Zápis 4/02 ze schůze předsednictva RKČR konané 7.7.2002 v Praze

 

Přítomni: Císař, Dubská, Buriánková, Hanušová, Lužná, Tománek, Cach, Havlová
Omluveni: Zavoralová, Přikryl

A) 1/ kontrola úkolu z minulé schůze – splněno

B) jednotlivé body jednání

1. Odstoupení MVDr.Schánilce - předsednictvo vyjádřilo souhlas s postupem předsedy při řešení vzniklé situace. Po odstoupení MVDr. Schánilce byl dle čl.10.odst.7. kooptován do předsednictva p. Antonín Tománek.

2. Odvolání z funkce ÚPCH - vzhledem k prezentaci názorů v nesouladu s rozhodnutím členské schůze v bodech kupírace ocásků a hromadících se stížnostem na jednání ÚPCH, projednalo předsednictvo odvolání Mgr. Zavoralové z této funkce a na základě jednoznačného souhlasu předsednictva, předseda odvolal dle čl.10, odstavec 4, písmeno a) Mgr.Lucii Zavoralovou z funkce ÚPCH, jmenovaná nadále zůstává jako řádný člen předsednictva RKČR.

3. Předsednictvo jednomyslně schválilo do funkce ÚPCH A.Tománka. K předání materiálů vyzve jednatelka Mgr. Lucii Zavoralovou, aby do 31.7.2002 vše předala. Předsednictvo doporučilo novému ÚPCH vrátit do funkce OPCH pana Karla Švancaru s termínem ihned.

4. Na základě právních rozborů zprošťuje předsednictvo předsedu úkolu ohledně oznámení Finančnímu úřadu v Brně ve věci poplatků OPCH za kontroly vrhů.

5. Dále předsednictvo zprošťuje předsedu na základě právního rozboru povinnosti podat žalobu na sl. L.Fialovou ve věci zpravodaje č. 4/01.

6. Žádost o částečné finanční krytí nákladů na klubovou akci pořádanou ZKO Tlučná pan H.Procházka zaslal kalkulaci, předsednictvo rozhodlo, že předseda s místopředsedkyní provedou rozbor současné ekonomické situace a na základě tohoto rozboru bude uvolněna možná částka. Provést ekonomický rozbor a doporučit následná opatření je předseda s místopředsedkyní povinen realizovat v terminu do 24.7. 2002 V terminu do 25.7. 2002 seznámit předsednictvo s doporučeným následným postupem.

7. Delegace rozhodčích na výstavy: MV Mladá Boleslav 8.9.02 - navržen František Šmíd (náhradník MVDr.Sedlář, NV Mladá Boleslav 28.7.02 - A.Buriánková

8. Seznam rozhodčích pro rok 2003 - připraví Buriánková po oslovení jednotlivých rozhodčích a upřesnění termínů.

9. Příspěvky do Zpravodaje - pro podněty, příspěvky a stížnosti členů je stanoven rozsah max. jedné strany. Přihláška za člena klubu RKČR bude tištěna tak, aby z druhé strany neobsahovala současně přihlášku na svod a bonitaci. Důvodem je především nutnost, snížit nákladovou položku za Zpravodaj.

10. Svod a bonitace září 2002

svod 28.9.2002 sobota Praha-Uhříněves - posuzuje MVDr. Sedlář (zajistí Buriánková) náhradník A.Tománek

bonitace 29.9.2002 neděle Praha-Uhříněves předseda bonitační komise - A.Tománek rozhodčí pro exteriér -A.Buriánková rozhodčí ve výkonu a figuranta zajistí výcvikářka B.Lužná Obě akce zajišťuje sl. Kopcová.

11. Předsednictvo opětovně projednalo přestupek pí. I.Mudrové proti chovatelskému řádu za její přítomnosti a na základě posouzení předložených dokladů udělilo jmenované důtku dle Kárného opatření čl.19.odstavec 1.písmeno b). Jmenovaná opatření přijala. Písemné vyrozumění zajistí předseda.

12. MS RTW - vzhledem k nedostatku finančních prostředků k pokrytí nákladů MS ve Francii, budou účastnící kontaktováni výcvikářem, kde budou seznámeni s částkou, kterou přispěje klub na základě ekonomického rozboru a částkou, kterou se budou podílet sami. V případě neúčasti nominovaného závodníka budou zařazeni další dle počtu dosažených bodů pro nominaci.

13. Předseda vyzve MVDr.Schánilce k předání veškerých podkladů včetně propozic MS ve Francii. Termín: do 25.7.2002

14. Ze zpravodajem č.3. 02 budou současně rozeslány členům nové Organizační dokumenty RKČR.

15. Ve zpravodaji byl nedopatřením uveden špatný bonitační kód povahy č.9 místo č.6 u feny CASIA Fídus Tutor, majitelce p. H.Touškové z Vlašimi se omlouváme.

16. Předsednictvo projednalo žádost J.Janouška zaslanou KRK ohledně RTG DLK. Předsednictvo v souladu s usnesením čl.schůze rozhodlo takto: u zvířat, která byla zrentgenována do 16.2.2002 není povinnost RTG DLK.

17. Na návrh M. Císaře se zpracuje systém zvýšené pozornosti pro starší členy klubu. Zajistí M. Císař v termínu do 30.8. 2002

18. Předsednictvo pověřilo M. Císaře vyřešením situace ohledně klubového serveru a IZ. Termín do 25.7. 2002

 

Zapsala Havlová.