Zápis z Výroční členské schůze  konané dne 25.11.2006 v Brně-                                Bystrci                                   formát doc. zde


 


přítomni: viz prezenční listina
omluveni: viz prezenční listina
neomluveni: viz prezenční listina

Začátek schůze v 10,05 hod.


1.zahájení: /př.Dubská/
____________________


Přivítala všechny přítomné členy a hosty RKČR. Účasti na dnešní schůzi si velice cení a je vděčná,že se sejdeme alespoň 1 x za rok a společnými silami pomůžeme vytvořit ještě lepší podmínky pro chov a výcvik rottweilerů.Bylo opětovně řečeno, že je pouze na členech RKČR, abychom mohli předejít mnohokrát zbytečným neshodám při důležitých rozhodováních.

2.program schůze: /př.Dubská/
___________________________


a) volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
b) volba mandátové komise
c) volba návrhové komise
d) zpráva předsedkyně klubu/p.Dubská/,usnesení ze členské schůze 9.4.2006 v Nezamyslicích
e) zpráva výcvikáře klubu / p.Vohánková/
f) zpráva ÚPCH /p.Moravcová/
g) zpráva pokladníka /p.Buchta/
h) návrh rozpočtu na rok 2007 /p.Buchta /
ch) návrh změn normativů/p.Cach/
i) kooptace člena předsednictva
j) vyhlášení výsledků soutěží
k) různé,diskuse
l)  usnesení z členské schůze
m) ukončení schůze

Schůzi vedla předsedkyně klubu p.Dubská.

Schválení programu schůze: pro: 30 proti: 0 zdržel 0
Program schválen

a) volba zapisovatele a ověřovatele:
---------------------------------------------
zapisovatelem navržena.p.Ludvíková – pro: 29 zdržel: 1 proti: 0 - schválena
ověřovatelem navržena p. Dubská - pro: 29 zdržel. 1 proti: 0 - schválena

b) volba mandátové komise.
--------------------------------------
navrženi: př.Karbanová - pro: 27 zdržel: 3 proti: 0 - schválena
př.Stupková - pro 28 zdržel. 2 proti: 0 - schválena
př.Parmová - pro 28 zdržel: 2 proti: 0 - schválena


Zpráva mandátové komise: K dnešnímu dni 25.11.2006 má klub RKCR celkem 338 členů a 10 čestných členů.Na dnešní výroční členské schůzi je přítomno 30 členů,dále 1 host.Kvorum pro hlasování je 16 delegátů členské schůze.Členská schůze je usnášeníschopná.

c) volba návrhové komise:
------------------------------------

navrženi: př.Jahoda - pro 28 zdržel: 2 proti: 0 – schválen
př.Štaud - pro 27 zdržel: 3 proti: 0 – schválen
př.Štolovský- pro 26 zdržel: 4 proti: 0 - schválen


d)  Zpráva předsedkyně klubu:
--------------------------------------

V letošním roce se sešlo předsednictvo celkem 4x : 8.1.2006 – Praha – Říčany
8.4.2006 – Nezamyslice
16.6.2006 – Jičín
10.9.2006 – Chrudim


Kontrola usnesení z ČS 8.4.2006 Nezamyslice:
______________________________________Členská schůze RKČR konaná dne 8.4.2006 v Nezamyslicích
1) Organizační řád
Návrh Volebního řádu- doplní místopředseda p.Cach

Staženo - bude navrženo na podzimní členské schůzi

2) 7. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Všechna štěňata musí být v době odběru označena tetováním nebo čipem. Možnost čipování bez současného tetování upraví předsednictvo interním pokynem.

Schváleno 24 pro,13 proti,zdržel se 3.


3) Návrh ČS :RKČR nebude poskytovat chovatelský servis nečlenům.

Schváleno - 22 pro,10 proti, zdrželo se 11
Bod 2 a 3 byl navržen v usnesení z 8.4.2006 ,ale nebyly schváleny.Na základě bodu 2 bylo schváleno zakoupení čteček.
Zápis z jednání chovatelské komise ČMKU dne 10.května 2006 v Praze
Preambule bod 6 Za chov odpovídají členské země, respektive smluvní partneři FCI. Tím se rozumí řízení chovu((kluby),poradenská činnost v chovu, kontroly chovu a vedení plemenné knihy
Návrh – poskytovat servis nečlenům podala předsedkyně p.Dubská
hlasování : pro 10 proti 18 zdrželi: 2 – návrh neprošel
RKČR nebude poskytovat servis nečlenům klubu!
1) Soud s p. Bublou byl odložen z důvodu onemocnění právního zástupce .

