Zpráva z výroční členské schůze rottweiler klubu ČR ze dne 12.11.2005
v Říčanech u Prahy


 

přítomno:

na začátku schůze:
v 10,05 hod. přítomno 78 delegátů
v 10,30 hod. + 1 delegát = 79 delegátů / p. Berková/
v 11,30 hod. + 1 delegát = 80 delegátů /p. Holoubek/
v 11,52 hod - 2 delegáti= 78 delegátů /p. Sedlář, Pechar/
zvolení př.Císaře členem klubu + 1 delegát = 79 delegátů
ve 12,40 hod. + 2 delegáti= 81 delegátů /p. Janoušek, Havalec/

6 hostů

1.zahájení: /př. Dubská/

Přivítala všechny členy a hosty RKČR. Přednesla, že je jí milou povinností přivítat na výroční členské schůzi všechny ty, kteří se dnešní volební schůze zúčastnili. Účasti si velmi cení, a je vděčna za to, že se sejdeme alespoň 1x za rok a společnými silami pomůžeme vytvořit ještě lepší podmínky pro chov a výcvik rottweilerů. Je pouze na nás členech, abychom mohli předejít mnohokrát zbytečným neshodám při důležitém rozhodování.

2.program schůze /př. Dubská/

a, volba mandátové komise
b, volba volební komise
c, volba návrhové komise
d, zpráva předsedy klubu /př. Dubská/
e, zpráva výcvikáře klubu /př. Procházka/
f, zpráva dočasně pověřené ÚPCH /p. Hanušová/
g, zpráva pokladníka klubu /př. Dubská/
h, zpráva jednatelky klubu /př. Havlová – omluvena/
ch, zpráva předsedy KRK /př. Cach/
i, volby

– o přijetí členů př. Cisaře a př. Řádka
- do výboru klubu
- do KRK
j, chovatelský řád
k, vyhodnocení soutěží /př. Typovský/
l, různé, diskuse
m, usnesení
n, závěr

Schůzi povede p. MUDr. Vlasta Marešová

Schválení programu schůze: hlasování: pro :většina


a, volba mandátové komise:

navrženi: /př. Ludvíková, Štaud, Buchta/
hlasování: schváleni většinou

b, volba volební komise:

navrženi: /př.Král, Flašárová, Flašár/
hlasování: schváleni většinou

c, volba návrhové komise:

navrženi: /př. Vohánková, Jirsíková, Šťastný/
hlasování: schváleni většinou

d, zpráva předsedy klubu /přednesla př. Dubská/

V letošním roce se předsednictvo sešlo 4x a to

5.2.2005 chovatelské kolegium
19.3.2005 mimořádná
25.6.2005 předsednictvo
23.10.2005 s chovatelským kolegiem

Schůzi s chovatelským kolegiem hodnotí předsedkyně klubu velmi kladně, přestože ne vždy byly některé situace lehce řešitelné. Předsedkyně si dovolila zhodnotit přístup některých funkcionářů.

 

Ústřední poradci chovu: funkci ÚPCH převzala po MVDr. Sedlářovi, p. Mgr. Zavoralové, p. Tománkovi a v posledním dvouletém období ji vykonávala p. Buriánková, která v únoru letošního roku podala abdikaci na tuto funkci. 1.6.2005 rezignovala na členství v předsednictvu i jako Oblastní poradce chovu. Funkci přijala Ing. Lužná, ale z rodinných důvodů se jí za 5 měsíců vzdala. Od 18.8.2005 se této funkce ÚPCH ujala pouze dočasně MVDr. Hanušová. Všechny tyto změny vedly k velmi nekvalitní práci ÚPCH a s tím související nedostatečné informovanosti členské základny v oblasti chovu. V této kritické době předsednictvo muselo mnohokrát řešit nelehké situace a manipulovat s termíny, které byly naplánovány na rok 2005. /svod dorostu, bonitace Praha, Nezamyslice, včetně svodu plemeníků/. Myslím, že klubu by nejvíce prospělo, kdyby se nám už konečně podařilo do této klíčové funkce získat fundovaného odborníka, který by ve funkci ÚPCH setrval.


Předseda: př.Dubská /samozřejmě sebe nemohu hodnotit a tak začnu s hodnocením práce místopředsedkyně.


Místopředsedkyně: př. Damaskinosová. S ní jsem byla velmi spokojena a nemám k tomu co dodat /rukou pravou i levou/. Mimo tuto funkci zpracovává také zpravodaj a já předpokládám, že se Vám líbí vzhledově i obsahově. Chtěla bych jí poděkovat jménem celé členské základny za poučné příspěvky z jejího archivu, které také sama předkládá.


Výcvikář: př.Procházka st. organizoval svody a bonitace v Praze-Bráníku.,dále pak klubovou výstavu ve Vochově.Co se týká akcí klubu ,myslím,že byly všechny velmi dobře zorganizovány.Také zajistil tetovací kleště a rukávy….


Jednatel: př. Havlová /na schůzi nepřítomna - omluvena/, funkci vykonávala po dobu 10 let. Výtky k její práci nemám, je to nevděčná práce v tom, že zodpovídá za rozesílání veškeré korespondence, evidenci členů, zápisy ze schůzí apod.

 

Bohužel ostatní funkcionáře dopodrobna hodnotit nemohu,jelikož byly ve svých funkcích velmi krátkou dobu.


www.stránky: ujala se jich sl. Fialová,která byla na minulé členské schůzi navržena a schválena členskou základnou k vykonávání této činnosti. Dala klubovým stránkám nový design a myslím, že udělala mnoho práce. Přidala knihu návštěv, která byla určena ke zcela jiným účelům než těm, kterým v momentální době slouží. K tomu může docela dobře sloužit chat, anebo jakákoliv jiná emailová konference, na internetu je velká řada možností. Urážky a napadání takovýmto způsobem k ničemu nevedou a nejsou tou nejlepší vizitkou pro náš klub. V současné době webmastera nemáme, sl. Fialová k 1.11.2005 vypověděla smlouvu. Ani se jí nedivím. Za celoroční práci sl. Fialové děkuji.


