Zápis ze schůze předsednictva RKČR konané dne 5.4.2003 v Praze-Uhříněvsi

 

Přítomni: Císař, Dubská, Buriánková, Lužná, Hlinák, Cach, Havlová
Hosté: p. M. Nosek


Program:

 

1. Uvítání
2. Přivítání nového člena předsednictva
3. Ekonomický rozbor RKČR
4. Chovatelské záležitosti
5. Výcvik
6. Organizační a různé

 

 1. Předseda uvítal všechny přítomné

 2. Předseda představil Jana Hlináka, který byl kooptován jako nový člen předsednictva na základě abdikace Lucie Zavoralové na tuto funkci.

 3. Ekonomický rozbor hospodaření klubu – na základě předloženého rozboru účetnictví vyplynulo, že zavedení úsporných opatření se plně osvědčilo a celkový výsledek je převis cca 54 tisíc korun z r.2002, i přesto, že na začátku roku začínal klub prakticky s nulou a byl zakoupen nový počítač včetně programového vybavení v celkové hodnotě cca 30 000,-Kč pro klub. Výsledek hospodaření klubu je jednoznačně nejlepší v posledních letech.

 4. ÚPCH seznámila předsednictvo se skutečností, že poradci vzhledem k tomu, že posuzují vrhy, budou proto přítomni v kruzích u svodů, tak jak o tom rozhodlo chovatelské kolegium.
  -Svod plemeníků – majitelé plemeníků dostanou všichni přihlášku s propozicemi, které připravila ÚPCH, rozešle ing. Přikryl, včetně nabídky možnosti vydání barevných fotografií psů v katalogu plemeníků za příplatek.
  -ÚPCH oslovila dlouholeté chovatele, aby poskytli do zpravodaje poznatky z historie klubu – návštěvy u chovatelů, které budou průběžně zveřejňovány ve zpravodajích.
  -Zasílání krycích listů – vzhledem k tomu, že majitelé krycích psů nezasílají do 7 dnů krycí listy, jak je uvedeno v chovatelském řádu, budou na tuto skutečnost upozorněni a v případě opakovaného nedodržení chovatelského řádu bude těmto plemeníkům pro nesplnění pozastavena chovnost.
  -Majitelé štěňat musí dostat prvotní informace o Klubu od chovatele, který jim předá přihlášku do klubu a základní informace o výstavách, svodech, bonitacích a podobně.
  -Navrhnout členské schůzi: jedinec, kterému byl na bonitaci zjištěn nekorektní chrup (např. klešťový skus, řezáky nejsou v řadě atd.), je majitel povinen konzultovat krytí s OPCH.
  -Cestovné na kontroly vrhu si OPCH účtují dle platné vyhlášky.

 5. Výcvik:
  P.Nosek podal zprávu o zajištění RTW Capu a speciální výstavy konané dne 19.-20. dubna v Chrudimi. Na Cap je přihlášeno dle IPO1 13 psů a na IPO 3 9 psů.

  Speciální výstavu budou hodnotit tito rozhodčí: psy p.Tománek a feny p.Stanko. Poháry, diplomy jsou zajištěny.

  – Závody Belgie r.2003 – vzhledem k tomu, že byli kvalifikováni na mistrovství světa do Francie, které se nekonalo, p. Pícha, Růženec, Macků a Kršková, budou reprezentovat RKČR na závodu v Belgii, který se bude konat v září letošního roku. Bližší projedná výcvikářka klubu se závodníky. Termín: do 20.4. Vítěz letošního RTW Capu při splnění podmínek (počet bodů v jednotlivých disciplinách) bude zařazen jako náhradník.

 6. Ostatní a různé:
  A) Návrh na ČS – aby bonitace byla zařazena jako poslední bod pro uchovnění po splnění ostatních podmínek.
  B) Zajistiti dotisk zpravodaje č.1/03 pro všechny nové členy klubu v roce 2003. Zajistí Havlová ve spolupráci s ing. Přikrylem. Totéž se týká zajištění tisku stanov a chovatelských řádů.
  C) Vzhledem k tomu, že pan Tománek po kooptaci do předsednictva RKČR onemocněl a do další činnosti předsednictva se nezapojil, byl z funkce člena předsednictva odvolán a na jeho místo byla doplněna Ilona Procházková.
  D) ÚPCH jmenovala do funkce OPCH p. Hynka Procházku.
  E) Na základě oznámení OPCH p.M. Noska o katastrofálním stavu vrhu feny Cory Drotar, majitelky Ilony Mudrové, rozhodlo předsednictvo na doporučení p. M. Noska s okamžitou platností nepovolit: následované krytí této feny a pro další krytí musí chovatelka předložit ÚPCH p. Buriánkové veterinární osvědčení o zdravotním stavu a způsobilosti feny k chovu. Krycí list na tuto fenu může vystavit pouze ÚPCH a předat vybranému OPCH. Ostatní OPCH budou informováni o zákazu vydání KL pro tuto fenu. Chovatelce p. Mudrové toto rozhodnutí oznámí ÚPCH. Termín: ihned.

  Vrácení domény klubu - předseda klubu je pověřen k jednání se sl. Fialovou která doménu www.rottweiler.cz používá na provoz svých soukromých stránek bez ohledu na skutečnost, že klub jak registraci, tak provoz hradil. Dále k jednání s CS doménovým centrem k získání domény www.rottweiler.cz zpět do vlastnictví klubu.

  M. Císař: zavedení pravidel do E-mailového kontaktu členů předsednictva: zpracuje a dá na vědomí členům předsednictva a KRKu M.Císař. Termín : do 11.4.

  M. Císař: návrh na změnu termínu konání členské schůze na únor 2004. Důvodem je skutečnost, že členská základna bude plně seznámena s kompletními výsledky hospodaření a výsledky soutěží budou za skutečně kalendářní rok.

Zapsala: Havlová