P. Mudrová žádost o tetovací čísla na plemenné knize
štěňata nar. 30.10.2006 pod písm. H.
Pes: Carlos von Ulises
Fena: Inés Von Legrett (Fena není chovná-Jičín 6/2006 neprošla bonitací).

Nebudou vystaveny průkazy původu.
---------------------------------------------------------------------------------------------
2) RTG DKK a DKL 

Vysvětlení k provádění rentgenů DKK/DLK a hodnocení rentgenologických snímků:

Rentgenování se provádí na specializovaných pracovištích, kde se provede snímkování jak kyčelních, tak loketních kloubů. Hodnocení všech snímků bude provedeno jedním posuzovatelem. V případě, že chovatel nebude s hodnocením spokojen, nechá si kyčelní i loketní klouby přerentgenovat a opět hodnocení všech kloubů provede
jeden posuzovatel. Uznáno bude hodnocení lepší, evidovány budou výsledky oba. Celkové posouzení DKK i DLK, tzn. jedním hodnotitelem, je nutné ke statistickému vyhodnocení a ucelenosti výsledků.Složení ZVV1 bez předchozího složení ZM se od 1.1.1994 nepovažuje za splnění 2 zkoušek z výkonu, (zkoušky podle NZŘ, IPO),
Od 1.7.1992 se z chovu vyřazují všichni jedinci s RTG DKK vyšší než 2.stupeň.
Nadále jsou do chovu zařazováni jedinci s RTG DKK a DLK maximálně 2.stupně.


3) UKOZ potvrzeno-schváleno (Zápisní řád –Svody)

4) MS Rakousko- velmi krásné výsledky, podrobněji Vás seznámí naše výcvikářka paní
Jitka Vohanková

5) Akce na rok 2007 potvrzeny- schváleny ČMKU

07.4. RTW CUP Chrudim
08.4. Speciální výstava CAC - p.Tománek Chrudim
16.6. Klubová výstava (pouze CAC) – p. Mravík (Slovensko) Jindřichův Hradec
15.9.. Mistrovství RTW Nezamyslice
16.9. Klubová výstava KV a CAC – p.Hover (Rakousko) Nezamyslice


13.10. Svod plemeníků - p.MVDr.Sedlář, M. Moravcová Chrudim

Bylo doplněno:

Svody dorostu a Bonitace
01.4. Svod dorostu,Bonitace -Praha-Uhříněves
28.4. Svod dorostu,Bonitace -Nezamyslice
22.9. Svod dorostu,Bonitace -Praha-Uhříněves
06.10. Svod dorostu,Bonitace-Nezamyslice
MS Německo – 26.8.2007 – bude nutné posunout MR RKČR.

6) MS 2008 Česká republika

Dne 24.1.2006 jsem poslala na FCI žádost s návrhem na konání MS 2008 V ČR.
Odpověď byla zaslána Vícepresidentem IFR s tím, že je nutné dodat kompletní návrhy i propozice na uspořádání akce v nejkratším termínu.
Hovořila jsem s panem Pružinou, který by byl schopen tuto akci uspořádat v Mělníku. Nemyslím si, že by stačila pouze jedna organizace. Konzultace s ČMKU,ČKS.
Je nutné aby se spojilo více ZKO a na uspořádání MS se dohodli. Zastřešení RKČR.
Prosím zájemce o písemné návrhy informací do 31. ledna 2007 na adresu předsedkyně klubu.
Pokud do zmíněné doby nebudou aktuální podklady, MS na r.2008 v ČR zruším.
Zařídí p. Cach

7) Vypracování nové smlouvy pro akce RKČR (zpracuje B.Dubská)

Informace:
Zákon o obraně. Jistě mnoho z Vás se dovídá z Internetu a z dalších sdělovacích prostředků o různých změnách,co se týká obrany.Dokonce jsem měla opět několik telefonických dotazů s obavami, že obrany nebudou na Bonitacích. Jsou to mylné informace.Není tomu tak. Platí Zákon obrany č.77 z r.2004 sb.246 92-93 s účinností od 1..3. 94 .
Informace o chybějícím zubu ( UPCH).

