Zpráva ÚPCH RK ČR za rok 2004

 

Každým rokem se snižuje počet zapsaných rottweilerů do plemenné knihy, protože mnoho chovatelů své chovné feny pro malý zájem o štěňata nekryje. Je to pravděpodobně vlivem nepříznivého postoje médií k našemu plemeni a ke psům všeobecně.

Počty zapsaných štěňat od roku1997 do roku 2004:
1997 - 692 štěňat
1998 - 514 štěňat
1999 - 608 štěňat
2000 - 471 štěňat
2001 - 387 štěňat
2002 - 393 štěňat
2003-  343 štěňat
2004-  278 štěňat

Menší počty zapsaných štěňat ovlivňují počty zúčastněných na svodech a bonitacích. Svody a bonitace byly uspořádány jarní v Praze a Nezamyslicích, podzimní v Praze a Nezamyslicích.

Počty zvířat na svodech:
Praha 38 mladých v roce 2004 (85 v roce 2003)
Nezamyslice 39 mladých v roce 2004 (51 v roce 2003)

Počty zvířat na bonitacích:
Praha 22 bonitovaných v roce 2004 (27 v roce 2003)
Nezamyslice 18 bonitovaných v roce 2004 (19 v roce 2003)

Pokud porovnáme roky 2003 a 2004 je vidět, že větší úbytek účastníků na akcích je v Praze, v Nezamyslicích jsou rozdíly menší.

Kvalita předvedených jedinců je až na výjimky výborná, vyřazen byl jeden pes pro entropium. Známky povahy zadané na bonitacích dokazují, že i v tomto směru se můžeme chlubit.

I v roce 2004 někteří chovatelé nakryli své feny špičkovými psy v zahraničí a očekávám, že potomci z těchto spojení budou mimořádným přínosem pro chov RTW v České republice.

Činnost OPCH mohu hodnotit kladně, v některých případech došlo k pozdnějším zasláním kontrol vrhů, nebo neohlášení krytí tak, aby mohla být zanesena do databáze nakrytých fen.

Chci vyzdvihnout spolupráci s Ilonou Procházkovou a Magdou Moravcovou na svodech a bonitacích a hlavně Alici Wludykovou pro spolupráci při posuzování svodů v Nezamyslicích, kde prokazuje mimořádné znalosti plemene.

Kontroly vrhů
V roce 2004 do 27.11.bylo zkontrolováno 47 vrhů se 303 štěňaty. 205 štěňat chovatelé nekupírovali, 98 jich je kupírovaných.

Po zveřejnění rozhodnutí předsednictva o zařazování do chovu i zvířat s kódy ocasu Z 5,6,7,8 - které byly doposud vyřazující se téměř přestalo kupírovat, z 84 kontrolovaných štěňat po tomto zveřejnění byla jen 3 okupírována.. Je to velký posun směrem k odchovu jen standardních rottweilerů i v naší republice.

Zákaz kupírování ocasů budu navrhovat členské schůzi tak, abychom chovali plemeno v souladu se standardem a chovem v zemi původu.

Bohužel se stále vyskytují podkusy u kontrolovaných štěňat, v roce 2004 z 303 štěňat 32 podkusů.
20 podkusů z 54 štěňat Happy Holubí dům
2 podkusy z 12 štěńat Mambo Holubí dům
2 podkusy z 5 štěňat Benno Slaska Gwara
2 podkusy z 5 štěňat Orlando von Haus Neubrand
2 podkusy z 18 štěňat Ambassador von Shambala
2 podkusy z 15 štěňat Xari v.d.Teufelsbrücke
1 podkus z 14 štěňat Hakus z Tyrosu
1 podkus z 12 štěňat Faarby Vombat

Z 28 štěňat Lorda Holubí dům nemá žádné podkus
Z 21 štěňat Cannibala Anaco nemá žádné podkus.

Počty zkontrolovaných a zapsaných štěňat se liší vzhledem k narození štěňat v roce 2003 a kontrole 2004.

Výsledky RTG DKK a DLK vycházejí pravidelně ve Zpravodaji a je možné si v každém okamžiku informaci vyhledat na on-line databázi na
http://www.rtw.cz.
Chci členům připomenout, že v této databázi lze najít každou informaci, kterou chovatel ke své činnosti potřebuje.

V roce 2005 budou uspořádány jarní a podzimní svody a bonitace tak, jak je v klubu obvyklé.

V podzimním termínu bonitace bude uspořádán i svod plemeníků.

Výběrovou bonitaci klub uspořádá při bonitaci a svodu plemeníků, budou-li zájemci o absolvování této bonitace.

V roce 2004 jsme řešili i hrubé porušení Chovatelského řádu chovatelem panem Bublou, který chová na zapůjčených fenách vyloučené členky paní Mudrové. Pro hrubé porušení několika článků CHŘ, bylo P RKČR nařízeno ověření původu štěňat, jako podmínku zápisu. Toto chovatel dosud nesplnil a Plemenná kniha vrh nezapsala. Projednání této záležitosti je samostatnou částí této schůze.

Dalšího hrubého porušení CHŘ se dopustila paní Kateřina Ludvíková, která kryla svým chovným psem fenu bez PP, jednání přiznala a byla postižena zákazem chovatelské činnosti na 1 rok od 11.9.2004 do 11.9.2005 a to i zákazem využití chovných jedinců, které vlastní a bude v době trestu vlastnit.

Bohužel i přes nejmírnější trest,který jsem navrhovala, a který byl předsednictvem odsouhlasen se chovatelka paní Ludvíková dopustila dalšího pokusu o porušení rozhodnutí PRKČR tím, že fenu Cerbera Ballotada prodala nové majitelce a ta si požádala o KL. Kupní smlouva byla antedatována na 4.9.2004, aby v době udělení trestu již nebyla fena v majetku paní Ludvíkové. 13.9.2004 byla u paní Ludvíkové provedena kontrola vrhu feny Cerbera Ballotada, na CHS paní Ludvíkové a nemohla být tedy fena v majetku jiné paní.

Projednání této věci bude samostatnou částí schůze.

Alena Buriánková ÚPCH