Zpravodaj: redakce př. Damaskinosová, MUDr. Marešová. Patří jim poděkování za velmi dobře odvedenou práci. Zpravodaj byl zajištěn v tiskárně co nejlevněji a přesto je velmi kvalitní. Barevné stránky nejsou členy využívány, každé čtvrtletí je jedna nebo i 2 stránky volné. Mnozí by mohli namítat, že se zde opakuje stále tatáž inzerce. Zde bych chtěla všechny ujistit, že jde o placenou inzerci a je jen přínosem do klubové pokladny pokud já, či p. Procházková, anebo kterýkoliv jiný člen ji využívají, mají-li být tyto stránky prázdné. Lukášovi Typovskému též děkuji, jelikož obstarává vzorně všechny výsledky výstav a zajišťuje distribuci zpravodaje.

Na zasedání ČKS jsme podali návrh o povolení dvou klubových výstav v roce. Jedna se zadáváním titulu Klubový vítěz a CAC a druhá se zadáváním titulu pouze CAC.

Letos se koná MS RTW na Floridě, za Českou republiku nás jede reprezentovat př. Růženec se psem Buick Horký dech, který si sám zajistil na tuto cestu sponzory.

Předsedkyně klubu poděkovala všem členům předsednictva za kladnou spolupráci. A další mnohá poděkování patří těmto členům:


Př. Moravcové za přípravu svodů mladých a bonitací


MUDr. Sedlářovi za neúnavný 4 hodinový výklad při svodu plemeníků v Nezamyslicích, př. MUDr. Marešové a Damaskinosové za perfektní přípravu katalogu plemeníků a za spolupráci se ZKO Nezamyslice pod vedením př. Moravcové za přípravu akce.


Př. Procházkovi, př. Sovkové a př. Janouškové za organizaci Klubové výstavy a MR RTW ve Vochově, kolektivu ZKO Pardubice – Svítkov za přípravu SV RTW a RTW Cupu.


Př. Ludvíkové, že přispěla sponzorským darem /poháry/ pro klubové vítěze a vítěze plemene na klubovou výstavu ve Vochově.

A děkuje sponzorům pohárů pro soutěže nejlepší výstavní fena a pes a nejlepší pracovní fena a pes a dále poháry do Síně Slávy. Jsou to př. Buchta, Král, Ludvíková, Typovský, Jirsíková, Fa Bauer. Děkuji p. Typovskému, který si vzal na starost organizaci soutěží a zajistil tyto sponzory, posléze poháry.

V letošním roce se mi podařilo zajistit a uveřejnit v našem zpravodaji inzertní článek firmy Brasa, Premium pet food, čímž jsme pro klub získali částku 6000.- Kč.

O letošních výcvikových akcích klubu Vás bude podrobně informovat výcvikář př. Procházka.

zpráva mandátové komise: přednesla K.Ludvíková/

K dnešnímu dni má členská základna rottweiler klubu České republiky 380 členů. Na dnešní výroční členské schůzi je přítomno 79 členů, což je 21,3%. Dále 4 hosté. Kvórum pro hlasování tedy je 41 delegátů. Členská schůze je usnášeníschopná.

e,zpráva výcvikáře klubu: /přednesl př.Procházka/


V letošním roce se uskutečnil 16.4.2005 rotweiler cup v Pardubicích Svítkově Podle kategorie IPO1 a IPO3. V kategorii IPO1 nastoupilo 6 psovodů se svými psy. Celkovým vítězem se stal M. Mareček a pes Boris z Lebedova dvora, který získal 248 bodů. V této kategorii byly na horší úrovni stopy, kde bodový průměr byl 69 bodů, což není ani limit pro splnění zkoušky IPO1. Poslušnost byla v průměru taktéž průměrná, přes 80 bodů se dostali pouze 2 psovodi, nejlepší poslušnost předvedla J. Nejezchlebová a Coockie Beroko s 89 body, bodový průměr poslušnosti byl 66 bodů, nejlepší obranu předvedl p. Mareček se psem Boris z Lebedova dvora, jinak byly na obraně 2 nuly a další pes nesplnil zkouškový limit, průměrný bodový zisk na obranách byl 53 bodů. V kategorii IPO3 nastoupilo 7 psovodů se svými psy. Proti kategorii IPO1 bylo vidět, že soutěžící psi jsou ostřílení závodníci. Na stopách nesplnil zkouškový limit pouze 1 pse, nejlepší stopu předvedl M. Vojíř a jeho pes Ali z Regionu Eger z 88 body, celkový průměr stop byl 70 bodů, poslušnost nesplnil zkouškovými body pouze 1 pes, nejlepší poslušnost předvedl A. Flašár a Clif Černý Sagitarius a to za 97 bodů!. Jinak bodový průměr poslušností byl 85 bodů, což je velmi pěkný průměr. V obranách zkouškový limit splnili všichni, nejlepší obranu předvedl V. Růženec a jeho Buick Horký dech s 92 body.Celkový průměr na obranách byl 87 bodů!Vítězství si nakonec odnesl A. Flašár se psem ch. Clifem Černý Sagitarius. Mistrovství republiky se konalo 10.9.2005 ve Vochově. Jako rozhodčí byli delegováni p. Zábranský a Kasík, figuranti p. Svoboda a Nečesaný. V Kategorii IPO 1 bylo přihlášeno 6 psů. Vítězem se stala J. Nejezchlebová a fena Coocie Beroko s 276 body. Na stopě pouze jeden pes nesplnil zkouškový limit a tak bodový průměr stop byl 78 bodů, nejlepší stopu předvedl p. Kolář a jeho pes Hucklbery Fin z Amiho dvora s 94 body. Poslušnost taktéž zkouškovým limitem nesplnil pouze 1 pes, takže bodový průměr poslušnosti byl 82 bodů, což je daleko lepší než při rtw cupu. Nejlepší poslušnost měla J. Nejezchlebová a její fena Coockie Beroko s 89 body. Na obraně měl pouze jeden pejsek nulu, takže průměr obran byl 73,5 bodu. Nejlepší obranu Předvedla opět fena J. Nejezchlebové Coockie Beroko za 98 bodů. Nutno podotknout, že ne prvních 3. místech se umístili feny. V kategorii IPO3 nastoupilo 7 psovodů se svými psy. Na stopě nesplnil limit pouze 1 pes a tak bodový průměr stop byl 80,5 bodu, nejlepší stopu předvedl K. Švancara a jeho ch. Hakus z Tyrosu za 96 bodů, poslušnost nesplnil opět jeden pes, který měl O a tak bodový průměr poslušnosti byl 72 bodů, nejlepší poslušnost měl p. Škrábek a jeho Duky od Březového potoka za 94 bodů. Zkouškový limit pro obranu splnili všichni psi a bodový průměr obran byl 83 bodů, o nejlepší obranu se dělili rovnou tři psi /Duky od Březového potoka, Buick Horký dech a Ali z Regionu, kteří měli shodně 87 bodů/. Mistrem republiky pro rok 2005 se stal p. Škrábek a jeho pes Duky od Březového potoka s 273 body. Letos nás také reprezetoval p. Švancara se psem ch. Hakusem z Tyrosu na mistrovství MKSK všech plemen podle kategorie IPO3 s pěkným výsledkem. V letošním roce se koná MS na Floridě a tam jako jediný český zástupce jede p. Růženec se psem Buick Horký dech, na tuto akci si sponzory sehnal sám p. Růženec. Přeji mu co největší úspěch. V letošním roce se konaly 4 bonitace, dvou jsem se účastnil osobně, povahy jako takové má zpracovány ´dočasná ÚPCH, takže se o nich zmiňovat nebudu. Přeji novému výcvikáři hodně pevných nervů a radost z práce.