Na závěr bych si dovolila poděkovat všem členům předsednictva za kladnou spolupráci,
především p. Typovskému za zajišťování sponzorů(poháry).
Děkuji současnému ekonomovi a pokladníkovi panu Buchtovi a našemu webmasterovi
paní Šmejkalové. (Skutečně okamžité zveřejňování všech příspěvků).
Také děkuji pořadatelům velké a velmi kvalitní akce v Jičíně s vedením p. Ludvíkové.
Samozřejmě, že patří poděkování všem, kteří se podíleli na velmi hezké akci MR a KV
v Chrudimi.
Ještě chci poděkovat našemu týmu na MS Rakouska s vedením výcvikářky p. Vohankové.
V neposlední řadě děkuji naši UPCH M.Moravcové za skvělou práci a pevné nervy.
Ke knize návštěv se nehodlám vyjadřovat, jistě poslouží i nečlenům. Pokud budou členové potřebovat odborné informace, vědí na koho se mohou obrátit.
CD zpravodaje p.Zavoralová pošle ke korektuře p.Cachovi,p.Dubské,p.Moravcové a p.MUDr.Marešové.e) Zpráva výcvikáře klubu:
---------------------------------

V letošním roce se uskutečnilo MR v kategorii IPO3 a PO1 v Chrudimi 9.9.2006.Rozhodčími byli nominováni pan Schober a pan němec,figurovali pan Labík a pan Andrýs.V kategorii IPO1 se účastnilo 5 psů.Pachové práce a obrany byly na vlmi slušné úrovni,nejlepší stopu měl p.Marek se psem Kelly z Tyrosu za 98 bodů,nejlepší obranu předvedla p.Kršková a Festa od Jurečka za 98 bodů.Poslušnosti už tak dobře nedopadly.Celkovým vítězem kategorie IPO1 se stal p.Marek se psem Kelly z Tyrosu.který získal celkem 276 bodů.V kategorii IPO3 nastoupilo 6 psovodů,absolutním vítězem se stal p.Flašár se psem ch.Clifem Černý Sagitarius,který získal 265 bodů.Jeho Clif předvedl také nejlepší poslušnost za 84 bodů a obranu za 96 bodů.Nejlepším stopařem se stala fena Chér od Březového potoka,majitelky p.Matějíčkové,získala za ní 98 bodů.
MS RTW se v letošním roce uskutečnilo ve dnech 27.-29.10 v Ohlsdorfu v Rakousku.Nominováni byli první čtyři z obou kategorií při dosažení zkouškového limitu.
V kategorii IPO3 soutěžili p.Flašár –ch.Clif Černý Sagitarius,p.Flašárová a Elza Sawana,p.Růženec a Buick Horký dech a jako poslední Karel Švancara a ch.Hakus z Tyrosu.
Nejlépe se s konkurencí vypořádala p.Flašárová,která se svojí – mimo jiné nejmladší fenou soutěže v kategorii IPO3 vybojovala 24.místo /84,84,84/,na 29.místě skončil p.Růženec se psem Buick Horký dech /87,81,80/,na 33.místě skončil p.Flašár a ch.Clif Černý Sagitarius/70,88,80/ a na 38.místě skončil p.Švancara a jeho ch.Hakus z Tyrosu /40,77,72/.Soutěže se zúčastnilo celkem 44 psovodů.V družstvech jsme obsadili 5.místo s 738 body.V družstvech vyhrálo Německo /851 bodů/,druzí skončilo družstvo Dánska – 800 bodů a třetí bylo družstvo Itálie,které získalo 791 bodů.V kategorii IPO1 obsadila paní Kršková s fenou Festa od Jurečka druhé místo za výkon /91,86,91/na třetím místě skončil p.Křikava s fenou Nensy z Jarova dvora s body 85,88,93,páté místo patřilo p.Tauchmanové a feně arbie Sporster,která získala /92,85,71/ bodů.Osmé místo patřilo p.Markovi se psem Kelly z Tyrosu
S výsledkem bodů 85,84,72.Na prvním místě se umístil nadějný pes z českého chovu p.Sedláčka Ediie z Koralky vedený rakouským psovodem.Touto cestou bych chtěla poblahopřát všem za moc hezké výsledky a popřát všem mnoho dalších sportovních úspěchů v příštím roce- to se uskutečné MSRTW v Německu ve městečku Rottweil ve dnech 25.-26.8.2007.f) Zpráva ústřední poradkyně chovu:
------------------------------------------------


Prosincových narozených a zkontrolovaných vrhů v průběhu prvního čtrvtletí 2007.
V období od ledna do listopadu se narodilo ….308. štěňat z 50 vrhů – z toho 160…. psů a 148……. fen. 14 fen nezabřezlo nebo štěňata časně po narození zemřela – z toho polovina ze zahraničního krytí.
Nové odchovy se jeví velmi slibně – převažují pěkné hlavy, výrazné pálení,výrazné stopy a tmavé oko, ale hlavně z hlediska zjištěných vad jsme si oproti loňskému roku polepšili – bylo zaznamenáno 24 vyhodnocení kontrol vrhu – ucelenou zprávu s přesnými počty uvedu po ukončení podkusů a 5 x bílá skvrna . Takže přeji našemu dorostu jen ty nejlepší podmínky jak k cestě do chovu , tak k významnému místu alespoň na polovině páníčkova gauče.

