Schůze předsednictva dne 16.6.2006 Jičín

                              Přítomni: Buriánková,Cach,Dubská,Moravcová,Typovský,Vohanková
                                               Za KRK :Vítková
                                               Pokladník: Buchta
                                         Omluvena: na část jednání Ludvíková

1)  Předsedkyně Dubská informovala přítomné o své účasti na zasedání Chovatelské komise ČKS,kde vznesla dotaz na postup ve věci nečlena Mudrové.
Předložila písemné doporučení CHK ČKS pro RKČR,aby revokoval rozhodnutí o neposkytování chovatelského servisu nečlenům.
Dle právních norem v ČR nelze nutit občana sdružovat se v klubech.
V současné době má ČMKU ve svém Zápisním řádu formulaci , cituji:
Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis pro chovatele, mohou ale umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene. Klub, který chov nečlenům umožňuje, musí písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli - nečleny.
Předsednictvo nabídlo Mudrové členství,ta nabídku neakceptovala.
Na základě doporučení Chovatelské komise a s ohledem na Řády nadřízené organizace rozhodlo Předsednictvo všemi hlasy,že:
Na bonitaci 18.6.2006 může Mudrová bonitovat fenu,kterou má přihlášenou a zaplaceno ještě v době před členskou schůzí 8.4.2006,a se kterou se nezúčastnila ze zdravotních důvodů.
Klub umožní bonitaci i druhé feny s tím,že majitelka neobdrží bonitační kartu do doby,než bude sepsána Smlouva o poskytování servisu nečlenu.
Smlouvu sepíše předsedkyně Dubská s pokladníkem Buchtou.
Tato opatření platí do Členské schůze,která rozhodne o dalším postupu.

Stížnost paní Haltufové na Mudrovou byla vyřízena před jednáním.(odloženo-nelze projednávat stížnosti na nečleny)

2)  Z důvodu zákazu kupírování ocasů štěňat od fen krytých po 1.1.2005 není možné na bonitaci uchovnit jedince narozené z těchto vrhů.3)  Předsedkyně Dubská seznámila Předsednictvo s materiály ohledně RTG DLK,vyhodnocenými dr.Telhellmem v Německu.
Dle vyjádření dr.Nečase nelze výsledek hodnocení loktů MEZISTUPEŇ ve věku jedince do 18 měsíců zapisovat, a takto hodnocený jedinec musí absolvovat RTG DLK znovu po 18 měsících věku.
Netýká se hodnocení rentgenů v České republice dr.Petrášem.

4)  Předsedkyně zašle Řád na ochranu zvířat(pro RKČR) a Zápisní řád na ÚKOZ.


5Pan Hynek Procházka st. bude mít zapůjčeny 4 čísla časopisu Der Rottweiler (čísla 3,4,5,6),z nichž zajistí překlady pro publikování ve Zpravodaji RKČR.


6Pan Cach zpracuje Pozvánku na členskou schůzi,která bude zveřejněna ve Zpravodaji číslo 2.
Zpravodajů bude vytištěno 400 ks ,aby bylo možné posílat i nově přihlášeným členům.
Uzávěrka čísla 2 je 1.7.2006, čísla 3 bude 15.9.2006V Jičíně 16.6.2006 zapsala Alena Buriánková –jednatelka RKČR