f,zpráva dočasně pověřeného ÚPCH: /přednesla MVDr.Hanušová/


funkci vykonávala od 15.8.-12.11.2005 – zprávu vypracovala z poskytnutých materiálů od OPCH

vyhodnocení svodů a bonitací:

Praha – 9.4.2005 /rozhodčí exteriér
MVDr.Sedlář,povahy př.Čipera,předseda bonitační komise př.Procházka st./
Nezamyslice – 9.4.2005 /rozhodčí exteriér
př.Buriánková,rozhodčí pro povahy př.Pouč,/
Praha- 17.9.2005/rozhodčí exteriér i povaha
př.Strnad,předseda bonitační komise př.Procházka/
Nezamyslice -22.10.2005 /rozhodčí exteriér
MVDr.Sedlář,povahy př.Pouč/

Svod plemeníků: Nezamyslice 22.10.2005

jaro svod: účast celkem 43 zvířat
zjištěné nedostatky: prokvetlé pálení a syté pálení bez ostrého ohraničení:
17 zvířat /39,5 %/
barva očí H1 a,b : 20 zvířat /46,5%/
H2 a,b : 22 zvířat /51,2%/
H3 : 1 zvíře / 2,3% /
ocas: Z6 : 3x nesený silně ke hřbetní linii / 7%/
Z4 : 1x příliš vysoko nasazený / 2,3%/
povaha: 1x velmi agresivní

podzim svod: účast celkem 40 zvířat
zjištěné nedostatky: prokvetlé pálení a syté bez ostrého ohraničení: obdobné jako na
jaře
barva očí: H1 a,b,H2 a,b = obdobné jako na jaře
H3 ojediněle
ocas: Z6 : neobjevuje se
Z4 : neobjevuje se
povaha: : 1x agresivní

bonitace jaro: účast celkem 12 zvířat
zjištěné nedostatky: prokvetlé pálení a syté bez ostrého ohraničení: 5 zvířat /42%/
barva očí: H1 a,b : 5 zvířat /42 %/
H2 a,b : 7 zvířat /58 %/
velikost: B1 : 0
B2 : 5 zvířat /42%/
B3 : 7 zvířat /58%/
B4 : 0
dlouhý: A3 : 1 zvíře /8%/
světlá podsada : 1 zvíře /8%/
vytočené přední tlapky: 1 zvíře /8%/
strmé úhlení : 1 zvíře /8%/
nevýrazný stop : 1 zvíře /8%/
ploché čelo : 1 zvíře /8%/

povahy 4 : 1 zvíře / 8,3%/
5 : 4 zvířata /33,3%/
6 : 3 zvířata /25% /
7 : 3 zvířata /25% /
8 : 1 zvíře / 8,3%/

bonitace podzim: účast celkem 24 zvířat
zjištěné nedostatky: prokvetlé pálení a syté bez ostrého ohraničení: ?
barva očí H1 a,b + H2 a,b : 22 zvířat / 92% /
H3 : 1 zvíře / 4% /
H5 : 1 zvíře / 4 % /
velikost B1 : 3 zvířata / 12,5%/
B2 : 8 zvířat / 33,3%/
B3 : 12 zvířat / 50,0%/
B4 : 1 zvíře / 4,2%/
dlouhý A3 : 12 zvířat / 50,0%/
povahy 3 : 1 zvíře / 4,1%/
4 : 2 zvíře / 8,4%/
5 : 8 zvířat / 33,3%/
6 : 5 zvířata/ 20,8%/
7 : 6 zvířat / 25,0% /
9 : 2 zvířata / 8,4%/


Do chovu nebyla zařazena 2 zvířata pro vadu exteriéru: 1 x G6 – odchlípená víčka 1 x H5 - různobarevné oči

Je příjemné konstatovat, že problémem přestávají být dlouhá zvířata, světlé oči, extrémní velikosti, ale objevuje se nový problém – nevýrazné, prokvetlé pálení až skoro jeho ztráta A vady ocasů nesené příliš ke hřbetní linii a vysoko nasazený ocas, což se dalo očekávat. V příštím roce by měla být předváděná zvířata s nekupírovanými ocasy ve větší míře. V kontrolách vrhů za rok 2005 byl zaznamenán pouze jeden kupírovaný ocas.