Svody dorostu:
V letošním roce bylo předvedeno na 5ti akcích svodu dorostu 97 jedinců z nichž většina dosahovala velmi dobrých kvalit a v případě kladného absolvování všech podmínek do chovu jistě obohatí současný nepříliš pestrý výběr špičkových krycích psů a kvalitních chovných fen.
Ze všech svodových výsledků jsem zvýraznila vady vyskytující se ve více než 4 případech a na které by se chovatelé měli mimo jiné zaměřit : jsou to
H3 – světle hnědá barva oka – 10x
T3 – prokvetlé znaky – 13x
Z6 – ocas nesený silně ke hřbetní linii – 5x
Z8 – ocas zatočený – 6x
Ostatní vady se vyskytly v podstatě v ojedinělých případech.
Bonitace:
Na 5ti bonitacích bylo předvedeno 58 jedinců, 16 psů a 42 fen( což je o 22 více než v r. 2005) . Výběrové bonitace se zúčastnila a splnila fena p.Šťastného Gwenda Vombat, která jí absolvovala ve všech disciplínách s velmi pěkným výsledky.
Kvalita předvedených zvířat byla opravdu různorodá, jak v exteriéru tak hlavně v povahách. I když v některých případech bych vůbec neviděla chybu v povaze zvířete, ale v nedostatečné , někdy absolutně chybějící, přípravě jedince ze strany majitele.
Zadané povahy:
2 – 0
3 – 1x
4 – 3x
5 – 10 x
6 – 16x
7 – 10 x
8 – 11 x
9 – 7 x
Z výsledků je patrné, kterým směrem se nám povahy našeho plemene vyvíjejí a snad nemluvím jen sama za sebe, když řeknu, že je to stav, s kterým by jsme neměli být spokojení.
Valná většina zvířat má silnou reakci na náznak úderu (nechci domyslet, kdyby byl úder dokonán) , slábne lovecký a kořistnický pud a na druhé straně jsou vidět zvířata , která mají naprostou nadvládu nad svým majitelem a dávají mu to náležitě najevo.
Tímto bych ráda oslovila všechny majitele budoucích chovných zvířat, aby se přípravě maximálně věnovali trénovali průběžně vše potřebné(měření, vážení, nasazení náhubku,střelbu), investovali do zkušených figurantů a obětovali čas a finance na dojíždění za nimi, protože tato příprava se jim mnohonásobně zúročí v posílení sebevědomí psa ,kvalitě předvedení a následném hodnocení.
U exteriéru bych opět zdůraznila převládající a opakující se vady a to :
A3 – dlouhá stavba těla nad 15% - 18 x (31%)
T3 – prokvetlé znaky – 16x (27,5%)
Ostatní vady byly zadány jen ojediněle – H3 1x, T4-1x(světlé znaky),E3-klešťový skus 1x..

Tímto bych ráda poděkovala všem členům i nečlenům, kteří se zapojili do organizování chovatelských a výcvikových akcí a věnovali ze svého osobního volna nespočet hodin a dnů jejich přípravou – nade vše bych ocenila práci p.Ludvíkové a jejího hvězdného týmu, při pořádání Megaakce v Jičíně - Klubové výstavy s historicky nejvyšším počtem přihlášených a zúčastněných zvířat a následnému svodu dorostu mladých a bonitaci.

K práci mých oblastních poradců chovu se mohu vyjádřit ve velké většině kladně – korespondence probíhá plynule bez prodlev a vizitkou jejich práce je především spokojenost vás samých , jak při prováděných kontrolách vrhů, tak při poradenství v oblasti chovu.
Tímto bych jim chtěla poděkovat za jejich práci v tomto roce .
Nemůžu nevzpomenout i méně příjemné následky z držení jakékoliv funkce.
Uvítala bych zvážení nepodložených útoků na knize návštěv, které se jednou týkají inzerce na kupírovaná štěňata a následné obvinění některého z oblastních poradců chovu, že toto dopustil a členové předsednictva mlčí….
Každý člověk v dnešní době snad již ovládá funkce telefonu a v případě jeho pochybností si stav může ověřit sám.. Pak by se samozřejmě dozvěděl, že tyto inzeráty pocházejí od členů UCI a ušetřil by si napadání svých kolegů a následnou negativní reklamu na celý rtw klub.
V dalším případě nebývalý zájem probádat legalitu vrhu a chovnosti feny pana Franka se lživými informacemi a propojením k funkci ÚPCH, které ovšem mělo za následek krásnou reportáž z chov. stanice Terezský dvůr-plnou chvalozpěvu a uznání. Bohužel postup tohoto jednání je mi nepochopitelný a nějak se s ním nemůžu ztotožnit (neboť rozdvojenou osobností netrpím). Jak již řekl Buddha : „Kořenem všeho zla je nedostatek poznání“
a nemůžu jinak než dodat slova pana Wericha:“Kde blb, tam nebezpečno“.

