementová.

 13. K čl. schůzi byl podán návrh na vyloučení sl. Fialové z RKČR. Z důvodu časové náročnosti však nebyla tato přednesena, proto předsednictvo v této věci rozhodlo následovně: Finanční částka na zpravodaj č. 04/01 byla sl. Fialovou a p. Juřicou použita neoprávněně. Zajištěním prošetření byl pověřen M. Císař stavem hlasování: 4 pro, 2 proti, zdržel se 0 – odsouhlaseno. K návrhu na vyloučení se předsednictvo vyjádří až po řádném prošetření orgány činnými v trestném řízení.

 14. Změny v souladu s rozhodnutím čl. schůze zapracuje do organizačních dokumentů a zajistí jejich tisk v nákladu 700 ks: Klementová.

 15. Odpověď p. Procházkové na dopis, kterým reaguje na poděkování D. Macků a A. Krškové s žádostí o uvedení informací na správnou míru. P. Procházková nesouhlasí s interpretací uvedených závodnic a sděluje, že o přidělení diet všem závodníkům stejným dílem rozhodl výbor RKČR. Předsednictvo s pohledem p. Procházkové nesouhlasí, neboť nebyl nalezen zápis ze schůze předsednictva, na které by se takto rozhodlo.

 16. Účetní směrnice – do příští schůze bude vypracován předpis pro oběh účetních dokladů, který bude platný pro všechny, kteří přicházejí do styku s účetními doklady, zajistí: Císař.

 17. Žádost na zahájení kárného řízení s p. A. Buriánkovou podanou Ing. Řádkem byla projednána a jednomyslně shledána bezpředmětnou.

 18. Na nákup modemu sloužícímu k připojení klubového počítače k internetu byla schválena částka 2000 Kč.

 19. Odsouhlasen byl roční příspěvek na proplacení telefonních účtů pro členy předsednictva na částku 4000 Kč.

 20. P. Dubská informovala předsednictvo o skutečnosti, že dosud není uhrazen pronájem cvičiště v Chrudimi za svod plemeníků a následnou schůzi předsednictva. Nápravu zajistí v nejkratším termínu: Dubská

 21. Poplatky za kontroly vrhů – problém bude předám finančnímu úřadu v Brně k vyřešení.

 22. Otázky k řešení přednesené L. Zavoralovou:
  a) V otázce přetetování 15 vrhů natetovaných špatnou šarží tetovací barvy bylo rozhodnuto takto: OPCH, kteří tetovali špatnou šarží barvy požádají majitelé takto postižených štěňat o doložení tetovacího pásku a společně s kopií zápisu o kontrole vrhu je předloží předsednictvu, které na základě těchto dokladů rozhodne o dalším postupu uhrazení vzniklých nákladů. K přetetování se k dnešnímu dni přihlásilo 13 majitelů zvířat – přetetování se uskuteční 9. 3. 2002 ve veterinární ordinaci MVDr. Petráše v Lovosicích za účasti p. Hanušové, p. Buriánkové a sl. Kovaříkové.
  b) O vydání archivních snímků RTG DKK bude požádána veterinární klinika v Ostravě, zajistí: Přikryl. Po úvodním jednání bylo bohužel zjištěno, že snímky za roky 1989 – 1994 byly skartovány a nejsou tudíž k dispozici.
  c) OPCH obdrží seznam členů platný pro aktuální rok, který bude sloužit ke kontrole platby čl. příspěvku jednotlivých chovatelů.
  d) ÚPCH Zavoralová zajistila do zpravodaje vyjádření Doc. MVDr. Aloise Nečase ohledně rentgenování rtw ve stáří 12 měsíců.
  e) Žádost p. Buchty o přebonitaci – pokud v den přebonitace předloží majitel psa doklad o složení všestranné zkoušky vyššího stupně než té, kterou měl složenu v době bonitace, bude mu přebonitace umožněna.
  f) RTG DKK – ÚPCH obdržela žádost o vyjádření od majitelů 2 psů, jež byli zrengenováni ve 13 měsících místo povinných 18. Vzhledem k tomu, že čl. schůze odsouhlasila provádění RTG DKK ke dni 16. 2. 2002 ve stáří 12 měsíců, nebude po majitelích těchto psů požadováno přerentgenování.
  g) Fred Mivanga – dodatečné předvedení plemeníka na jarní bonitaci bude umožněno pouze v případě, že majitel psa doloží potvrzení veterináře o tom, že pes byl v době svodu plemeníků neschopen se pro nemoc svodu zúčastnit.
  h) p. Mudrová – v 7. týdnech měla štěňata feny ve vlastnictví p. Mudrové prům. 3,5 kilo, přesto OPCH Procházková neupozornila ústřední poradkyni chovu na špatný stavu vrhu a 6 štěňat ze 7 uhynulo – řeší ÚPCH. Otci uvedených štěňat se také na PK ztratila chovná karta a není tak znám datum jeho přeregistrace. kontrolu zajistí v součinnosti s p. Tocháčkovou: Zavoralová.

 23. Různé:
  a) p. Damaskinosová vrátila razítko včetně ostatních materiálů RKČR předsedovi předán protokol a podpisové vzory nových OPCH
  b) p. Dubská zajistí navrácení složenek od sl. Fialové a zašle část k dispozici sl. Kovaříkové pro c) zájemce o pořádání akcí pro rok 2003 (RTW Cup, SV RTW – jaro a MR RTW, KV RTW – podzim) je termín uzávěrky květen 2002
  d) registrace znaku klubu – zamítnuto
  e) přihláška do klubu byla dána do souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
  f) registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů byla zajištěna a je platná
  g) kontrolu finančního zajištění MS RTW Itálii předala p. Dubská, po dokončení šetření budou konečné výsledky zveřejněny ve zpravodaji
  h) svod dorostu a bonitace Praha – Libeň – byly projednány návrhy vedoucí akcí L. Kopcové, odpověď zajistí: Klementová
  ch) v průběhu čl. schůze byl podán protest Ing. Řádkem, odpověď zajistí: Buriánková
  i) stanovisko k čl. schůzi zajistila do zpravodaje L. Zavoralová
  j) předsednictvo bylo seznámeno se stížností podanou k ČMKU ohledně rozhodnutí čl. schůze v otázce dodržování platného standardu v plném znění
  k) KRK přednesla stížnost sl. Fialové ohledně zápisu ze schůze – v současné době je v šetření
  l) byla projednána žádost p. Dudy ohledně dalšího využití psa Baca bez Nazwy s tímto výsledkem: pokud bude mít tento pes splněny veškeré podmínky chovnosti stanovené RKČR pro rok 2002, nemá předsednictvo k využití tohoto psa připomínek
  m) OPCH Buriánkovou byly převzaty materiály od p. Hanušové za rok 2001
  n) výsledky zkoušek z výkonu bude pro RKČR zajišťovat v součinnosti s PK p. Jitka Freibauerová, termín dodání: 2 měsíce pře uzávěrkou zpravodaje
  o) OPCH musí vždy kontrolovat platby za krytí, které jsou chovatelé povinni dokládat kopií ústřižku složenky o zaplacení
  p) pohár bude předán p. Lexovi, zajistí: Zavoralová
  r) schváleno bylo doplnění stavu propagačních materiálů