Mimořádná schůze předsednictva a KRKu RKČR konaná 19.3.2005 v Říčanech

 

Přítomni: Dubská, Procházková, ing.Lužná, Procházka, Havlová, Cach, MVDr. Hanušová, Matějka.
Omluveni: Damaskinosová, Buriánková.


Kontrola úkolů:

 1. Distribuce Zpravodajů - distribucí byl pověřen pan Typovský.

 2. Rentgeny v Německu - pan Buchta projednal s německým posuzovatelem Dr. Tellhelmem podrobnosti, které jsou uvedeny ve Zpravodaji a na klubových www stránkách. Rentgeny DKK a DKL stojí 30 eur + 8.20 eur poštovné. Dotisk organizačních řádů bude provedeno, až po schválení na ČS. Veškeré změny včetně dodatků jsou uvedeny na klubových www. stránkách. Do Členské schůze, nově přihlášení členové obdrží klubové normativy na disketě.

 3. Účetnictví RKČR zatím beze změn vykonává do konce roku p. Dubská. Ve Zpravodaji vyjde opět výzva od roku 2006 na účetnictví za určitou odměnu, kterou navrhne a schválí ČS.


P r o g r a m:

 1. ÚPCH - p. Buriánková odstoupila z této funkce a nadále zůstává jako členka výboru.
  Do Členské schůze bude dočasně tuto funkci ÚPCH, vykonávat Ing. Lužná. Agendu písemně předá p.Buriánková Ing. Lužné, nejpozději do 31.3.2005

 2. Dopis od Ing. Řádka - ukončení členství. P.Havlová pošle kopii urgence o nezaplacení čl.příspěvků doporučenou poštou.

 3. WWW stránky RKČR. Byla uzavřená řádná smlouva mezi RKČR a sl. Fialovou na provádění aktualizací internetových stránek www.rkcr.cz za stávající odměnu 1.000,- Kč za 3 měsíce, déle bylo smluvně ujednáno, že sl. Fialová zhotoví nový design a funkčnost stránek www.rkcr.cz zdarma za předpokladu, že ji bude umožněna inzerce v následujících 4 číslech ve Zpravodaji. Bude se jednat o černobílou inzerci, formátu A 5, obsahově dle podmínek sl. Fialové.

 4. Titulní strana Zpravodaje bude obsazována fotografiemi zvířat, která se významně podílela ve výkonu či výstavách, případně reprezentovala RKČR.

 5. Všichni funkcionáři RKČR dodají do 14-ti dnů p.Dubské fotokopie technických průkazů na osobní auta na která účtují cestovné.

 6. Předsednictvo bylo seznámeno, že 2.4.2005 proběhne valná hromada ČKS.
  Připomínky k projednání zaslat předsedkyni do 31.3.2005.

 7. Předsednictvo vypracuje chybějící statě a mezery v Chovatelském řádu, Organizačním řádu a navrhne na Členské schůzi. Jedná se o chybějící podstaty, kterých využívají nefundovaní a nečestní členové.

 8. Nový ceník služeb ČKS bude pro členy k dispozici ve Zpravodaji i na klubových www.stránkách.

 9. Nedodržení chovatelských řádů p.Bubly. ČMKÚ dalo RKČR doporučení k zápisu vrhu na PP..Vzhledem k tomu, že na návrh ÚPCH paní Buriánkové o případu rozhodla ČS, zůstává v platnosti její původní rozhodnutí. Štěňata do Plemenné knihy zapsána nebudou.

 10. Předsednictvo RKČR dále rozhodlo - v případě dalších vrhů u fen majitele p. Bubly nakrytých po 1.1.2005 bude uskutečněna kontrola vrhu vždy do 7 dnů po narození štěňat.


Ostatní:

 1. P. Procházka znovu připomněl, aby při kontrolách vrhu nebyla opomenuta kontrola tetovacích čísel u fen.

 2. V příštím čísle Zpravodaje budou vytištěny přihlášky na Klubovou výstavu a Mistrovství republiky Rottweilerů.

 3. Ve Zpravodaji uveřejnit termín Klubové výstavy RTW v Německu.

 4. Návrh na Členskou schůzi - Svody dorostu mohou posuzovat opět OPCH z důvodu šetření finančních prostředků klubu.

zapsala: Havlová