Zápis z výborové schůze RKČR ze dne 10.3.2007 na kynol. cvičišti v Chrudimi

                                                                                                        

                                                                                                           formát doc - zde


Přítomni: př.Dubská,Cach,Moravcová,MUDr.Marešová,Typovský,Vohánková,Ludvíková
Hosté: př.Skalická /ZKO Česká Třebová /

Začátek schůze v 10,00 hod.

Program schůze:
a)  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
b)  Kontrola usnesení z výroční členské schůze ze dne 25.11.2006 v Brně
c)  Řešení k akci ohledně MS RTW v ČR
d)  Zpráva předsedkyně klubu ohledně soudu s př.Bublou
e)  Účetnictví
f)  Financování poboček
g)  Svod plemeníků 07 – Chrudim - seznam
h)  MR RTW – červen 07
ch) Organizační záležitosti k chodu klubu
i)   Návrhy na doplnění stanov
j)   Různé,diskuse
k)  Usnesení,závěr


Schůzi předsednictva vedla předsedkyně klubu př.Dubská.

Schválení programu schůze: pro : 7 proti: 0 zdržel: 0
Program výborové schůze schválen.

a) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatelem navržena p.Ludvíková – pro: 6 proti: 0 zdržel: 1
Ověřovatelem navržen p.Cach - pro : 6 proti. 0 zdržel. 1

b) Kontrola usnesení z výroční členské schůze konané dne 25.11.2006 v Brně
-p.Vohánková měla vypracovat a předložit předsednictvu novou bodovou tabulku pro soutěž o
nejlepšího pracovního psa –fenu RKČR -
splněno
-p.Typovský měl vypracovat a předložit předsednictvu novou bodovou tabulku pro soutěž o
nejlepšího výstavního psa- fenu RKČR -
splněno
-p.Dubská splnila zaslání návrhů smluv se ZKO Chrudim,ohledně konání SV RTW a RTWCupu
v Chrudimi -
splněno
-p.Dubská splnila úkol vypracovat nové smlouvy pro akce RKČR – odsouhlaseno předsednictvem –
splněno
Předsednictvo bude řešit zakládání poboček a jejich financování na této schůzi předsednictva –
viz zápis dále
-p.Moravcová – ústřední poradkyně chovu rtw projednala s rozhodčími problém ohledně chybějicího
(pouze následkem úrazu) zubu u zvířete. Pokud se úraz členu klubu stane, je nutné okamžitě
kontaktovat ÚPCH, každý případ bude řešen individuelně
. splněno
Předsednictvo se dohodlo,že vhledem ke konání MS RTW v Německu v měsíci srpnu, přesune
MR RTW z Nezamyslic do Kralup nad Vltavou –
termín MR RTW 30.června 2007
Předsednictvo na návrh p.Procházky žádá, aby chovatelé RKČR zpracovali a předložili
možnosti různých tříd chovnosti – k dnešnímu dni nikdo nic nezaslal –
úkol trvá

c) Řešení akce MS RTW v ČR v roce 2008
Předsedkyně klubu p.Dubská zaslala na IFR žádost, o pořádání MS RTW ČR v roce 2008.
Předseda IFR napsal dotaz s informací, kde by se MS RTW konalo,v jakém termínu a organizační podmínky. Druhým zájemcem o pořádání MS RTW je Holandsko.
Je nutné urychleně zaslat nabídku s podmínkami zpět předsedovi IFR.
Předsednictvo dalo na webové stránky žádost, kdo ze ZKO by měl zájem uspořádat MS RTW,
aby kontaktoval předsedkyni klubu do konce ledna 2007. Nikdo vážný zájem neprojevil.
V průběhu února projevila zájem p.Skalická ze ZKO Česká Třebová, která se schůze předsednictva zůčastnila a nabídla předběžný rozpočet i podmínky.
S uspořádáním větší akce má ZKO Česká Třebová už své zkušenosti.
Pořádali výběrový závod NO dle IPO3 s mezinárodní účastí. Paní Skalická přednesla přibližný rozpočet
cca na 200 000,- Kč s tím, že se rozpočet ještě může navýšit.
Rozpočet na rok 2007 s takovou částkou nepočítal. Př.Ludvíková poznamenala,že je nutné na tuto  akci sehnat sponzory, pokud se nepodaří, nelze MS RTW uspořádat. Je nutné oslovit sponzory jak v řadách členů RKČR , tak firmy, které se zabývají kynologickou problematikou.
P. Dubská zjistí, zda jsou rozhodčí delegováni IFR, nebo může zajistit pořádající země.
Rozpočet p.Skalické byl předložen celému předsednictvu.
Po stránce organizační :
terény na stopy,ubytování,překladatelé,stadion,tréninkové hřiště apod.Česká Třebová by splňovala.
Předsednictvo se dohodlo na následujícím postupu:
p.Dubská zjistí, zda MS RTW 2008 v ČR je aktuální .Za předpokladu že ano, p.Cach osloví
podnikatele a firmy, které by byli ochotni sponzorovat toto MS RTW.
Poté bychom se opět mohli sejít se zástupci ZKO Česká Skalice, případně s dalšími zájemci a začali blíže spolupracovat .
Paní Dubská bude mít za úkol vypracovat smlouvu, která by chránila RTW klub v případných problémech při pořádání MS RTW.
– úkol trvá