11.svod plemeníků – Nezamyslice
Přihlášeno 34 zvířat, 5 se nedostavilo. Velice pěkně zpracovaný katalog, fundovaný komentář pověřeného moderátora, plynulá organizace, příjemné prostředí i dostatek dobrého jídla – nemohu jinak než znovu pochválit všechny, kteří mají na tomto zásluhu. /MUDr. Marešová, p. Damaskinosová,p. Moravcová, MVDr. Sedlář, figuranti, majitelé zúčastněných psů /U mnoha předvedených psů bylo patrné právě více či méně prokvetlé a neohraničené pálení. To vidím jako výrazná problém, se kterým je nutno pracovat a situaci usměrňovat z pozice řízení chovu. Seznam plemeníků, kteří v současné době mohou být využíváni v chovu připravila MUDr. Marešová. Podle mého názoru, je třeba do chovatelského řádu znovu zabudovat klauzuli o povinnosti majitele psa po splnění podmínek a přeregistraci na PK, oznámit ÚPCH tuto skutečnost, aby mohl předat tuto informaci OPCH k užívání. Pak by se nestávalo, že OPCH složitě zjišťuje a telefonuje. Bylo i dobrým zvykem, že majitelé psů sami obeslali OPCH touto informací.

Vyhodnocení kontrol vrhu
Z obdržených dokumentů dala př. Hanušová dohromady 30 vrhů s kompletními doklady /kontrola vrhu + červený KL /tj.181 zkontrolovaných štěňat s 15 podkusy a 3 bílými skvrnami,1x byl zaznamenán kupírovaný ocas. Dále registruje 6 červených krycích listů u vrhů, které ještě jsou u chovatelů a nejsou ukončeny nebo jsou krátce po ukončení.x byl KL vrácen pro nepoužití, 11x nezabřezlé feny s plnými doklady,3x nezabřezlé feny pouze s bílým KL, celkem nezabřezlo 14 fen. Dále je 10 červených KL z krytí, kde by se podle Databáze nakrytých fen měla narodit štěňata a měly by být už ukončeny, ale u všech chybí kontroly vrhů, takže nemohou být zahrnuty do hodnocení. Jsou to krytí během celého roku. /p.Strnad 3x, vrhy leden – březen, p. Moravcová 6x, vrhy leden, únor, duben, květen, červenec, p. Švancara 1x leden. MVDr.Hanušová nedokáže zhodnotit, zda se tak stalo z viny OPCH, že kontroly ÚPCH neposlali, nepořádností chovatelů nebo bývalých ÚPCH, že měli nedostatky v evidenci. Celkem by tedy mělo být vydáno 61 krycích listů, které byly nějakým způsobem již použity – proběhly krytí /loni 47 – viz zpráva ÚPCH/. Tetovacích čísel by mělo být Plemennou knihou vydáno kolem 260, což je co do počtu srovnatelné s minulým rokem.

Hodnocení OPCH
Za tři měsíce co byla MVDr. Hanušová ve funkci, kdy byla pověřena doplňováním databáze fen, obdržela podklady od př. Noska ,Švancary, Procházkové, Moravcové a Procházky. Př. Wludyková a Strnad s ÚPCH nekomunikovali. Materiály dodané těsně před schůzí v Říčanech /př.Strnad/ nemohly tudíž být zahrnuty do hodnocení.

Tetování
Změna v chovatelském řádu byla navržena a odsouhlasení členskou schůzí je formální. Neboť je dána zákonem a tudíž platná. Příslušné §§§ platí již několik let beze změny a tetování poradci chovu bylo tolerováno. Současné nařízení,které vzešlo z vyprovokovaného jednání ČMKU, SVS a ÚKOZ je výsledek chovatelských snah a je nutné ho bohužel respektovat.V dohledné době vyjde novela zákona na ochranu zvířat,kde bude legalizována sportovní kynologie – obranářské disciplíny /od 1.3.2004 je nelegální štvát zvíře na člověka/

Řády
Je nutné připravit řád ochrany zvířat při chovu, svodu ,bonitaci, výstavě ke schválení ÚKOZ v jednotném stylu – formě se všemi ostatními kluby. Byl schválen řád klubu leonbergrů, který ÚKOZ považuje jen za vzorový, ale RKČR jej musí přetvořit tak, aby vyhovoval potřebám našeho plemene. Např. nelze převzít rozměry kotců na jiné parametry, které v legislativě nejsou zahrnuty a jsou pouze ve formě doporučení odborných nebo zájmových skupin. Na druhé straně den odběru štěňat je určený na 50 den je stanoven legislativně a ten přebíráme automaticky .Přetvořit řády do formy ke schválení je první úkol pro nového ÚPCH, neboť termín pro sladění se zákonem je dán do března 2006. Podle slov MVDr. Hanušové by měl být více řízený, klub by se měl zaměřit na nedostatky a cíleně selektovat a zbavovat se jich. Chybí krevní linie, hodně se kryje v zahraničí, ale spíše náhodně se psy, kteří vítězí v zemi původu, nebo jsou prostě krásní /existují však samozřejmě vyjímky/. Taková krytí nesporně obohacují naši krev a rozšiřují genový potenciál, ale je tu i nebezpečí zavlečení některých vad, které se objeví až v pozdějších generacích /neplodnost/. A tady by mělo být patrné řízení a směr celého chovu RTW u nás. To je dlouhodobá práce, kterou mohou dělat pouze lidé, kteří jsou schopni dlouhodobě plánovat a hlavně vědět jakým způsobem, tzn., že chov sledují a mají i vědomosti.. A to není možné,  když se na funkci ÚPCH střídají během jednoho roku 3 lidé. MVDr.Hanušová věří, že to byl v letošním roce extrém a že při letošních volbách budou členové volit už s výhledem, kdo by jakou funkci z kandidátů navržených do výboru klubu mohl plnit. ÚPCH může dělat jen opravdu zkušený člověk, za kterým jsou vidět i nějaké výsledky. MVDr. Hanušová převzala agendu ÚPCH RKČR v několika objemných krabicích, které má s sebou, a po přidání několika složek, které obdržela za poslední 3 měsíce, to dnes předá novému ÚPCH. A byla by velmi nerada, kdyby se v budoucnu dočetla, že dokumentace není kompletní. Neboť tak, jak ji převzala, ji bude předávat. MVDr. Hanušová konstatovala, že poslední roky jsou nepřehledně uloženy bez ladu a skladu a dá pořádnou práci je vůbec a seřadit do šanonů tak, jak je to do roku 2001. Zároveň však sdělila, že přeje novému ÚPCH hodně úspěchů a chuti se s tím poprat a hlavně ať má potěšení z práce, které bude účelné a oceněné.