Nepřísluší mi hodnotit svou roční práci ve funkci ÚPCH – všechny dostupné informace a výsledky z chovatelských akcí jsou průběžně zpracovány a uváděny ve Zpravodajích a je na každém jednotlivci , co si z nich vybere a použije pro svou potřebu.
Na závěr přeji všem hodně trpělivosti a lásky k našim rotvajlerům a méně lidské nevraživosti a závisti z úspěchu..
Poslední informace pro můj fanklub je, že moje odhodlání vykonávat i nadále tuto funkci trvá a jedno necelé procento členské základny mě nijak nalomit nemůže.

g) Zpráva pokladníka klubu
------------------------------------

hospodaření RKČR k 20.11.2006

na účte: 130 107,91
na pokladně: 6 466,50
---------------------------------
celkem : 136 574,41

z toho je nutné odpočítat náklady patřící do roku 2006

výdaje za rok 2006 :
zaplaceno členství na rok 2007 : 9310.-
zaplaceno rtg –Německo : 8575.-
zpravodaj + poštovné 4/06 : 17000.-
za zpracování zpravodaje : 1500.-
------------------------------------------------------------
celkem: 36385.-

RKČR dosáhlo čistého zisku za toto období 100 189,41 Kč.


h)schválení rozpočtu na rok 2007:
-----------------------------------------------

příjmy: členské příspěvky. 165000.-
předplacení zpravodaje. 1250.-
svody: 7200.-
bonitace: 16000.-
krytí,krycí listy. 9000.-
inzerce. 11400.-
kontroly vrhu . 8000.-
_____________________________________
příjmy celkem: 217850.-


výdaje: prezentace MS 16000.-
odvod na ČKS za členy. 10650.-
odvod IFR: 7500.-
odvod finančnímu úřadu. 1200.-
zpravodaj 4.čísla 2007 68000.- /tisk + poštovné/
poštovné 32000.- /poradci chovu a vedení/
webhosting: 2400.-
režie – telefony 38000.-
poháry na akce 25000.-
cestovné 17100.-
_______________________________________
výdaje celkem: 217850.-

hlasování pro schválení rozpočtu na rok 2007:
pro: 29 proti: 1 zdržel. 0 - rozpočet schválen


ch) Návrh změn normativů - volební řád RKČR:
--------------------------------------------------------------

