Schůze předsednictva a chovatelského kolegia konané 5.2.2005 v Říčanech

 

Přítomni: Dubská, Damaskinosová, Buriánková, Procházka, Procházková, ing.Lužná, Havlová, Cach, Moravcová, Nosek, Švancara
Hosté: Typovský

Uvítání: Předsedkyně přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem schůze.


Program:
1. Kontrola úkolů z 11.9.2004,přednesla p.Dubská - úkoly splněny.


2. Tisk Zpravodaje - zajišťuje p. Damaskinosová v Ostravské tiskárně Printo, za výhodných podmínek pro klub a to 0,47 hal za stránku včetně titulní strany, 4% sleva za platbu v hotovosti. Předsednictvo schválilo návrh, aby s tiskárnou nebyla sepisována smlouva, z důvodů případných změn.V této tiskárně bude Zpravodaj tištěn, dokud bude tisk za stávajících výhodných podmínek.


3. Rentgeny posuzované v Německu - ÚPCH seznámila s problémy placení a získání účtu na MVDr. Tellhelma.


4. P. Wludyková zajistí podmínky a způsob placení s jmenovaným MVDr.


5. Druhy chovu - chovatelské kolegium připraví návrh na ČS pro zavedení tříd chovnosti .Návrh bude zveřejněn ve Zpravodaji s pozvánkou na ČS. Zajistí UPCH p. Buriánková.


6. Dotisk organizačních řádů. Zajistí p. Damaskinosová ve spolupráci s ÚPCH po překontrolování změn, ke kterým došlo k datu tisku.


7. Účetnictví klubu - ve Zpravodaji byli členové osloveni a na poslední ČS vyzváni, kdo by měl zájem vést účetnictví RKČR. Nikdo se na tuto funkci z členů nepřihlásil a nabídky mimo členskou základnu převyšovaly finanční možnosti klubu bez zvýšení členských příspěvků.
Proto předsednictvo s podporou chovatelského kolegia a KRKu navrhlo a jednohlasně odsouhlasilo po projednání s p. Dubskou, aby do konce roku 2005 nadále účetnictví vedla a to za odměnu 2.500,- Kč měsíčně.


8. Vzhledem k nedostatku klubových financí je třeba získat pro některé aktivity klubu na jejich zajištění a celkovou činnost sponzory. P. Damaskinosová osloví Firmu Nisan, p. Moravcová zajistí kontakt na sponzory prostřednictvím časopisu " Pes přítel člověka".


9. Na návrh ÚPCH p.Buriánkové a chovatelského kolegia předsednictvo jednohlasně schválilo:
"Pokud chovatel neumožní kontrolu vrhu nad 6 štěňat, do stáří 3 týdnů věku štěňat, přesto- že bude k této kontrole vyzván PCH, nebude vrh doporučen k zápisu štěňat do Plemenné knihy. Je podezření,že je s vrhem manipulováno.


10. Předsednictvo projednalo žádost p.Tauchmanové, chovatelská stanice SPORTSTER, aby pro chybu v zápisu bonitačního kódu otce štěňat byly vystaveny nové PP. Tuto žádost řešila KRK a předsednictvo souhlasí s jejich vyjádřením. S plemennou knihou tuto záležitost zajistí ÚPCH p.Buriánková.


11. Propagace RKČR je v současné době na nízké úrovni, proto je třeba činnost a úspěchy propagovat. Např.v časopisech Pes Přítel člověka, Svět psů, zasílat články, výsledky mistrovství, klubových výstav atd. Je nutné i do ostatních periodik klub zviditelnit. Zajistí ing. Lužná.


12. Předsednictvo projednalo také dopis p.Krškové, který bude zveřejněn ve Zpravodaji. Zajistí p. Damaskinosová.
Nominace na MS byla projednána na schůzi v Chrudimi. Podmínky splnil pouze p. Švancara, a proto byli ostatní účastníci nominováni a schváleni celým Předsednictvem RKČR.


13 Jako reakci na dopis p. ing. Řádka k bodu zařazování do chovu uvádíme, že opatření pro zařazování zvířat do chovu i s vadami, které standard uvádí jako vady z chovu vyřazující (vady ocasu) bylo předsednictvem navrženo a členskou schůzí schváleno, po přechodnou dobu, vzhledem k existujícímu nařízení FCI ohledně zařazování - posuzování zvířat s kupírovaným ocasem na výstavách a akcích ČMKÚ.
K bodu hospodaření - členská schůze schválila výsledek hospodaření tak, jak byl přednesen. Kompletní kontrolu účetnictví provádí 2x ročně KRK, která neshledala žádné nedostatky.

Různé:
a) Chery von Wildengel, maj.p. Mudrová - potvrzeno ulomení části obou špičáků spodní čelisti.
b) Svod plemeníků - 25.6.2005 v Nezamyslicích, katalog zajistí ve spolupráci s p. Damaskinosovou MUDr. Vlasta Marešová.
c) Zpravodaj 3-4/05 - chyba tisku na str.13 - kontrola vrhu za štěně 40,- Kč je správně.
d) ÚPCH zažádá Plemennou knihu o schválení a potvrzení proškolených tetovačů RKČR.
e) Titul "Český šampión" může získat pouze pes-fena se zkouškou, kterou doloží certifikátem.
f) Předsednictvo povolilo použít Klubu Hovawartů kriteria RKČR pro posuzování Nejlepšího pracovního a výstavního psa.
g) Lhůta pro toleranci doby zaplacení Členských příspěvků po zaslání urgence - 15 pracovních dnů.
h) Na svodu plemeníků lze prezentovat feny formou placené reklamy. Předvedené budou po svodu plemeníků. Předsednictvo s tímto návrhem jednomyslně souhlasí. Informace podá PCH M. Moravcová.

 

Zapsala: Havlová