g, zpráva pokladníka /přednesla př.Dubská/


Vzhledem k tomu, aby p. Dubská předešla zbytečnému podezření, /jak se podle jejich slov objevilo nevhodně v knize návštěv od p. Císaře, vytiskla kompletní sestavu pokladny i banky, a dala ji členské schůzi k nakouknutí. /poznámka – nebyla mi dána do ruky, možná, že bude v příloze po zápisu, jako dodatek zápisu/. Výdaje za cestovné předsednictva, cestovné za svody dorostu, bonitace, proplácení figurantům, posuzovatelům pro výkon – to vše je zřejmé z pokladní knihy, kterou má členská schůze k dispozici. Vzhledem ke stávajícímu počtu členů je nutné omezit počet výtisků zpravodajů, nebo schválit návrh Ing. Přikryla na www. stránkách, že jedno číslo by vyšlo v elektronické podobě a tištěný by se zasílal pouze členům, kteří internet nevlastní. Toto řešení bude projednáno v různém. P. Dubská se účastnila všech klubových akcí a na místě prováděla všechny platby, kromě letošních podzimních dvou akcí, kdy se ze zdravotních důvodů nemohla těchto akcí zúčastnit. Platby však na těchto zmíněných akcích provedla MVDr. Hanušová, která byla p. Dubskou pověřená. Celoroční uzávěrka pokladní knihy bude uveřejněna na www.stránkách a ve zpravodaji.

h, zpráva Kontrolní a revizní komise RKČR /přednesl př.Cach/


Ke stížnostem podaných v období mezi členskými schůzemi RKČR od 20.11.2004 do 11.11.2005. Stížnosti jsou uvedeny v pořadí, jak byly podány.

 

1. Žádost o zjednání nápravy chybně uvedeného bonitačního kódu KRK doporučila předsednictvu vydání nových pp štěňat při dodržení navržených podmínek. Předsednictvo žádost a doporučení projednalo dne 5.2.2005

 

2. Stížnost na ÚPCH p. Buriánkovou podanou K. Ludvíkovou Stížnost byla podána současně i předsednictvu RKČR, které se stížností zabývalo. Stížnost na rozhodnutí předsednictva p. K. Ludvíková již nepodala

 

3. Žádost o prošetření – zaslala p. Buriánková Jedná se o stížnosti, které KRK prošetřila a stanovisko zaslala s doporučením Předsednictvu RKČR.

 

4. Žádost o prošetření účetnictví v klubu – zaslal př. Císař

P. Císař sice není členem RKČR, avšak obdobnou žádost zaslala předsednictvu RKČR i p. Procházková Dagmar a proto KRK provedla šetření, které bylo ukončeno až tento týden p. Ing. Přikrylem.

 

5. Stížnost na neplatnost bonitace – zaslal MUDr. Kahan

Stížnost byla postoupena k vyřízení předsednictvu RKČR. Krátce po té přišel dopis od p. MUDr. Kahana, že svoji stížnost o prošetření stahuje.

 

6. Protest p. K. Štědroňského proti výroku ohodnocení na bonitaci. Protest byl postoupen k vyřízení předsednictvu RKČR 11.10.2005

 

7. Žádost o nápravu zaslal p. Ing. Kamil Řádek

Žádost obsahuje několik stížností na předsednictvo RKČR. Dále žádost členské schůzi dne 12.11.05 o nápravu ukončení členství v RKČR. Dle vyjádření předsedkyně klubu p.Dubské, zaslala jednatelka p. O. Havlová dne 26.1.2005 upomínku na nezaplacení loňského poplatku a dne 6.3.05 oznámení o ukončení členství v důsledku nezaplacení členského poplatku.

 

8.Odvolání k členské schůzi p.M.Císaře proti rozhodnutí předsednictva RKČR ze dne 22.10.05 o nepřijetí za člena.

KRK RKČR při vyřizování jednotlivých stížností,doporučila předsednictvu RKČR několik doplnění do Organizačních dokumentů RKČR,aby se tak předešlo dalším stížnostem. Předsednictvo se těmito návrhy zatím nezabývalo, nepodalo dnešní členské schůzi návrh na doplnění.

ch,zpráva jednatelky /př.Havlová/


Vzhledem k tomu, že se p. Havlová na poslední chvíli omluvila z vážných rodinných důvodů, nebyla zpráva jednatelky přednesena

i, volby:

 

ad 1. přijetí M. Císaře a K. Řádka za členy klubu RKČR
ad 2. volba počtu členů do výboru RKČR
ad 3. volby výboru RKČR
ad 4. volby do KRK RKČR
 


ad 1., členská základna měla rozhodnout,zda se zmiňovaní pánové stanou opětovnými členy klubu. Volba měla být původně tajná, ale na návrh z pléna se hlasovala o tom, zda se bude volit jmenovitě po jednom veřejně. Návrh byl přijat. Ještě před hlasováním se oba dva hosté obhajovali, proč se do takovéto situace dostali, po té proběhlo hlasování.


