Zápis ze schůze předsednictva a chovatelského kolegia RKČR

konané 22.10.2005 v Nezamyslicích
Přítomni: Damaskinosová, MUDr. Marešová, Procházka, Procházková, MVDr. Hanušová, Havlová, Moravcová, Švancara

Za KRK: ing. Přikryl
Hosté: Typovský
Omluveni: Dubská, Cach

Vzhledem k neúčasti p.Dubské, vedla schůzi p. Damaskinosová na základě podkladů předaných předsedkyní.
 

 1. Vyjádření k žádosti o posouzení psa na svodu dorostu v Nezamyslicích p.Buriánkové. Psa posoudila OPCH - A.Wludyková, která může jako OPCH psa posoudit, ale nebyla předem k posouzení delegována. Do budoucna z toho vyplývá, že pokud bude posuzovatel svodu dorostu mít k posouzení své zvíře, musí být posuzovatel předem delegován předsednictvem RKČR. Předložit na ČS.

 2. Bonitace v Praze. Vzhledem k t odstoupení ÚPCH byl delegován na bonitaci pan Strnad, který má aprobace na exteriér RTW i jako rozhodčí ve výkonu a proto posuzoval obojí.
  Na ČS doplnit pro bonitaci do normativů.
  bod.l) a 2) – připraví ke schválení na ČS MVDr. Hanušová.

 3. Přihláška pana Miloslava Císaře - po dvou letech neplacení, byl vyřazen z evidence členů. V srpnu opět zaplatil členský příspěvek bez zápisného, ani nezaslal přihlášku členství. Jelikož předsednictvo považuje jeho členství za účelové před volbami a mohli by se takto chovat i ostatní členové, rozhodlo, aby o jeho členství rozhodla členská schůze.
  Na ČS předloží návrh na přijetí do RKČR předsedkyně p. Dubská.

 4. Stížnost p. Štědroňského na bonitaci v Bráníku, kde jmenovaný z bonitaci odstoupil pro vadu exteriéru vyřazující z chovu (H5) a na bonitační kartě byl záznam – vyřazen z chovu. Dle bonitačního řádu Str.l.bod 7 bonitaci nedokončil bude opravena bonitační karta a PP, na vyřazen z chovu pro vadu exteriéru.
  Vyřídí p. Hynek Procházka po zaslání originálu bonitační karty a PP od p. Štědroňského.

 5. Předsednictvo projednalo dopis p. Liškové - sdělení a zdůvodnění o přemístění vrhu feny Cerbery Balotada.

 6. Ludmila Fialová odstupuje od smlouvy vedení www stránek klubu, a proto bude její odstoupení předloženo na ČS, která si určí nového webmeistera.

 7. Dopis p. Buchty – předsednictvo projednalo dopis pana F. Buchty, který obsahoval body k projednání na ČS od pobočky „Morava“. Bude předloženo a projednáno na ČS.

 8. Předsednictvo projednalo požadavek p. Dagmar Procházkové týkající se programu od l.1.2005 pod názvem POHODA. Momentální stav programu účetnictví RKČR toto nedovoluje a pracuje se na tom, aby tyto podklady bylo možno zveřejnit.

 9. Chovatelské kolegium projednalo návrhy na druhy chovu. Tyto návrhy zůstaly u ÚPCH A. Buriánkové. Předsedkyně se spojí s p. Buriánkovou a pokud bude návrh projednán na ČS, jedná se o zařazení více jedinců do chovu, dostane každý znění tohoto návrhu u prezentace na ČS.
  Zajistí. Dubská, Hanušová.

 10. Termíny svodů a bonitací na r. 2006.
  Nezamyslice 8.4.2006
  15.-16.4.2006 Speciální výstava a CAP
  Praha – termíny a místo zajistí I.Procházková.
  Vzhledem k tomu, že v roce 2006 jsou povoleny dvě klubové výstavy, jedna bez zadávání klubového vítěze, pouze se zadáním CAC, požádala o tuto akci ZKO Jičín na podzim v termínu 10.9.2006.
  V plánu na II.pololetí bude upřesněno a zveřejněno ve zpravodaji.

 11. Návrh na zvýšení členských příspěvků. Výši čl. příspěvku a zápisného rozhodne ČS.

 12. Rentgeny psa – DKK a DLK – rentgenovat lze pouze u veterináře, který má oprávnění tyto rentgeny provádět. Pokud dojde ke špatným rentgenům, nebo menšímu počtu snímků, musí se chovatel obrátit přímo na veterináře, který rentgeny udělal, nikoliv na klub.

 13. Návrh na ČS – zrušení Korungu – předloží výcvikář – H. Procházka.

 14. Tetování štěňat – S okamžitou platností bere RKČR na vědomí společné jednání ÚKOZ a ČSKS a vyvozuje důsledky, že OPCH bez kvalifikace podle § 7. zák.246/r.92 v plném znění nesmí tetovat. OPCH o této změně musí informovat chovatele. Štěňata může tetovat pouze veterinář nebo proškolený pracovník.

 15. Pochvala Magdě Moravcové - MVDr. Hanušová udělila pochvalu za velmi dobrou přípravu a uspořádání celé akce svodu, bonitace a svodu plemeníků.

 16. S okamžitou platností musí mít zvířata zařazená do pracovní třídy všestrannou zkoušku I. stupně, nestačí ZM.

 17. Předsednictvo RKČR trvá na proplacení cestovného za schůzi předsednictva a chov, kolegia v Nezamyslicích konané 22.10.2005.

 

Zapsala: Havlová