d) Zpráva předsedkyně klubu ohledně soudu s p.Bublou
Soud se konal v Brně, první stání a trval 2,5 hodiny. RKČR zastupovala p.Dubská. Př.Bubla
však neměl přichystány kompletní doklady a tak soudkyně rozhodla, pokud bude nutno
dalších důkazů,bude se konat 2.stání(poslední v této věci) za účasti dalších svědků ze strany klubu,
pana Noska a p.Buriánkové -
v řízení

e) Účetnictví
Vzhledem k tomu,že p.Buchta odjel do zahraničí, předal učetnictví předsedkyni RKČR.
P. Dubská pověřila pana Cacha – pokladníka.
Panu Cachovi bylo na této schůzi předsednictva účetnictví předáno spolu s počítačem, s programem účetnictví a monitorem.
Jednatelka bude s pokladníkem v neustálém kontaktu ohledně kontroly plateb členských příspěvků
a poplatků spojených s chovem.
Jednatelka upozornila,že neprobíhají platby za vystavení krycích listů a poplatky za krytí chovnými psy.Doporučuje poradcům chovu, aby toto vedli v evidenci.
Při vystavování krycích listů je nutné mít kopie ústřižků o zaplacení a po zaslání formuláře o narození štěňat, aby byla připojena kopie o zaplacení poplatku za krycího psa.
Je nutné, aby byla vedena evidence a mohla být provedena ze strany pokladníka kontrola těchto plateb -
úkol trvalý
Poplatky se posílají na účet klubu 0000001342318339/0800,k.s.0379,adresa majitele účtu:
RTW klub,Božena Dubská ,Kachlíkova 10,635 00 Brno

Složenky jsou u jednatelky klubu: K.Ludvíková,Bořkov 100,51201 Slaná,t. 721276782

f) Financování poboček
Oficiálně jsou vedeny v evidenci 2 pobočky,které dodaly zápis z ustavení pobočky,usnesení a
seznam členů. Jedná se o pobočky Kralupy n.Vltavou – Horký dech a pobočky bez Hranic“.
Čl.základna odsouhlasila, že pobočka dostane 85 % finančních prostředků z členského příspěvku,
což činí na člena 425.- Kč.Vzhledem k tomu,že RKČR bude používat podvojné účetnictví,není
možné,aby se vyplácela tato částka v hotovosti. Jedinný možný způsob je vystavení paragonu,
či faktury na akci, která byla pobočkou uspořádána.
Tato akce musí být předsednictvu RKČR nahlášená předem.
Vystavení faktur, či paragonů může proběhnout několikrát do doby vyčerpání 85 % celkové částky, která pobočce dle zápisu náleží.
Jednatel pobočky je povinen ihned informovat předsedkyni ,jednatelku a pokladníka klubu o změně počtu členů v pobočce a dodat zápis a usnesení o přijatých členech předsedkyni RKČR
Pobočka Horký dech má k 10.3.07 - 10 členů – čerpaná částka je 4250.- Kč
Pobočka bez Hranic má k 10.3.07 - 28 členů – čerpaná částka je 11900.- Kč
- úkol trvalý

g) Svod plemeníků a plemeníci
Předsednictvo RKČR rozhodlo,že všichni majitelé krycích psů zašlou ÚPCH p.Moravcové doklad,
že je jejich chovné zvíře přeregistrováno na ČKS.
Žádá také všechny majitele chovných psů, aby v co nejkratší době zaslali na adresu
MUDr.Marešové
Vlasty,Španielova 1287,163 00 Praha 6
, podklady potřebné pro zpracování katalogu chovných
plemeníků - /posudek z výstavy,bonitační a svodovou kartu,fotku ve výstavním
postoji,hlavu,úspěchy na výstavách,zkoušky,závody,účasti mistrovství apod./ -
úkol trvá

h) MR RTW 2007
Vzhledem ke konání MS RTW ve dnech 25.-26.8. v Německu bylo nutné přeložit MR RTW, které
mělo probíhat v září v Nezamyslicích na jiný termín,aby mohla být vybrána nominace závodníků
ze dvou závodů /Cup a MR RTW/.
MR RTW se bude konat v pobočce Kralupy nad Vltavou – Horký dech 30.června 2007.
Termín bude dán včas na webové stránky RKČR s přihláškou a budou dány do Zpravodaje RKČR č.2/07.
– úkol trvá