Hlasování: většina pro veřejné hlasování jmenovitě
Z přítomných členů hlasovalo veřejně: 79
pro přijetí M. Císaře bylo: 51 proti: 13 zdržel: 15
Z přítomných členů hlasovalo veřejně: 77
pro přijetí K.Řádka bylo: 37 proti: 20 zdržel: 20
skrutátor: K. Ludvíková


volební komise pracovala ve složení: /p. Král, Flašár, Flašárová/
Za člena klubu RKČR byl přijat M. Císař, jelikož dostal nadpoloviční většinu hlasů.

ad 2., Z pléna vzešel názor,že by bylo dobré,kdyby měl výbor klubu pouze 5 členů z důvodu šetření financí.Proto se hlasovalo veřejně, zda má zůstat stávajích 7 členů,nebo se má snížit počet na 5.
Z přítomných členů hlasovalo veřejně: pro: 44 proti: 7 zdržel: 28
Proto výbor zůstal 7 členný

ad 3., Členové RKČR měli navrhnout ze členské základny kandidáty, kteří by byli ochotni pro klub pracovat ve výboru. Navržená jména byla napsána na lístky, které vybrala volební komise, jména seřadila a předala MUDr. Marešové,  která přečetla jméno navrženého kandidáta, ten povstal, sdělil zda s kandidaturou souhlasí či ne a v případě kladné odpovědi, sám o sobě něco řekl a informoval, jak by chtěl pomoci klubu. Z pléna bylo p. Vítkovou oznámeno, že p.Buriánková má zájem být volena do výboru klubu, avšak, že se jí rozbilo auto a tak volbu nestihne, poté nastala diskuse, zda p.Buriánkovou mohou delegáti navrhovat či ne, jelikož Organizační řád říká, že osoba, která kandiduje, musí být osobně u voleb, aby souhlasil s kandidaturou osobně, po 15 minutách nám oznámil př. Přikryl, že p. Buriánková posuzuje důležitou výstavu, omlouvá se, ale posílá e-mailem čestné prohlášení, že chce kandidovat. Proto výbor rozhodl, že se bude hlasovat o tom, zda bude moci p. Buriánková být navrhnuta na kandidáta do výboru.
Hlasování: většina pro


Paní Buriánková bude připsána na kandidátku.


Jméno souhlasí s kandidaturou


Navržení kandidáti z pléna:

1. p. Cach ano
2. p. Dubská ano
3. p. Procházková I. ne
4. p. Ludvíková ano
5. p. Damaskinosová ne
6. p. Typovský ano
7. p. Pokorný B. ano
8. p. Vítková ne
9. p. Čermáková ano
10.p. Wludyková ne
11.p. Buchta ano
12. p. Frank ano
13. p. Moravcová ano
14. p. Procházka H.st ne
15. p. Císař ne
16. p.Švancara ne
17. p.Hlinák ne
18. p.Hanušová ne
19. p.Marešová ne
20. p.Nosek ne
21. p.Vohánková ano
22. p. Peč ne
23. p. Holý ne
24. p. Touškov á ml. ne
25. p Reinzent aler ne
26. p. Růženec ne
27. p. Buriánková ano

volby kandidátů do 7 členného výboru klubu:
hlasovacích lístků rozdáno: 80
hlasovacích lístků odevzdáno: 80
neplatných: 8
platných: 72


počet hlasů


Buchta František 55 zvolen
Cach Oldřich 64 zvolen
Česrmáková Romana 39 zvolena
Dubská Božena 36 zvolena
Frank Karel 33
Ludvíková Kateřina 29
Moravcová Magda 51 zvolena
Pokorný Bohuslav 37 zvolen
Typovský Lukáš 39 zvolen
Vohánková 32
Buriánková 35

Nové složení výboru: předseda: Dubská Božena, místopředseda: Cach Oldřich, pokladník a výcvikář: Buchta František, jednatel: Čermáková Romana, ÚPCH: Magda Moravcová, členové: Typovský Lukáš a Pokorný Bohuslav

ad 4.,Volba kandidátů do KRK RTWČR:

Počet hlasů
Navržení kandidáti:  Fialová Ludmila 54 zvolena
Ing. Přikryl Ivo 66 zvolen – předseda
Vítková Olga 64 zvolena


Volební komise po sečtení hlasů a přečtení výsledků nechala opětovné zkontrolovat volební lístky nově zvoleným KRK RTWČR z důvodu, aby nemohl nikdo volby zpochybnit. KRK zjistila,že byl ještě jeden hlasovací lístek neplatný, ale na počtu hlasů, které kandidáti obdrželi se nic nezměnilo, tudíž volby proběhly v pořádku a vše je platné.

j, druhy chovu:

vzhledem k tomu, že výbor nerozeslal členům klubu možnost nastudování druhů chovu rtw, a nebyly ani uvedeny ve zpravodaji, členská základny s tímto projednáním nesouhlasila a doporučila výboru klubu, aby návrh chovných tříd nejdříve zveřejnil ve zpravodaji k prostudování členům a poté byl opětovně zařazen do programu a projednání další členské schůze klubu rtw.