1. výroční členská schůze volí na čtyři roky 5-9 členné předsednictvo a tří-člennou revizní komisi se dvěma náhradníky.Počet členů předsednictva stanoví členská schůze.
2. předsednictvo připraví na členskou schůzi kandidátní listinu navrhovaných členů předsednictva a KRK RKČR.
3. členská schůze volí jmenovitě funkcionáře do těchto funkcí:
a) předseda
b) místopředseda
c) jednatel
d) ústřední poradce chovu
e) výcvikář
f) pokladník
g)jeden,nebo tři členové předsednictva
4. členská schůze navrhne a zvolí tříčlennou volební komisi složenou z předsedy a dvou
členů,kteří nesmí současně kandidovat do předsednictva ani KRK.
5. předseda volební komise převezme organizaci voleb
6. nejprve proběhne veřejné hlasovaní členské schůze o počtu členů nového předsednictva,
návrh podá staré předsednictvo a členská schůze jej doplní o další návrhy,dle potřeb RKČR.
7. volba členů nového předsednictva bude provedena tajným hlasováním.
8. členská schůze navrhne a doplní kandidátky,tyto si členové na kandidátku připravenou
starým předsednictvem dopíší.Jednotlivý navržení kandidáti musí s kandidaturou
souhlasit,musí být přítomni,představí se plénu.Počet kandidátů na funkce v předsednictvu
ani do KRK není omezen.
9. volební komise předá hlasovací lístky přítomným členům RKČR,dle seznamu mandátové
komise.
10. tajná volba probíhá sčítáním hlasovacích lístků,přičemž na hlasovacím lístku,musí zůstat
nepřeškrtnutý pouze jeden kandidát pro každou funkci.Zbylé kandidáty je nutno
přeškrtnout.Pokud na hlasovacím lístku zůstane pro jednu funkci více nepřeškrtnutých
kandidátů,je hlasovací lístek neplatný.
11. před samotným hlasováním volební komise sečte přítomné členy,přičemž počet volebních
lístků nesmí tento počet přesáhnout,jinak jsou volby neplatné.
12. volit může každý člen klubu,který v den voleb dosáhne věku nejméně patnácti let a je
přítomen na členské schůzi.Zastoupení,nebo pověření pro volby je nepřípustné
13. do funkce může být zvolen člen RKČR,který v den voleb dosáhne věku nejméně osmnácti
let a má trvalé bydliště na území České republiky.
14. volební komise zkontroluje a zapečetí prázdnou urnu.Po ukončení voleb komise sečte
hlasy kandidátů.Všechny hlasovací lístky kontroluje a sčítá každý člen volební komise
samostatně a v případě rozdílu mezi jednotlivými členy volební komise,musí dojít
k přepočítání hlasů.
15. předseda volební komise oznámí členské schůzi výsledky voleb a zvoleni jsou ti
kandidáti,kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.
16. v případě rovnosti hlasů mezi kandidáty,bude provedena nová volba jen mezi nimi.Pokud
ani nová volba nebude úspěšná,rozhodne los,který předá předseda volební komise.
17. nově zvolení členové KRK si určí předsedu KRK,dle počtu hlasů,nebo dohodou.
18. po ukončení voleb,komise výsledky voleb všech kandidátů zapíše do protokolu,který spolu
s hlasovacími lístky zapečetí do připravené obálky a předá předsedovi KRK k uložení po
dobu 4 let.Obálku je oprávněn otevřít pověřený člen KRK v přítomnosti tří pověřených
členů předsednictva v případě kooptace,nesrovnalostí,nebo stížnosti na neregulérnost
voleb.

Hlasování pro schválení volebního řádu RKČR:

pro: 28 zdržel: 2 proti : 0 - volební řád byl schválen


Návrh na změnu v organizačním řádu:
__________________________________


Předsednictvo klubu navrhuje na návrh p.Procházky na další členské schůzi navrhnout a schválit zrušení ,nebo změnu,bodu v bodu 1,organizačního řádu III.,výstavba klubu ,článek 9 a ve větě druhé „pořad jednání“. Dle současného znění nelze provádět změny které jsou navrženy členskou schůzí,bez toho,aby byly uvedeny na pořadu jednání tři týdny před datem konání.

Návrh schválen: pro: 25 zdržel: 4 proti: 1


i) kooptace člena do předsednictva klubu :
-------------------------------------------------------


Jediným navrženým kandidátem byla MUDr.Marešová –

hlasování : pro : 28 zdržel: 2 proti: 0

MUDr.Marešová byla zvolena a tím kooptována do předsednictva klubu RKČR.
j)  Vyhlášení soutěží o nejlepší výstavní a pracovní psy:
----------------------------------------------------------------------


psi – dospělí:
1.místo Ich.Pako od Kačky m.K.Ludvíková 15550 bodů
2.místo Ch.Mauglí od Kačky m.J.Štaud 9230 bodů
3.místo Bruss Janovský dvůr m.A.Karbanová 2900 bodů
4.místo Jch.Irco Kovi-Rot m.J.Šmejkal 1220 bodů

feny – dospělé:
1.místo Ich.Jana Estampa Negra m.K.Frank 26650 bodů
2.místo Ch.Rizza Earl Antonius m.K.Frank 11940 bodů
3.místo Ch.Heidy Horký dech m.L.Vachutka 9070 bodů
4.místo Lajka Earl Antonius m.K.Frank 7570 bodů
5.místo Ch.Elis Anaco m-J.Reizenthaler5150 bodů
6.místo Aranka Gold Domingo m.L.Typovský 3030 bodů
7.místo Jch.Abigail Queen Nemertiny m.J.Reizenthaler 2000 bodů
8.místo Anežka Gold Domingo m.P.Klimek 1190 bodů
9.místo Fanny od Vítkovy hory m.L.Kotlíková 180 bodů

psi – mladí:
1.místo Jch.Bruno Gold Domingo m.J.Gvizdová 2250 bodů
2.místo Jch.Irco Kovi-Rot m.J.Šmejkal 1740 bodů

feny – mladé:
1.místo Jch.Fany Anaco m.J.Reizenthaler 5290 bodů
2.místo Aura Berix m.L.Typovský 4710 bodů
3.místo Bára Gold Domingo m.J.Stupková 1120 bodů
4.místo Gába Anaco m.J.reizenthaler 250 bodů
5.místo Fanny od Vítkovy hory m.l.Kotlíková 120 bodů