ch)Organizační záležitosti v chodu klubu
Výbor klubu projednal návrh jednatelky klubu,aby po dopracování Stanov,Organizačního řádu, Chovatelského řádu a Bonitačního řádu, každý člen obdržel na konci roku 2007 spolu se
Zpravodajem č.4 jeden výtisk těchto řádů zdarma.
pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 -
schváleno
Jednatelka klubu požádala předsednictvo o změnu členských průkazek a přečíslování členské
základny, aby nebyla v databáze od č.1 až do č.3106 při 300 členech.
V
zor průkazky byl navržen.
Čl.průkazky budou rozeslány se Zpravodajem č. 2. Každý člen bude mít nové evidenční číslo!
pro: 6 proti: 0 zdržel: 1
- schváleno

i) Návrhy na doplnění Stanov :
„ bod č.8 Nedílnou součástí těchto Stanov, jsou jednotlivé řády schválené členskou schůzí, dle nichž je řízena činnost RKČR.“

j) Různé,diskuze
Předsednictvo navrhuje členské schůzi zařadit do chovu zkoušku IPO- V,platná od 1.1.2007.
Tato zkouška obsahuje 3 oddíly/stopa,poslušnost,obrana/,každý oddíl je ohodnocen 100 body.
- v jednání

k)Usnesení,závěr

Bere na vědomí:

-zprávu předsedkyně klubu ohledně konání soudu v Brně s p.Bublou.
-Podmínky p.Skalické, která nabízí při možném uspořádání MS RTW v České Třebové a přibližný rozpočet na tuto akci

Ukládá:
-p.Dubské ,zaslat zpracovanou nabídku s podmínkami pro uspořádání MS RTW v ČR Víceprezidentovi IFR
-p.Cachovi za předpokladu,že MS RTW 2008 bude v ČR, písemně oslovit podnikatele a firmy, které se zabývají kynologickou problematikou a požádal je o sponzorské dary
-p.Dubské, kontaktovat p.Skalickou o další spolupráci MS RTW, pokud RKČR bude přiděleno poradcům chovu,aby kontrolovali platby za vystavené krycí listy od chovatelů a poplatky za krycí psy
-pobočkám průběžně nahlásit nové členy, dokládat zápisy s usnesením a ty zaslat předsedkyni RKČR
-jednatelům poboček,aby v předstihu nahlásili předsednictvu RKČR akce, které se v pobočce budou konat
-všem majitelům chovných psů,aby co nejdříve zaslali ÚPCH doklad, že jsou jejich psi přeregistrováni jako chovní na ČKS
-redaktorce Zpravodaje,aby dala do zpravodaje propozice na MR RTW v Kralupech n.V.

Žádá:
-aby chovatelé zpracovali a předložili RKČR možnosti chovných tříd
-majitele chovných psů,aby zaslali potřebné materiály svého psa pro zpracování katalogu chovných plemeníků Mudr. Marešové

Schvaluje:
-zapisovatele zápisu p.Ludvíkovu
-ověřovatele zápisu p.Cacha
-program schůze předsednictva
-místo a termín pro MR RTW
-každému členu RKČR zdarma distribuci Stanov,Chovatelského,Bonitačního a Organizačního řádu, nejpozději do konce roku 2007.
-Jednatelce,aby nechala vytisknout nové členské průkazky v počtu 700 ks a přečíslovala členskou základnu. Průkazku obdrží každý člen se Zpravodajem

Pověřuje:
-př.Cacha po dobu nepřítomnosti p.Buchty v zahraničí, bude dočasným pokladníkem RKČR
-pobočku Kralupy n.Vltavou – Horký dech,aby zpracovali propozice na MR RTW a uspořádali MR RTW v Kralupech n.Vltavou s tím,že přesný termín dodají do pol.dubna 2007

Doporučuje:
-poradcům chovu,aby si vedli evidenci o zaplacení krycích listů od chovatelů a současně i za krytí psem – doložit složenkou pro kontrolu pokladníka

Dává na vědomí:.
-pobočkám financování jejich části 85 % z poplatku členského příspěvku na osobu – 425 Kč s tím,že peníze budou propláceny pouze za doložení faktur a paragonů na konkrétní akce po dobu,než vyčerpají svoji celkovou finanční částku

Ruší:
-
MR RTW v září v Nezamyslicích

Navrhuje:
-aby členská základna odsouhlasila,že nedílnou součástí Stanov je Organizační řád!!
-aby členská základna odsouhlasila zařadit do chovu pro RTW zkoušku IPO -V

Zapsala. K.Ludvíková………………………. Ověřil:O.Cach………………………..