K, vyhodnocení soutěží:

/zpracoval L.Typovský – výstavní psy I:Procházková – pracovní psy/

Nejúspěšnější výstavní mladý pes:

1. jch. Mauglí od Kačky m.J.Štaud 2410 bodů
2. jch. Cornelius ze Škvorce m.M.Jirsíková 2280 bodů
3. Eri od Vítkovy hory m.R.Uhlíková 1890 bodů

Nejúspěšnější výstavní dospělý pes:

1. ch. Pako od Kačky m.K.Ludvíková 13950 bodů
2. Brutus Musashy m.L.Mayer 3240 bodů
3. Brus Janovský dvůr m.J.Karbanová 1750 bodů

Nejúspěšnější výstavní mladá fena:

1. Aranka Gold Domingo m.L.Typovský 3530 bodů
2. jch.Cora z Rýchorských vrchů m.J.Beran 3240 bodů
3. jch.Eini z Koralky m.J.Janoušek 1970 bodů
4. Heidy Horký dech m.L.Vachutka 1170 bodů
5. Abigail Quenn Nemertini m:J.Reizenthaler 990 bodů
6. Amanda Gold Domingo m.M.Bertová 740 bodů
7. Doris z Koralky m.T.Nebeská 500 bodů

Nejúspěšnější výstavní dospělá fena:

1. ch.Ester Anaco m.F.Buchta 24590 bodů
2. ch.Vivien Mivanga m.Královi 14280 bodů
3. ch.Elis Anaco m.J.Reizenthaler 6630 bodů
4. Heidy Horký dech m.L.Vachutka 3260 bodů
5. Abigail Queen Nemertini m.J.Reizenthaler 2720 bodů
6. Doris z Koralky m.T.Nebeská 2600 bodů
7. Elsa Sawana m.R.Flašárová 1600 bodů
8. Einie z Koralky m.J.Janoušek 1150 bodů


Nejúspěšnější mladá pracovní fena:

1. Elza Sawana m.R.Flašárová 70 bodů /splnila ZM,IPO1,SCHH1,ZVV1/
2. Cira od Vítkovy hory m.K.Hájková 30 bodů /splnila BH,ZVV1/


Nejúspěšnější dospělá pracovní fena:

1. ch.Ester Anaco m.F.Buchta 135 bodů /splnila IPO3,SchH1,2,SchHA,ZPO1, /
2. Festa od Jurečka m.A.Kršková 100 bodů /splnila IPO1,SchH1,účast RTW cup a MR RTW v IPO1/
3. Aura od Vítkovy hory m.M.Gabriš 65 bodů /splnil VZ1,VZP 2,MRSZBK – účast/
3. Greissy Vombat m.M.Horová 65 bodů /ZVV1,IPO1,SchH1,ZOP/
4. Happy Choice z Amiho dvora m.A.Wludyková 60 bodů /splnil VZ2,ZZP1,ZVP2/
5. Arlet z Polednova dvora m.R.Čermáková 25 bodů /MRRTW – účast/


Nejúspěšnější mladý pracovní pes:

1. Kelly z Tyrosu m.J.Marek 140 bodů /splnil IPO1,SchH1, účast -2x závod ZM ,1x MRRTW IPO1,1x závod IPO1- /
2. Bruss Janovský dvůr m.A.Karbanová 75 bodů /splnil BH,IPO1,SchHA,ZM,ZVV1/
3. Begon z Rýchorských vrchů m.R.Čermáková 15 bodů /splnil SchA/


Nejúspěšnější dospělý pracovní pes:

1. ch.Hakus z Tyrosu m.K.Švancara 190 bodů /splnil účast RTW CUP v IPO3,výb.závod IPO3,MR MSKS v IPO3,MRRTW/
2. ch.Clif Černý Sagitarius m.A.Flašár 135 bodů /splnil účast RTW CUP v IPO3,SchHA,účast MR RTW v IPO3 /
3. ch.Drak od Jurečka m.I.Procházková 55 bodů / splnil VZ1,RH-FB/
4. Montgomery Černý panther m.J.Králová 15 bodů /ZOP,ZPU1 /

Př. Čermáková měla dotaz k vyhodnocení soutěže pro pracovní feny, jelikož se jí zdálo, že její fena měla mít více bodů, než obdržela a prosila o vysvětlení I. procházkovou, která ji sdělila, že závody, kterých se zúčastnila se svojí fenou neměli 3 oddíly a tudíž za ně nemohla dostat body. Dále chtěla p. Čermáková vysvětlit, od kdy do kdy se započítávají soutěže, jelikož každý rok se termíny mění, bylo vysvětleno.

Síň Slávy – o těchto psech rozhodovala členská základna přímo na místě, kdy jim byli rozdány hlasovací lístky /psi,kteří byli nanominováni do různých kategorií mohli být nahlášeni členem klubu./ a v každé kategorii měli zaškrtnout jednoho psa,který pro danou kategorii byl největším přínosem.


Výcvik: navrženi psi

Ch.Andy Gerix m.Procházka H. st. ZM,ZV3,IPO3,SchH3,OP1,MR – 1.místo 01,ÚMS RTW 00 – Belgie – 12.místo,něk.ÚMR RTW/

Ch.Athos Ho-Dra m.MUDr.V.Marešová ZV2,IPO2,ZZP3,ZZZ,RHE,RH-FL,ZZN,ZLP2

Art z Tihelny m.J.Veszprémi ZV2,IPO1,OP1,SchH1,RH-TA-B,RH-FLA,ZTV,2x ÚMČR záchr.,výb.závod na MS zách.psů 98

Barbra Tehovecký statek m.K.Mošnička ZV1,OP1,SchH1,ZPS1,IPO3,2x ÚMRTW

Brit z Tichavské hůrky m.J.Kolář ZVV2,IPO3,SchH2,OP1,ZPS1,3xÚMR RTW,ÚMS 95

Erta Tinapan m.P.Lexa ZV3,IPO3,SchH3,OP1,ÚMR RTW

Goro Kocjan m.I.Procházková ZV3,IPO3,ZPO,ZZP2,účast na výb.závodech všech plemen dle IPO3,3x účast přeboru ČR IPO3,přebor ČR záchranářů – 6.místo,ÚMR RTW – 1.místo,ÚMS RTW/

Haska z Města Lučenca m.M.Moravcová IPO3,SchH3,ZV2,OP1,ÚMR RTW 98,mistr SRRTW 98

Chery z Brány Krkonoš m.J.Hájek ZV2,IPO3,SchHA,ÚMS RTW 95,ÚMR RTW 94 – 4.místo,96 1.místo,97 – 1.místo,ÚMS RTW – 14.místo a 12 .místo

Valmont Bohemia Ortlest m.D.Macků IPO3,Schh3,ZVV1,ZZZ,RH-E,RHT-A,RH-WA,ÚMS RTW00,MR 02 – 3.místo,MS RTW ,Itálie – 4.místo,výběr.závod – 1.místo,CACIT

Vandal Bohemia Ortlest m.A.Kršková RHE,RH-TA,IPO3,RH-WA,ZZZ,UMS Itálie 27.místo,ZVV1,ÚMR RTW 00,výb.závod na MR IPO3

Vítězem se stal Valmont Bohemia Ortlest majitelky D.Macků.