Nejlepší pracovní psi:
____________________

dospělí – psi:
1.místo Buick Horký dech m.V.Růženec 465 bodů
2.místo Kelly z Tyrosu m.J.Marek 255 bodů
3.místo Ch.Clif Černý Sagitarius m.A.Flašár 205 bodů
4.místo Ch.Drak od Jurečka m.I.Procházková 200 bodů
5.místo Begon z Rýchorských vrchů m.R.Čermáková 65 bodů

dospělé – feny:
1.místo Festa od Jurečka m.A.Kršková 265 bodů
2.místo Elza Sawana m.R.Flašárová 255 bodů
3.místo Arlet z Polednova dvora m.R.Čermáková 110 bodů
4.místo Frenn Vombat m.L.Zavoralová 105 bodů
5.místo Ginnie Vombat m.D.Procházková 80 bodů
6.místo Amanda z Veselé Lhotky m.J.Novotný 70 bodů
7.místo Gwenda Vombat m.P.Štastný 50 bodů
8.místo Gesy Vombat m.P.Šťastný 40 bodů
9.místo Cira od Vítkovy hory m.K.Hájková 35 bodů

mladí – psi:
1.místo. Bruss Janovský dvůr m.A.karbanová 135 bodů
2.místo Faust od Vítkovy hory m.I.Procházková 60 bodů


mladé – feny:
1.místo Anežka Gold Domingo m.P.Klimek 80 bodů
2.místo Feigee od Vítkovy hory m.K.Hájková 40 bodů


Absolutním vítězem soutěže se stala fena ch.Janna Estampa Negra ,m.K.Frank


k) Různé:
Ze strany členů není spokojenost s počtem bodů v soutěži o výstavního a pracovního
psa-fenu.Proto výbor ukládá změnit bodové tabulky na rok 2007 a pověřuje tím
p.Typovského,který předloží předsednictvu bodové tabulky pro výstavní psy a feny
P.Vohánková předloží předsednictvu tabulky pro pracovní psy a feny.
Termín do 28.2.2007
P.Procházka vznesl dotaz ohledně tříd chovnosti.Předsednictvo p.Procházkovi
navrhlo,aby třídy chovnosti jak pro feny, tak psy zpracoval a předal předsednictvu
k nahlédnutí.
Termín: co nejdříve
P.Růženec obeznámil členy s konáním dvou akcí u nich na kynologickém cvičišti
v ZKO Dolany – Vltava č.644.První závod se koná dne 24.3.2007 v kategorii
IPO1,IPO2,IPO3 v plném rozsahu na cvičišti ZKO Dolany- Vltava č.644,informace
na tel.604233661,p.Pohorský,e-mail: pohorsky@centrum.cz
Druhý otevřený závod se koná 21.4.2007 v kategoriích
ZVV1,ZVV2 a ZVV3 v plném rozsahu.Informace na tel.607613616 p.Růženec.
Sl.Kučerová /host/ přednesla žádost o to,pokud RKČR má zájem,aby ZKO Chrudim
uspořádala v dubnu SV RTW a Cup RTW v Chrudimi, je nutné sepsat
s předsedou klubu v Chrudimi smlouvu o dílo.
Termín do 27.11.2006 – zařídí předsedkyně klubu p.Dubská
P.Procházka vznesl dotaz ohledně vznikajících poboček a financování těchto
poboček – nebylo dořešeno,předsednictvo se tímto bude zaobírat na nejbližší schůzi
předsednictva.
Termín co nejdříve.
K.Ludvíková vznesla dotaz a zároveň prosbu,zda by každému členu předsednictva
mohla být vyplácena částka 500.- Kč na osobu a rok na telefony.
Hlasování: pro: 24 zdržel: 6 proti : 0 – schváleno
P.Vohánková vznesla dotaz,zda by bylo možné pro příští rok dát vyčleněnou částku
peněz na ošacení reprezentace na MS v Německu.Předsednictvem byla navržena
částka 16000.- Kč,na 1 osobu 2000.- Kč s tím,že se budou objednávat soupravy
společně,aby byla jednotnost souprav.
Hlasování: pro 29 zdržel: 1 proti: 0 – schváleno
Byl vznesen dotaz jak se psem,který má vypadnutý zub.Poradkyně chovu navrhla,že
se spojí s rozhodčími,kteří posuzují rottweilery a dá vědět,kteří budou na toto brát
ohled.Samozřejmostí bude potvrzení veterináře o úraze zubu v PP za účasti poradce
chovu.

