Zápis ze schůze chovatelského kolegia konaného dne 26. 1. 2002 v Jihlavě

 

Přítomni: L. Hanušová, I. Procházková, A. Wludyková, L. Zavoralová, M. Nosek, P. Schánilec, D. Strnad, K. Švancara
Omluvena: Jurášová
Hosté
: A. Buriánková, M. Císař, H. Klementová


1. Změny OPCH

- Vzhledem k váznoucí komunikaci mezi ÚPCH L. Zavoralovou a OPCH M.Damaskinosovou včetně stížností na její obtížnou dosažitelnost, byla M. Damaskinosová z funkce odvolána. OPCH pro severní Moravu byla jmenována Alice Wludyková, 28. října 295, 709 00 Ostrava.

- Na vlastní žádost odstoupil z funkce OPCH p. O. Štěrba. OPCH pro západní Čechy byl jmenován Dobromil Strnad, Komenského 2, 339 01 Klatovy.

- Do uzávěrky zpravodaje 01/2002 zašlou všichni OPCH redakci zpravodaji své představení a fotografii ke zveřejnění.

2. Chovatelské materiály


- Chovatelské materiály (svody dorostu, bonitace, zápisy štěňat do PK, posudky z výstav atd.) předané MVDr. Sedlářem budou řádně zaarchivovány a zpracovány do el. podoby. Zajišťuje: Klementová, Přikryl.

3. Vzhledem k tomu, že se OPCH Jurášová nemohla dostavit na schůzi chov. kolegia byly zde přečteny a vzaty na vědomí její návrhy k projednání zaslané písemnou formou.

4. Úprava formulářů kontrol vrhu a krycích listů

- ke krycímu listu č. 2 přiloží majitel vždy doklad o zaplacení krytí


- platnost krycího listu se prodlužuje na 1 rok


- zápisy se provádí na 1 formulář, přičemž lze využít jeho zadní stranu, kterou je nutno potvrdit podpisem a razítkem OPCH


- u kupírovaných štěňat uvede OPCH vždy do Zápisu o kontrole vrhu: "štěňata kupírovaná- neodpovídají standardu"


- do Zápisu o kontrole vrhu uvedou OPCH vždy potvrzení o zaplacení kontroly vrhu


- tabulku v Zápise o kontrole vrhu lze proškrtat, vady uvádět slovně


- OPCH budou do tabulky v zápise uvádět zjištěné vady ocasu - zalomený, zakrnělý, apod. (pro tento účel bude tabulka doplněna odpovídajícími údaji)


- staré formuláře se budou nadále používat do vyčerpání zásob, poté budou nahrazeny novými, vyhovujícími.

5. Kontroly vrhu + poplatky

- nadále zůstávají 2 povinné kontroly vrhu (první kontrola musí být OPCH provedena do 7. dne věku štěňat)

- poplatky za kontroly vrhu platí chovatel složenkou na účet RKČR vždy před termínem 2. kontroly vrhu tak, aby bylo možno provést ze strany OPCH kontrolu zaplacení těchto poplatků (chovatel platí 40,- Kč x počet štěňat až před druhou kontrolou vrhu)

6. Změny svodových a bonitačních kódů (návrhy k ČS)

- kód "N" (ocas) nahradí vzhledem k nemožnosti statistického zpracování kód "Z"


- u Z3 a Z4 v souladu se standardem vložit slovo: "příliš"


- vložit do tabulek kritérium: Z5 - Z8 - vyřazující vady z chovu


- kód posuzující barvu oka se rozděluje na: H1a - černohnědé, H1b - kouřově hnědé, H2a - červenohnědé, H2b - středně hnědé

7. Podmínky chovnosti se změnami do normativů (návrhy k ČS)

- u psa nutné k uchovnění 2 všestranné zkoušky (nelze akceptovat požadavek na zrušení zkoušek jako podmínky k chovu neboť standard uvádí RTW jako plemeno se zkouškou z výkonu)

- do Řádu svodu dorostu vložit informaci, že se netýká importovaných zvířat (čl. 1, bod 5 Bonitačního řádu)

- počty krytí: vzhledem k požadavku ÚKOZ vložit dodatek: " Fena smí mít 2 vrhy za sebou ze 2 po sobě jdoucích hárání. Při následném hárání fena být kryta nesmí. Vrhem se rozumí i jedno narozené štěně." (k doplnění do čl. 9 – Krytí, Chovatelského řádu)

- vložit do Chovatelského řádu informaci o přetetování: "Povinností majitele je kontrolovat průběžně čitelnost tetovacího čísla......" (k doplnění do čl. 5 – Tetování, Chovatelského řádu)

- DKK: do chovnosti lze uznat pouze DKK vyhodnocené v ČR

- od 1. 6. 2002 povinný evidenční RTG DLK pro nově uchovněná zvířata, bez vlivu na chovnost
 

8. Kniha chovu

- OPCH byli informováni o chystané "knize chovu RTW"

9. Nejúspěšnější výstavní pes / CHS

- v nejbližším čísle Zpravodaje bude uveřejněna tabulka s podmínkami soutěže pro rok 2002

- byl podán i návrh na zařazení soutěže o nejlepší chovatelskou stanici (po schválení předsednictvem bude vyhlášena počínaje rokem 2003)

10. Různé

- ČS bude podán návrh na zrušení poplatku za krytí v zahraničí (180,-Kč)

- OPCH byli seznámeni s informací, že dle propozic nebudou na světovou výstavu vpuštěni kupírovaní psi narození po 1. 1. 2001. Rozhodčí ADRK mají pokyn neposoudit kupírované zvíře narozené po 1. 9. 2001.

- Podmínky ČMKU týkající se zapůjčených chovných jedinců ze zahraničí – zajistí: Zavoralová

- OPCH zašlou k rukám ÚPCH (poštou či e-mailem) každé 2 měsíce tabulku obsahující veškeré informace o nakrytých fenách, resp. narozených štěňatech. Údaje budou pravidelně zveřejněny v klubovém zpravodaji.

- Příbuzenská plemenitba - OPCH mohou nedoporučit, nikoliv však zakázat nejužší příbuzenskou plemenitbu.

- Psi uvedení v katalogu svodu plemeníků, kteří nebyli předvedeni na svodu plemeníků v Chrudimi a nemohou být využiti v chovu: Bastián z Moravského dvora, Brus Beam Ballotada, Darius Sanblu, Ern Černý ďábel, Fred Mivanga, Gaston Černý panther. Uhynul Cid z Tyrosu. Nově byl přeregistrován - Igor u Kozelského parku. Filip Holubí dům může být použit v chovu bude-li předveden na jarní bonitaci v Praze.