Zápis z výroční členské schůze konané 22. listopadu 2003 v Brně

 

Program:

uvítání
volba mandátové komise
volba volební komise
volba návrhové komise
zpráva předsedy
zpráva ÚPCH
zpráva pokladní
zpráva jednatele
zpráva výcvikářky a vyhodnocení soutěží
zpráva předsedy KRK
různé
diskuse
volba předsednictva a KRKu
návrh na usnesení
usnesení a závěr

Uvítání: předseda RKČR Miloslav Císař zahájil schůzi uvítáním všech přítomných v sále a seznámil je s programem schůze. Nikdo s přítomných neměl k programu připomínky.

Volba komisí:
mandátové-návrh
1. Gerhard Holý
2. Jana Hlináková
3. Jaromíra Císařová

volební-návrh
1. Miroslav Mayer
2. Dobromil Strnad
3. Lukáš Typovský

návrhové-návrh
1. Kateřina Ludvíková
2. Pavla Sovková
3. Antonín Matějka

Všichni členové navrženi předsednictvem byli jednohlasně schváleni.

Zprávy funcionářů:
1. M. Císař - předseda - zpráva předsedy ZDE.

2. A. Buriánková – ÚPCH reagovala na šokující hodnocení předsedy klubu, který hodnotil jednotlivé členy klubu a ne činnost. A. Buriánková zdůraznila, že při nástupu do funkce před dvěmi lety si dala za úkol, aby se v klubu zlepšily mezilidské vztahy. Myslela, že se jí to podařilo a že zase členové mezi sebou komunikují bez záště. Chtěla toho říci ještě více, ale byla tak dojatá z předchozího projevu, že se jí zadrhl hlas, rozplakala se a s omluvou usedla na místo s tím, že svoji zprávu přečte až se uklidní.

3. B. Dubská – pokladní - zpráva se týkala ekonomiky klubu,byla stručná a věcná. Podrobnosti budou v následujícím Zpravodaji č.4/03

4. O. Havlová – jednatelka. Vážení členové, po projevu pana předsedy jsem taky v šoku. Protože on zhodnotil neschopnost členů předsednictva, dovolte mi, abych zase já zhodnotila jeho. Pan předseda je e-mailový maniak a z jeho projevu vyplynulo, že posuzuje lidi podle toho, jestli sedí na e-mailu. Podle mého názoru jsme zájmová organizace a já věnuji práci v klubu maximum svého volného času a nemám čas číst několik hodin denně jeho nepodstatné nesmysly. Kdybych se této činnosti věnovala, vy členové byste se nedočkali ani složenek, které jsou pro vás na svody a bonitace tak důležité. Já píši denně v průměru 3 až 5 dopisů, tak si myslím, že klubu věnuji dost ze svého volného času. Předseda se mnou jako s jednatelkou téměř nekomunikuje. Za 2 roky jeho působení by se daly jeho telefonáty spočítat na prstech jedné ruky.Naposledy mi zavolal včera v 8.30, abych si připravila referát o schůzovní činnosti – brzy?! Já myslím, že všichni máte k dispozici zápisy ze schůzí ve Zpravodajích. Pokud si přečtete, že poslední zápis byl č.4, tak je vám jasné, že jsme se 4x sešli. Nebo ne? Předseda před vámi osočil funkcionáře i členy klubu, kteří za několik let udělali pro klub určitě víc práce jako on. Děkuji Vám za pozornost.

Zpráva výcvikářky.
Zpráva ÚPCH
Zpráva předsedy KRKu.

Různé:

Návrh na vyloučení z RKČR paní Ilony Mudrové předložila A.Buriánková.

Předsednictvo na své schůzi pozastavilo jmenované členství do doby konání členské schůze. ÚPCH ve stručnosti seznámila přítomné členy o důvodech návrhu na vyloučení.

