Výroční členská schůze RKČR 27.11.2004 - Kralupy nad Vltavou

 

1. Prezentace


2. Zahájení
Předsedkyně klubu B.Dubská uvítala přítomné, seznámila je s programem.
Poté byla zvolena mandátová komise ve složení: Typovský, Mikesková, Reizenthalerová  a komise návrhová ve složení: Pokorný, Šmíd, Vítková.


3. Zpráva předsedkyně klubu


4. Zpráva ÚPCH


5. Zpráva výcvikáře


6. Zpráva pokladní


7. Zpráva předsedy KRKu


8. Vyhodnocení soutěží


9. Různé


a) ÚPCH písemně zařídí na ČKS, do které kolonky do průkazu původu se budou zapisovat RTG.


b) Od roku 2005 předá p.Dubská účetnictví (podmínka podvojného účetnictví od l. l. 2005).


c) ČS bylo navrženo, aby od nového roku 2005 dělala webové stránky klubu znovu slečna Ludmila Fialová. Na základě výzvy nikdo jiný o tuto práci zájem neměl. Hlasováním byla s.Fialová schválena většinou členů. Pouze 2 hlasy byly proti a 3 se zdržely hlasování.


d) ÚPCH seznámila ČS s rozhodnutím předsednictva RKČR - vyloučit p.Bublu z klubu. Návrh p.Sejkaniče, aby byl p.Bubla přizván na příští členskou schůzi k vyřešení ČS zamítla z důvodu, že tuto možnost měl a nevyužil ji.

Pro vyloučení se pouze 2 hlasy zdržely, ostatní byly pro.


Následující body byly schváleny jako doplňující program:
pro 35, zdrželo 5, proti 0.


e) ÚPCH přednesla návrh na ukončení kupírování ocasů u RTW. ČS návrh přijala a odsouhlasila toto: Zákaz kupírování platí u všech štěňat, narozených od fen, které budou nakryté po l.l.2005.


f) Další návrh se týkal vyřazení z chovu jedinců s vadou ocasu. ČS schválila návrh v tomto znění: "Bonitovaná zvířata od 1.1.2008 budou vyřazována i zvířata s vadou ocasu jež je vyřazující z chovu dle standardu." Schváleno - 37 hlasů pro, 0 proti a 13 se zdrželo hlasování.


g) Další bod se týkal povinného svodu plemeníků včetně povinného hladkého zadržení a protiútoku. ČS povinnost na účasti svodu plemeníků schválila. A sice 35-ti hlasy pro , nikdo nebyl proti a 5 se zdrželo hlasování.

 

h) Neúčast na svodu plemeníků: byly podány dva návrhy
1) náhradní termín na následující bonitaci,
2) náhradní termín na obou následujících bonitacích.

Schválena jedna následující bonitace a to takto: 32 pro, proti 4, zdrželo se 5.

Pokračování různé:
j) ČS schválila, aby se soutěží RKČR nemohli zúčastňovat psi bez PP.
pro 38, proti 0, zdrželo se 5

k) ČS schválila - nečlenové RKČR budou platit za svod dorostu 200,- Kč a
ne 5-ti násobek. 25 členů pro, proti 15 a zdržel se 1.


l) ČS schválila - důchodci od r.2005 budou opět platit 500,- Kč. Čl.příspěvky.
pro 31, proti 6, zdržel se 1.


m) ČS schválila - autoři fotografií ve Zpravodaji budou zveřejňováni.

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení, který byl jednohlasně schválen.

 

Zapsala: Havlová