Zápis z členské schůze RKČR konaná dne 9.11.2002 v České Lípě

 

Program:

  1. Volba návrhové komise

  2. Zprávy funkcionářů RKČR

  3. Vyhodnocení nejlepších výstavních a pracovních psů a fen

  4. Různé

  5. Usnesení a závěr

1. Volba návrhové komise ve složení: Nosek, Kabanová, Procházková
Jednohlasně schváleno.

2. Zprávy funkcionářů RKČR:

a. Zpráva předsedy RKČR Miloslava Císaře
b. Zpráva ÚPCH - Aleny Buriánkové
c. Zpráva pokladní - Boženy Dubské
d. Zpráva výcvikářky - Barbory Lužné
e. Zpráva KRK - Oldřicha Cacha

3. Vyhodnocení nejlepšího pracovního a výstavního psa a feny - vyhodnocení pracovní třídy provedla výcvikářka B. Lužná, která s předsedou a ÚPCH předali poháry. Vyhodnocení výstavní třídy provedla zpracovatelka L. Zavoralová. Poháry předával s ÚPCH M. Císař

4. Různé:

 

a). Pořizování zvukových záznamů ze schůzí. Předseda RKČR navrhl, aby záznamy pořizovány nebyly, vzhledem k tomu, že klub ani nevlastní nahrávací zařízení.
Příspěvek ing. Řádek: nahrávání bylo účelové, protože staré předsednictvo lhalo a nynější ještě více.
Návrh pro zrušení pořizování zvukových záznamů byl schválen: 27 pro, 7 proti, 3 se zdrželi hlasování.

b). M. Císař. Stížnosti ve zpravodaji - návrh na složení kauce v případě, že bude stížnost neoprávněná, zůstane kauce v pokladně klubu.
Další návrh byl stížnost v rozsahu půl stránky. Tato opatření byla navržena z důvodů úspor tisku.
Neschváleno členskou schůzí, zachovat původní stav - bez omezení rozsahu.

c). Ing.Řádek - opět se vrátil k dodržování normativů a kupírování ocasů v souladu s FCI. Dále měl připomínky k vedení schůze a navrhl , aby byla dána čest p. Černé, která se zasloužila o chov RTW.
Na připomínky ohledně kupírování reagovala ÚPCH - oběžník FCI přímo říká, že je zakázáno diskriminovat jedince s kupírovaným ocasem a ing. Řádek byl distancován v oblasti posuzování RTW za nedodržování.

d). ÚPCH přednesla návrh na změny účasti svodu plemeníků. Tato změna byl schválena 27-mi hlasy pro, 0 - proti a 7 se zdrželo hlasování v tomto znění:


Svod plemeníků čl.1. Odstavec 4)
Účast na svodu plemeníků je povinná pro psy, kteří mají zapsaný odchov štěňat do doby uzávěrky. Možnost zúčastnit se zůstává zachována pro všechny plemeníky. Plemeník může být předveden se svým potomstvem, což si zajistí majitel plemeníka.

e). Výcvikářka navrhla, aby zkoušky TART byly umožněny zařadit do chovu. Pro hlasovalo pouze 6 hlasů - neschváleno.

f). Pan Sejkanič vyhodnotil soutěž „Nejslabší máte padáka“. Zúčastnilo se údajně 32 členů, z tohoto počtu byly 4 anonymy a ostatní chtějí zůstat anonymy.

g). Členská schůze jednohlasně schválila nákup nového počítače pro hospodaření klubu paní Dubské, a to do výše 20.000,- Kč.

h). Předání pohárů loňské soutěže a plaket svodu. Zajistí předsednictvo klubu.

ch). ÚPCH v diskusi konstatovala, že ing. Řádek je přítomen na schůzi pouze když se projednávají stížnosti. Když se jedná ohledně chovatelských záležitostech, tohoto se nezúčastní.

i). JUDr. Leipner navrhl členské schůzi, aby veškeré další změny normativů byly připraveny a předloženy k diskusi např. ve zpravodaji tak, aby každý byl dopředu seznámen se změnami. do příští členské schůze. Dále navrhl. Držet se zásady maximální jednoduchosti normativů a minimalizovat změny.


5. Usnesení a závěr:

Návrhová komise bere na vědomí:

a). Zprávu předsedy RKČR p.Císaře
b). Zprávu ÚPCH p. Buriánkové
c). Zprávu pokladní p. Dubské
d). Zprávu výcvikářky p.Lužné
e). Zprávu kontrolní a revizní komise p.Cacha

 

Souhlasí:

se zrušením pořizování zvukových záznamů ze schůzí, se změnou s účastí na svodu plemeníků - plemeník který úspěšně kryl v období od posledního svodu - je povinen se zúčastnit dalšího svodu plemeníků s možností přizvat odchovy svých štěňat. Plemeníci, kteří od posledního svodu nekryly se nemusí, ale mohou svodu plemeníků zúčastnit.

Ukládá předsednictvu:

Zakoupení počítače pro p. Dubskou pro vedení účetnictví do 20.000,- Kč.

Případné změny normativů během roku vytisknout ve zpravodaji a přednést na další členské schůzi

Usnesení bylo schváleno takto:
nikdo nebyl proti, 1 hlas se zdržel a ostatní pro.

 

Zapsala Havlová