Paní Mudrová opakovaně porušila chovatelské řády. Doložila potřebné doklady, pes je uchovněn a zbonitován. OPCH – Milan Nosek, který byl u p.Mudrové na kontrole vrhu v 6-ti týdnech štěňat, doporučil, aby štěňata prodána nebyla, jelikož vážila pouze 2-2,5 kg. Ani fena nebyla v dobrém zdravotním stavu. Přesto byla fena během 15-ti měsíců 3x nakryta. K tomuto případu na schůzi se p.Nosek přímo vyjádřil a MVDr. Sedlář podal zprávu o stavu feny a štěňat. Po seznámení členů s důvody byly vzneseny návrhy, aby jí byla dána ještě šance. Byly navrhnuty alternativy několika kontrol při vrzích, přesto členská schůze rozhodla takto pro vyloučení na pět let podle stanov RKČR:
-pro vyloučení hlasovalo 31 členů, proti 15 členů a zdrželo se hlasování 8 členů – vyloučena.

MVDr.Pavel Schánilec – ve svém diskusním příspěvku se vrátil k projevu předsedy klubu, kde byl nařčen, že vázla komunikace ohledně mistrovsví světa v Belgii.

MVDr.Schánilec upozornil předsedu, že není po volbách kontaktní osoba pro jednání a pan Císař nebyl schopen za 2 roky své činnosti oznámit kontaktní osobu na příslušné instituce.

Změny chovatelských normativů:

Referát OPCH A. Wludykové ohledně změn chovatelských normativů (STÁHNOUT Z INTERNETU NAŠICH STRÁNEK!!!)

1. Rentgenování psů nad 18 měsíců
-pro 16 členů, ostatní proti - změna nebyla schválena

2. Při krytí povolit spojení feny i psa při RTG DKK maximálně u obou jedinců do 1/1.
-pro 38 členů, proti 13 členů, 3 se zdrželi hlasování – schváleno.

MVDr. Miloš Sedlář navrhl, aby rentgeny DKK v zemi původu platné pro ARDK byly platné i u nás a aby majitelé RTW měli možnost rentgenovat i v zemi původu – v Německu i u nás. Oba rentgeny - pokud je chovný jedinec bude mít, budou zapsány v průkazu původu a do chovnosti se bude v případě rozlišnosti posuzovat ten lepší.

Ing. Kamil Řádek – se k dané problematice rovněž vyjádřil.

Oldřich Cach – vzhledem k tomu, že naši chovatelé jezdí krýt do Něměcka a pro chovnost rentgeny 0/0 jejich psů uznáváme, nevidí důvod, proč by neměli mít chovatelé možnost jezdit rentgenovat do země původu.

MVDr.P.Schánilec - aby byla možnost, pokud bude mít chovný jedinec rentgeny oba tyto porovnávat. Může docházet i k falšování dokladů RTG DKK ze zahraničí.

MUDr. Vlasta Marešová – pokud uvažujeme, že jsme stádo podvodníků, můžeme klub rovnou zrušit.

MVDr. M.Sedlář – pro posuzování platí stejná forma v FCI, takže by k rozdílům nemělo docházet. Pokud by se tak stalo, platil by rentgen do chovu ten lepší.

Možnost rentgenovat RTW v Německu a v případě dvou rentgenů mít zapsány oba, přičemž do chovu by se počítal v případě rozdílu ten lepší. hlasovali členové takto:
-pro 39 členů, proti 11 členů, zdrželo se hlasování 4 členové – schváleno.

POZOR – tato možnost vstoupí v platnost až po projednání s německou stranou, eventuelně budou zveřejněna místa pro posuzování a rentgenování.

Hynek Procházka - navrhl, aby platily stejné podmínky do chovu, jako v zemi původu, tj. v Německu a využít možnosti, aby šli do chovu jedinci pouze s BH.

A. Buriánková - k možnosti uplatnit stejné podmínky chovnosti jako v zemi původu by bylo zapotřebí připravit překlad, publikovat ve zpravodaji k nahlédnutí členům k posouzení. Vzhledem k tomu že překlad by byl drahý, ponecháme na zvážení novému předsednictvu.

Gerhard Holý - zastává názor, že RTW je pracovní plemeno, a proto ať zkoušky všestranné zůstanou pro chov tak, jak jsou doposud.

Proběhlo hlasování o možnosti zařadit jedince do chovu pouze s BH takto:
-pro 18 členů, proti 30 členů, zdrželo se 6 členů– neschváleno.

Byla navržena možnost dvou posuzovatelů RTG v České republice a to jeden na Moravě a jeden v Čechách.
-Pro tuto možnost hlasovali 4 členové pro, 24 členů proti a 26 se zdrželo hlasování – neschváleno.

