Zápis č. 01 / 2002 ze schůze předsednictva RKČR konané 16. 2. 2002 v Brně

 

 

Přítomni: M.Císař, A. Buriánková, P. Schánilec, L. Zaloralová, B. Dubská
Omluvena: O. Havlová

Hosté: L. Kopcová1) dokončení členské schůze RKČR - program, návrhy a připomínky k přednesení, zvolena vedoucí schůze, zapisovatelka a ověřovatelka zápisu.

2) kontrola úkolů z minulé schůze předsednictva

- KRK, která následně podá své doporučení

- redakční rada byla p. Císařem a sl. Kovaříkovou ustanovena ve složení: J. Kovaříková, B. Lužná, Ing. Přikryl

- p. Buriánková zajistila předání materiálů do MVDr. Sedláře - po zpracování bude předán ÚPCH Zavoralové

- předána razítka novým členům předsednictva a OPCH: p. Wludykové a p. Strnadovi

3) abdikace p. Švancary - na funkci místopředsedy a výcvikáře abdikoval p.Karel Švancara.

Člena předsednictva doplní další kandidát volený na členské schůzi v Kralupech nad Vltavou s nejvyšším počtem hlasů: H. Klementová. Místopředsedkyní byla stavem hlasování 6 pro (po tel. rozhovoru s p. Havlovou), 1 proti, zdržel se 0 zvolena p. Dubská Božena.

4) poplatky za kontroly vrhů - Při kontrole účetnictví provedené předsedou KRK p. Cachem a členem KRK ing. Přikrylem, byla zjištěna skutečnost, že OPCH zřejmě opomenutím, zapomněli odvést do pokladny Rottweiler klubu České republiky částku 40,-Kč za každé štěně při prováděných kontrolách vrhu. Předseda p. Císař přednesl vzniklou situaci, konzultovanou s finančním úřadem.

5) chovatelské materiály RKČR - zprávu o stavu archivu předaného bývalým ÚPCH přednesla H. Klementová. Z průběhu zpracování byla pořízena fotodokumentace, která bude zpřístupněna členům RKČR. Veškeré chovatelské materiály byly řádně zaarchivovány a po následném zpracování do el. podoby budou předány ÚPCH Zavoralové. Při zpracování bylo zjištěno, že chybí převážná většina dokumentů, týkajících se kontrol vrhů, přihlášek k zápisu štěňat a krycích listů. OPCH budou proto požádáni o neprodlené vydání těchto materiálů - zajistí: Zavoralová.

6) materiály předané výcvikářem - p. Procházková zaslala na adresu předsedy RKČR p. Císaře materiály, které budou předány sl. Klementové ke zpracování, archivaci a následně budou uloženy u výcvikáře klubu.

7) různé

- speciální výstava (v pořadí třetí, vedle SV RTW a KV RTW) bez zadávání titulů s místem konání v Praze - Klánovicích nebude v roce 2002 uskutečněna - svod dorostu a bonitace Praha - vedoucí akce L. Kopcová informovala předsednictvo RKČR o průběhu příprav těchto chovatelských akcí a byly projednány další organizační záležitosti

- zajištění registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů - zajistila: Klementová, odesláním žádosti byla pověřená p. Dubská.

 

Zapsala: Klementová H.