B L A H O P Ř J E M E !


Výstavy: nominovaní psi


Ch.Andy Gerix m.Procházka Hynek /ch.ČR,6xX CAC,BOB,CACIB,NV,vítěz spec.výstavy/

ch.Apolo Drotar m. Todorovi /ch.ČR,SR,vít.SV98,13xCAC,12xrez.CAC,BOB, 5x CACIB, rez.CACIB, 2xVDH/

Flora Mivanga m.M.Nosek výborná 1,CAC,CACIB,klubový vítěz,nejúspěšnější výstavní fena 99

ch.Fred Mivanga m.E.Kočvarová jch.,ch.ČR,Národní vítěz,BOB,rez.CACIB,7x CAC,4x rez.CAC,4x CAJC,VTM,VTO,VTV

Frona z Křižanova m.J.Tomek vít.Brna,CAC,BOB,2x primus junior

Intch.Gina z Křižanova m.I.Sejkanič ch.ČR,SR,ICH.,CACIB,CAC,NV,7x rez.CAC, 5 x CACIB,BOB,vítěz Brna

ch.Hakus Beryl m.L.Kraus ch.ČR,výb.,KV,2x rez.CAC,5x CAC,rez.CACIB

ch.Chyr Cacho m.O.Cach ch.ČR,2xCAJC,7xCAC,CACIB,BOB, vít.skup.II.V3 – Euro Tuln 99

ch.ich.Victor Simeberg v.Trollegen m.M.Lohniská ch.ČR,ich.,27x CAC, 6xrez.CACIB, 9x CACIB,14xBOB,2x BIS,2x BIG,NV,2x klubový vítěz


Vítězem se stal intch.Viktor Simeberg v.Trollegen majitelky M. Lohniské

B L A H O P Ř E J E M E !


Přínos pro chov rtw: /nominovaní psi jsou:/

Ch.Andy Gerix m.Procházka H. st 212 štěňat,42 rtg A 21,4%,B 19 %, C 23,8%, D 9,5 %, E 26,2 %/

ch.Athos Ho-Dra m.MUDr,V.Marešová 91 štěňat,44 rtg A 38,6 %,B 27,3 %, C 11,4 %, D 13,6 %,E 9,1 %/

Centa Kralický Sněžník m.M.Hynek klubová vítězka ,CAC

Cira z Pohádkové jeskyně m.Reizenthalerovi 32 potomků,výb.,VT,KV

ch.Claudine z Amiho dvora m.A.Wludyková ch.ČR ,CAC,rez.CAC

Egy z Tyrosu m.K.Švancara výb.,CAJC,rez.CAC

ch.Hakus Beryl m.L.Kraus 101 štěňat,18 rtg A 61,1 %.B 11,1 %,C 16,7 %,D 5,7 %,E 5,6%

Kora v.Hennekamp m.Kozelská 33 štěňat,rez.CAC,rez.CACIB,

Rambo Simeberg v.Trollegen m.M.Lohniská 119 štěňat,výb.,rez.CACib,CAC,KV

Simba v.Burgthann m.A.Buriánková 186 štěňat,rtg 91 A65,9%,B 19,8,%,C 7,7 %,D 5,5 %,E 1,1 %

ch.Xari v.Teufelsbrücke m.I.Přikryl 95 štěňat,rtg 12 A 33,3 %,B 50%, C 0%,D 16,7%,E 0%


Vítězem se stal Simba v.Burgthann majitelky A. Buriánkové

B L A H O P Ř E J E M E !


k,diskuse – různé: - p.Procházka měl dotaz,zda by si mohli udělat pobočku rtw a na svém cvičišti pořádat svody a bonitace p.Ludvíková měla dotaz zda poplatky by šly klubu rtw,p.Procházka opověděl,že ano. nedořešeno

Na dotaz členů klubu,kdy a jak budou probíhat akce klubu pro příští  rok sdělila p.Dubská následující:
 

8.4.2006 Nezamyslice svod a bonitace rozhodčí pro exteriér A.Buriánková
15.4.2006 Nezamyslice RTW CUP IPO1 + IPO3
16.4.2006 Nezamyslice Speciální výstava rtw rozhodčí pro exteriér MVDr.Sedlář

kontakt na všechny akce: Magda Moravcová,Osíčany 16,Tištín,tel:582388416,777558850 archie@c-box.cz


16.6.2006 Jičín členská schůze /?/
17.6.2006 Jičín klubová výstava rozhodčí pro exteriér Rotner Raaiko/Slovinsko/?
18.6.2006 Jičín svod a bonitace rtw rozhodčí pro exteriér MVDr.Sedlář

kontakt na všechny akce: Kateřina Ludvíková,Jižní 465/47,51301 Semily tel: 721276782, 481625650, 481622334, e- mail:katerina.ludvikova@seznam.cz

9.9.2006 Chrudim MR RTW IPO1 a IPO3
10.9.2006 Chrudim klubová výstava se zadáváním titulu klubový vítěz

kontakt na všechny akce: zatím neurčen

 

zapsala a zpracovala: Ludvíková 24.11.2005