ÚPCH A. Buriánková - bonitační tabulka obsahuje několik posouzení zaúhlení hrudních a pánevních končetin. MVDr. Sedlář vysvětlil, že toto rozšíření bylo uděláno záměrně pro statické hodnocení. A. Buriánková navrhla, aby bylo rozšíření tabulky na výborné zaúhlení 1a a 1b a strmé zaúhlení.

Ověření původu psa: ÚPCH navrhla možnost provést genetické zkoušky původu psa, pokud není jistota, že se jedná o uvedeného psa v PP. Aby byla povinnost chovatele, který takového psa vlastní podrobit se genetické zkoušce . Tuto zkoušku by platil žadatel a pokud by se prokázalo, že se nejedná o uvedeného jedince, platil by zkoušku majitel. MVDr. P. Schánilec upozornil, že věc není jednoduchá a existuje komise při ČKS, která se těmito věcmi zabývá a bylo by nutné, to s nimi skonzultovat. Pro povinnost chovatele podřídit se genetické zkoušce, zakotvené ve stanovách hlasovalo:
-pro 31 členů, proti 17, ostatní se zdrželi hlasování – schváleno.

Pan Janoušek navrhl, aby se mohli mistrovství ČR zúčastnit i psi a feny podle IPO I.
-Pro hlasovali 24 členů, proti 10 členů, zdrželo se hlasování 20 členů – schváleno od 1.1.04

Hynek Procházka navrhoval snížení vyplácení cestovného a částku na telefony na polovinu.
Členská základna tento návrh zamítla s tím, že cestovné bude hrazeno v plné výši a původní částka 2.000,- Kč na telefony bude zachována jak pro členy předsednictva, tak pro poradce chovu.

V době tajného hlasování řešili osobní spory a stížnosti ing. Řádek Kamil na Alenu Buriánkovu a Lukáš Typovský. Členové řešení jejich sporů a omluv zamítli a doporučili, aby se obrátili na občansko právní soud.

Volby do předsednictva a KRKu:

Předložená kandidátka ve složení:
Předsednictvo Císař Miloslav
Dubská Božena
Buriánková Alena
Havlová Olga
Procházková Ilona
ing. Lužná Barbora
Nosek Milan
Damaskinosová Marie
MUDr. Marešová Vlasta
Švancara Karel

Milan Nosek a Karel Švancara se kandidatury před volbou vzdali a kandidátka byla doplněna o další kandidáty:


Procházka Hynek
Typovský Lukáš
Vohanková Jitka
Ludvíková Kateřina

KRK
Cach Oldřich
MVDr.Hanušová Lenka
ing. Přikryl Ivo
JUDr. Leipner Josef
Jurášová Věra

Pro nepřítomnost byli vyřazeni z kandidátky Věra Jurášová a JUDr,Josef Leipner a doplněni: Matějka Antonín

Hlasování proběhlo tajnou volbou takto:


1. Dubská Božena 42 hlasů
2. Hlinák Jan 39 hlasů
3. Havlová Olga 36 hlasů
4. Procházka Hynek 24 hlasů
5. Damaskinosová Marie 21 hlasů
6. ing.Lužná Barbora 20 hlasů
7.- 8. Buriánková Alena 19 hlasů
7.- 8. Procházková Ilona 19 hlasů
9.-10. MVDr.Vlasta Marešová rovněž 18 hlasů
9.-10. Císař Miloslav rovněž 18 hlasů

Po volbách na člena předsednictva abdikoval Jan Hlinák a předsednictvo zůstalo ve složení:

Dubská, Havlová, Procházka, Damaskinosová, ing. Lužná, Buriánková, Procházková.

KRK


1. Cach Oldřich 39 hlasů
2. Matějka Antonín 31 hlasů
3. MVDr. Hanušová Lenka 24 hlasů
4. ing. Přikryl Ivo 16 hlasů

KRK zůstává va složení: Cach, Matějka, MVDr. Hanušová.

Z 54. hlasovacích lístků bylo 42 platných a 12 neplatných.

Volby do předsednictva proběhly řádně podle stanov RKČR a nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Návrh na usnesení přednesla Kateřina Ludvíková. Tento byl jednohlasně schválen a schůze byla ukončena.

 

Zapsala - Havlová