Schůze předsednictva RKČR 2/4 konané dne 17.4.2004 v Českém Brodě

 

Přítomni: Dubská, Damaskinosová, Buriánková, Ing. Lužná, Cach, Procházka, Procházková, MVDr. Hanušová, Havlová.

Kontrola úkolů z minulé schůze – kontrolu provedla Damaskinosová – úkoly byly splněny.

ÚPCH – p.Buriánková navrhuje, aby se zrentgenoval jeden pes RTW na náklady klubu.

Pořídily se dva snímky a jeden se zaslal k vyhodnocení na DKK a DLK našemu posuzovateli, MVDr.Petrášovi a druhý snímek posuzovateli ADRK, přičemž vyhodnocení obou snímků by bylo předsednictvem porovnáno, za účelem ověření případných rozdílností v posouzení v ČR a Německu. Výsledek by byl zveřejněn ve Zpravodaji klubu.

ÚPCH současně informovala, že je možnost rentgenovat psy u nás a veterinář může poslat snímky k posouzení posuzovateli ADRK do Německa a naopak, vyhodnocení stojí 36 eur.

Přesnou adresu posuzovatele ADRK zašle ing.Lužná p.Damaskinosové k uveřejnění do Zpravodaje.

Zajistí p. Buriánková ve spolupráci s p.Damaskinosovou.

Vstup do EU – přinese změny o přesunech zvířat, které budou platné pro psy od 3.7.2004.

Informace o podmínkách cestování psů zajistí M.Damaskinosová.

4. MS – Španělsko 29.-31.10.2004 – úkol pro výcvikáře H.Procházku – zajistit výběr účastníků dle podmínek pro účast na MS.

5. Zpravodaje ADRK – byla provedena změna v zasílání od r.2004 na předsedkyni klubu B.Dubskou.

Do té doby byly zasílány po panu Noskovi p. Zavoralové.

6. Bezplatná služba výcvikáře v poradenství o výcviku RTW trvá. H.Procházka podal informaci, že zatím byl zájem o pomoc s problémovými psy.

7. Předsednictvo schválilo, že v případě nepřítomnosti oficiálních zástupců klubu p. Dubské a p. Damaskinosové může pan Typovský vyžadovat od pořadatelů výstav výsledky pro klubový zpravodaj. Pověření vystaví předsedkyně klubu.

8. Výcvikář H.Procházka se zasadil, aby podzimní svod a bonitace se konala v Praze-Braníku a to pouze v jeden den. Termíny pro akci zajistí ve spolupráci Buriánková – Procházka. Celou akci včetně kontaktních adres zajistí H.Procházka – termín: do zpravodaje č.2.

9. Korung – ÚPCH vyhlašuje termín na Korung, který se bude konat po skončení Svodu dorostu a Bonitace v Praze. Termín p. Damaskinosové do Zpravodaje dodá.. Případní zájemci se mohou u ÚPCH p.Buriánkové hlásit. ÚPCH odepíše na dotazy ohledně Korungu slečně R.Ledvinové.

10. Klubová a speciální výstava RTW v Chrudimi – byla přepracovaná smlouva.

11. Předsedkyně na základě doporučení ing.Přikryla, vstoupí v jednání s fy.P.Tyll ohledně nabídky málonákladového, digitálního tisku. Výsledek bude vyhodnocen na příští schůzi předsednictva.

12. Tetovací kleště – výcvikář H.Procházka zajistí 2 kusy tetovacích kleští včetně náhradních sad čísel a tyto budou proplaceny RKČR. Přidělí ÚPCH. Kleště od paní Jurášové byly předány OPCH p. Wludykové.

13. Na plénu ČKS se předsedkyně RKČR spolu s p.Karbanem zasadila o návrh pořádání většího počtu speciálních výstav se zadáním titulu CAC.

14. p. Kliment – žádost o povolení rozšíření posuzování pro plemeno RTW. Na výstavě v Českém Brodě bude již jmenovaný hospitovat v kruhu.

15. Do zpravodaje 2/04 – nutno dát výzvu pro zájemce o pořádání klubových akcí RTW na rok 2005. Zájemce a nabídky prověří výcvikář do 30.6.2004.

16. Kontrolu chovatelských řádů a zkompletování změn pro tisk provede OPCH – p.Buriánková. Kontrolu a tisk zajistí p.Damaskinosová. Případné nesrovnalosti budou předloženy na členské schůzi.

17. Předsedkyně zajistí, aby byly výsledky DLK zapisovány na plemenné knize do průkazu průvodu psů. Termín: ihned.

18. Předsednictvo na požadavky členů zajistí na jednu klubovou výstavu pro příští rok zahraničního rozhodčího.

19. Dotaz ohledně plaket na pana Císaře od p.Procházkové nebyl do dnešního dne zodpovězen.Předán k došetření revizní komise, panu Cachovi.

20. P.Procházková předá výcvikáři p.Procházkovi 2 rukávy, obušek, svodové a bonitační karty + 15 plaket na Svod. Termín: ihned.

Termín dalšího předsednictva RKČR 3.7.2004 – včetně chovatelského kolegia v Říčanech,

Pozvánky rozešle jednatelka.

 

Zapsala 17.4.2004 - Havlová