Ukončení výroční schůze RKČR v 16,30 hod.


Zapsala: K.Ludvíková………………….. ověřila :B.Dubská …………………………

Usnesení z výroční členské schůze RKCR ze dne 25.11.2006 v Brně - Bystrci
__________________________________________________________________

bere na vědomí: - zprávu mandátové komise /p.Karbanová,Parmová,Stupková/
- zprávu předsedkyně klubu p.Dubské
- kontrolu Usnesení z 9.4.2006 ze členské schůze v Nezamyslicích
- zprávu výcvikářky klubu /p.Vohánkové/
- zprávu ústřední poradkyně chovu /p.Moravcová/
- zprávu pokladníka /p.Buchty/
- zprávu o vyhodnocení soutěže o nejlepšího výstavního psa- fenu za rok 2006 /p.Typovský/
- zprávu o vyhodnocení soutěže o nejlepšího pracovního psa – fenu za rok 2006 /p.Vohánková/
- informaci ohledně připravovaných závodů v ZKO Dolany v termínu 24.3.2007/podle řádu IPO/ a 21.4.2007 podle národního řádu
- zprávu o odložení soudu s chovatelem p.Bublou
- zprávu ohledně vyhodnocování rtg DKK a DLK v klubu RKCR
- zprávu o chválení Zápisního řádu na UKOZ
- zprávu o schválených akcích klubu RKCR na ČMKU pro rok 2007
- termíny svodů a bonitací v roce 2007
/1.4.07 – Praha – Uhříněves,28.4.07 – Nezamyslice,22.9.07 – Praha –Uhříněves,6.10.07 Nezamyslice/
- zprávu předsedkyně klubu o možném konání MS RTW v Čechách
v roce 2008
- informaci ohledně zákonu o obranách – stále platí zákon obrany č.77
z roku 2004,sb.246 92-93 s účinností od 1.3.1994.schvaluje: - mandátovou komisi /p.Karbanová,Parmová,Stupková/
- návrhovou komisi /p.Jahoda,Štaud,Štolovský/
- program členské schůze
- zapisovatele zápisu p.Ludvíkovou
- ověřovatele zápisu p.Dubskou
- volební řád RKČR
- zakoupení 4 čteček mikročipů v ceně za kus 5000.- Kč
- že nebude poskytován chovatelský servis nečlenům klubu
- finanční částku 500 .- Kč na telefon pro každého člena předsednictva na rok 2007
- vyčlenění 16000.- Kč na oblečení pro reprezentaci v roce 2007 v Německu,na osobu 2000.- na soupravu s tím,že soupravy budou jednotné – zajistí výcvikářka klubu p.Vohánková


ukládá : - výcvikářce klubu p.Vohánkové,aby změnila bodovou tabulku pro
soutěž o nejlepšího pracovního psa- fenu a předložila ji předsednictvu
do 28.2.2007.
- p.Typovskému,aby změnil bodovou tabulku pro soutěž o nejlepšího
výstavního psa a fenu a předložil ji předsednictvu do 28.2.2007.
- předsedkyni klubu p.Dubské,aby nejpozději 27.11.2006 zaslala návrh
smlouvy se ZKO Chrudim,ohledně konání SV RTW a RTW Cupu
v Chrudimi.
- zájemcům o možném uspořádání MS na jejich kynologickém
cvičišti,aby nejpozději do 31.1.2006 zasílali své návrhy a možnosti na
adresu předsedkyně klubu p.Dubské.
- předsedkyni klubu,aby vypracovala nové smlouvy pro akce RKČR
- předsednictvu klubu, aby dořešilo zakládání poboček RKČR. Na
nejbližším zasedání předsednictva klubu.
- poradkyni chovu p.Moravcové,aby zajistila rozhodčí posuzující RTW a
obeznámila je s problémem ohledně vypadlého zubu u zvířete..

doporučuje: - předsednictvu změnit termín MR RTW vzhledem k brzkému
konání MS RTW v Německu ve dnech 25.-26.8.2007 v městečku
Rottweil.


navrhuje: - na příští výroční schůzi z organizačního řádu zrušení bodu,
v bodu 1,organizačního řádu III,výstavba klubu,článek 9 a ve větě druhé
„pořad jednání“


kooptuje: - do předsednictva klubu RKČR p.MUDr.Marešovou


žádá: - na návrh p.Procházky,aby chovatelé předsednictvu klubu zpracovali
a předložili možnost různých tříd chovnosti.Termín co nejdříve