Zápis ze schůze chovatelského kolegia konané dne 7.6. 03. v Plzni Křimicích

 

Přítomni:
UPCH - A. Buriánková
OPCH - K. Švancara, H. Procházka, A. Wludyková, I. Procházková, M. Nosek, M. Moravcová, D. Strnad
Za předsednictvo: M. Císař, B. Dubská, J. Hlinák
Za KRK: O. Cach
Host: L. Typovský
 


Schůzi zahájila a vedla Alena Buriánková.

1/ Organizační záležitosti:

a/ M. Císař:

přivítal L. Typovského, který si vzal na starost kontrolu zveřejněných informací ohledně výstav. Bude osoba zodpovědná za tento úsek, zejména za informace ve Zpravodaji. M. Císař L. Typovskému pošle pověření k jednání s rozhodčími na jednotlivých výstavách.

b/ Hynek Procházka:

Dotaz, proč se ustoupilo a akce se nadále budou pořádat v Rychetách.

Zdůvodnění: Rychety jsou areál velmi vhodně položený a pokud dojde k jakýmkoliv dohadům či invektivám, nadále se akce v uvedeném areálu konat nebudou.

c/ Karel Švancara:

Dotaz, proč byla z funkce odvolána Bára Lužná.

Zdůvodnění: odvolání bylo provedeno na základě mimořádného časového vytížení B. Lužné. Odvolání bylo provedeno prakticky po dohodě s. B. Lužnou. B. Lužná zůstává samozřejmě nadále členem předsednictva a počítá se s její pomocí a využití jejích znalostí.

d/ Hynek Procházka:

Dotaz: Kdo dostává zpravodaj ADRK.?

Odpověď: nikdo neví, bude učiněn dotaz na MVDr. Schánilce, který jej údajně dostával. Zajistí předseda RKČR.

e/ prakticky všichni poradci.

Ostrá kritika předsedy klubu, proč dopouští ve Zpravodaji tisk článků od I. Sejkaniče, a L. Fialové.

Zdůvodnění předsedy: na základě schválení členskou schůzí jsme povinni zveřejnit každý příspěvek bez ohledu na jeho kvalitu. Předseda osobně považuje tento stav za neudržitelný, rozhodnutí členské schůze za neuvážené. Slíbil zpracovat přehled, kolik každý člen ze svých příspěvků zaplatí za uvedené články. Dále bude nutné pověřit redakční radu pravomoci, rozhodnout co se zveřejní. Předseda uvedl příklad, kdy prakticky odmítl zveřejnit poslední 10 stránkový „příspěvek“ I. Sejkaniče a poslal mu jej k přepracovaní.

Předseda uvedl, že se bude snažit prosadit na členské schůzi jistá omezení, případně spolupodílení na nákladech v této oblasti, neboť není možné, aby všichni dopláceli na literární ambice p. Sejkaniče

f/ Hynek Procházka:

Návrh přejímat nejzajímavější články z německého Zpravodaje.

Schváleno, překlad zajistí A. Wludyková


Buriánková, ÚPCH - chovatelské záležitosti:

1/ Projednáno dodatečně jmenování pana Hynka Procházky OPCH. Pan Strnad zůstává ve funkci, chovatelé si sami vyberou, koho chtějí.

2/ Aktivní účast OPCH na svodech mladých bylo chovatelskou veřejností přijato kladně a bylo dohodnuto v tom pokračovat.

3/ OPCH budou působit na chovatele, aby předávali veškeré informace o možnosti vstupu do Klubu a o výhodách členství novým majitelům.

4/ OPCH budou kontrolovat, kdy majitel plemeníka odeslal červený Krycí list a bude-li opakovaně odeslán později než do sedmi dnů po krytí tak, jak ukládá Chovatelský řád, bude psovi pozastaveno krytí pro porušování ustanovení CHŘ. Bylo tak rozhodnuto na základě stížností majitelů fen, že některá krytí jsou pozdě nebo vůbec nejsou zaváděna do databáze nakrytých fen.

5/ Cestovné na kontroly vrhu musí chovatel proplatit podle platné vyhlášky (pokud se s OPCH nedohodnou na jiném způsobu proplacení cestovného)

6/ Chovatelské kolegium nedoporučuje, aby byl členské schůzi přednesen návrh, že účast na bonitaci by byla možná až po splnění všech ostatních podmínek pro zařazení do chovu.

7/ Chovatelské kolegium nesouhlasí s podmínkou konzultovat krytí feny se závažnějšími nedostatky s OPCH.

8/ Chovatelské kolegium souhlasí, aby byl vypracován návrh na doplnění svodové a bonitační tabulky o kód pro velmi dobré zaúhlení hrudních a pánevních končetin.V současnosti je možné zadat výborné nebo strmé zaúhlení. Mezistupeň - velmi dobré zaúhlení - bude vhodný hlavně pro mladá zvířata. Toto je nutné projednat s ing Přikrylem, aby byla zachována možnost vyhodnocení.

9/ Chovatelské kolegium doporučuje navrhnout členské schůzi ke schválení: Doplnění bonitační a svodové tabulky.

Zavést možnost namátkového ověření původu zvířete v případech, kdy konkrétní osoba požádá o takové ověření. V případě zjištění nesouhlasného původu by se věc řešila občansko právní cestou, provinilý chovatel by byl řešen Předsednictvem klubu dle příslušných směrnic.

Schválit opravené články v Normativech, které jsou nepřesné nebo v nesouladu. Před projednáním členskou schůzí požádá předseda pana JUDr. Leipnera o konzultaci.

10/ Požádáme MVDr. Petráše o odborný výklad ohledně posuzování dysplazie, aby popsal přesně co hodnotí, jaký vliv má který stupeň jím zjištěný na život zvířete, je-li případné spojování jedinců s DKK 1.stupně závažné.

ÚPCH Buriánková požádá paní Alici Wludykovou, která je v této problematice informovaná, o zformulování dotazu.

11/ Katalog plemeníků bude zpracován s kompletním vyhodnocením odchovů včetně plemeníků nezúčastněných na svodu a bude součástí příštího Zpravodaje.

 

Zapsal M.Císař