Zápis ze schůze předsednictva RKČR č. 3/2005 konané v Říčanech 25. 6. 2005

 


Přítomni: Dubská, Procházková, Damaskinosová, Havlová, MVDr. Hanušová
Omluveni: Procházka, Lužná, Cach, Matějka
 

 1. Z důvodu klesajícího počtu členů od roku 2003 jsou finanční možnosti klubu omezeny natolik, že v letošním roce 2005 nemohly být doposud vyplaceny členům předsednictva a chovatelského kolegia částky za telefony, které byly členskou schůzí odsouhlaseny. (24 000 Kč.) Aby se nenarušila činnost klubu (vydávání a zasílání Zpravodaje, chovatelské akce apod.) dáváme proto ke zvážení všem členům klubu, aby se dle svých možností pokusili získat pro RKČR sponzorské dary a to i v malých částkách. Předsednictvo projednalo finanční situaci RKČR a na členské schůzi seznámí členskou základnu s náklady klubu na 1 člena. Na základě těchto skutečností navrhne zvýšení čl.příspěvků na 550,-Kč. a zápisného na 1000,-Kč.
  Z výše uvedených důvodů je proto nutná účast co největšího počtu členů na členské schůzi ! Veškeré podněty na zlepšení finanční situace jsou vítány.
   

 2. Dle obecně platných právních norem musí být do 1. 5. 2006 předloženy a odsouhlaseny nové řády ochrany zvířat při svodech, veřejných vystoupeních a chovu. Tyto řády budou mít jednotnou formu pro všechny kluby a budou v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a jeho prováděcími vyhláškami. Tyto řády musí být odsouhlaseny členskou schůzí.
   

 3. Ke dni 1. 6. 2005 odstoupila z předsednictva RKČR pí Buriánková, kterou ve funkci ÚPCH nahradila Ing. B. Lužná. Do konce stávajícího volebního období je nutno kooptovat do předsednictva dalšího člena tak, aby byl zachován lichý počet členů. Dle voleb z roku 2003 se stejným počtem hlasů na následujících místech výsledkové listiny voleb do předsednictva se umístili MUDr. V. Marešová a pan M. Císař. Vzhledem ke skutečnosti, že pan Císař není již dva roky členem RKČR, byla oslovena MUDr. Vlasta Marešová, která se svoji kooptací za členku předsednictva RKČR ke dni 25. 6. 2005 souhlasí.
   

 4. Byl projednán písemný dotaz paní I. Kučerové, zda bylo postupováno správně a se souhlasem předsednictva RKČR, když na svodu dorostu v Nezamyslicích dne 9.4.2005 byla posuzována fena z chovné stanice z Koralky, která je ve vlastnictví bývalé UPCH A. Buriánkové. Paní Buriánková byla pověřena posuzováním svodu dorostu. Posouzení její feny jako jediné provedla A.Wludyková. Předsednictvo nebylo informováno a p.Wludykovou posuzováním nepověřilo. Současně bylo upozorněno na skutečnost, že při této akci nebyla kontrolována tetovací čísla. Předsednictvo uváží zda tímto nebylo porušeno ustanovení normativ o platnosti kódu zvířete, které bylo posouzeno nepověřenou osobou.
  Dále byl projednán dopis p.Lenky Novákové s dotazem, proč p. Buriánková nekontrolovala tet.čísla na bonitaci v Nezamyslicích dne 9.4.2005. Předsednictvo tuto skutečnost projednalo bez závěru - .
   

 5. Kontrola vrhu u nečlenky paní I. Mudrové byla provedena v neděli 12. 6. 2005 společně OPCH panem M. Noskem a předsedkyní B. Dubskou bez závad.
  Závěr. Všichni dospělí jedinci(6) byli ve velmi dobrém stavu, včetně 9-ti vyrovnaných štěňat ve věku pěti týdnů.
   

 6. V záležitosti vrhu B z chovatelské stanice BUBILMI v majetku pana Bubly, který nebyl doporučen k zapsáni do PK ČKS a k vystavení PP, bylo oznámeno, že pan Bubla celou záležitost předal k soudnímu řízení. Klub projevil maximální snahu o zlegalizování vrhu a nabídl panu Bublovi provést zkoušku DNA na finanční náklady klubu. Pan Bubla toto zamítl a zahájil s klubem soudní při.
   

 7. MS v USA konané 15 – 20. 11. 2005. - výcvikář pan H. Procházka projedná do 15. 7. 2005 s případnými zájemci podmínky účasti. Finanční stránku (vízum, cestovné…) si budou závodníci zajišťovat a hradit sami, některé výdaje budou kompenzovány z příspěvků ČKS dodatečně. Zajistí H. Procházka.
   

 8. Rentgeny z Německa budou zasílány Dr.Telhelmem na Plemennou knihu dvakrát ročně. Zajistí pan Buchta.
   

 9. Svod plemeníků: termín byl přeložen na 23. 10. 2005 Nezamyslice. Posuzovatel Svodu plemeníků MVDr. M. Sedlář. Informace jsou dostupné na www.rkcr.cz a ve Zpravodaji 2/05.
   

 10. Dnešním dnem byla pověřena MVDr. L. Hanušová zadáváním aktuálních informací do databáze nakrytých fen. Potřebné informace k pořizování dat ji budou zasílány ÚPCH.
   

 11. Z organizačních důvodu je nutné konání letošní členské schůze v Čechách, i když by dle pravidel měla být na Moravě. Předpokládané místo konání jsou Říčany u Prahy, kde je k dispozici ozvučený sál, dostatek parkovacích míst včetně občerstvení na uvítanou.
  Aby nedošlo k narušení dohodnuté kontinuity, je reálné konání následujících dvou čl.schůzí na Moravě. V případě zájmu je možné tento problém otevřít na ČS a určit pravidla méně zavazující nebo ponechat stávající s navrhovanou změnou pro další dva roky.
   

 12. Následující schůze předsednictva a KRKu se bude konat v Nezamyslicích 23. 10. 2005 po ukončení Svodu plemeníků.

 

Zapsala: Havlová