Zápis z Členské schůze RKČR konané dne 8.4.2006 v Nezamyslicích


 

Na schůzi přítomno 43 členů při prezentaci + 2 členi se dostavili později.

Postupně během schůze se počet členů v jednací místnosti měnil.

Za předsednictvo přítomni:

Buriánková,Moravcová,Vohanková,Cach,Typovský, pokladník Buchta

Omluveny Dubská,Ludvíková

 

Program schůze:         1/    Prezentace a zahájení ČS

                                    2/    Volba Mandátové komise

                                    3/    Volba Návrhové komise

                                    4/    Návrh programu ČS

                                           a/   zrušení původního CHŘ

                b/   schvalování nového Zápisního řádu

                c/   schvalování změn v Organizačním řádu

                d/   schvalování změn v Bonitačním řádu 

                 e/   schvalování změn ve Stanovách RKČR

                  f/    schvalování změn v Řádu svodu dorostu

                  g/    schvalování rozpočtu na rok 2006

                   h/    různé

                   ch/  diskuse

                     i/    usnesení ČS

                     j/    ukončení

Do Mandátové komise byli navrženi tito členové: Beran Jahoda,Král

Schváleni
                          32 pro,0 proti,zdržel se 1

Do Návrhové komise byli navrženi tito členové: Čermáková,Kaválková,Procházková

Schváleni
                          31 pro,0 proti,zdržel se 2

Program schůze schválen   36 pro,2 proti,zdržel se 1

 

Chovatelský řád RKČR pozbyl platnosti usnesením ČMKU,proto ČS hlasovala o      změnách,které byly v termínu zaslány k projednání .

Místopředseda p.Cach seznámil přítomné s nově vytvořeným Zápisním řádem,který je v souladu s řády ČMKU a specifická ustanovení byla převzata z původního CHŘ RKČR.Tento nový Zápisní řád i s navrženými dodatky byl mezi členy rozdán,aby měli možnost se s ním před hlasováním seznámit.

 

Návrhy členů

B. Všeobecná ustanovení.

I. Chov a jeho řízení

Úzká příbuzenská plemenitba je zakázána. Povoleno je jen spojení jedinců, kteří mají 2 volné generace tzn. že mohou mít společného předka až ve 3. generaci.       Král
 

Neschváleno  1 pro,31 proti , zdržel se 4

 

II. Chovní jedinci
    
e) získání stanovených výstavních ocenění ve třídách nad 15 měsíců, přičemž se jedincům uznává nejvyšší ocenění. Výstavní  ocenění musí být získáno na výstavách krajských, oblastních, národních nebo mezinárodních pořádaných v České Republice     Šmolcnop

Neschváleno 0 pro,42 proti,zdržel se 0

Chovný pes a chovná feny jsou jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou v majetku člena RKČR.                 Zavoralová,Buriánková Císař,Šťastný,Palánková,Gabriš

Staženo

 
Podmínkou pro uchovnění a chov plemene rottweiler v České republice pod patronací FCI je nutnost členství v Rottweiler klubu ČR.    Fialová-nepřítomna

Nepřijat

Pokud chovatel, majitel nebo držitel chovného psa/feny není členem RKČR a chce být při chovu zastřešen RKČR, musí o to písemně požádat výbor klubu. Bude-li rozhodnutí výboru RKČR kladné, je takový chovatel povinen dodržovat všechny povinnosti uvedené v řádech a stanovách RKČR, přičemž poplatky, které je povinen v souladu s řády RKČR platit, se zvyšují (trojnásobně?) Při porušení povinností výbor klubu chovateli odejme souhlas s jeho zastřešením v rámci RKČR a oznámí to příslušným institucím.    Král

Staženo

Návrh ČS  :RKČR nebude poskytovat chovatelský servis nečlenům.

Schváleno  22 pro,10 proti, zdržel se 11

Minimální výstavní ocenění pes výborný,fena velmi dobrá.      Král

Neschváleno, 0 pro, 37 proti zdržel se 3

Dovoluji si Vám zaslat návrh na změnu chovatelského řádu – článek 7 bod 2g : S platností od 1.1.2007 zařadit do chovu jedince s vyhodnoceným stupněm DLK  0/0, 0/1, 1/0 a 1/1. Zvířata se stupněm DLK vyšším než 1/1 již do chovu nezařazovat a zároveň zpětně vyřadit chovné jedince s diagnostikovaným stupněm DLK vyšším než 1/1.

RTG DKK a DLK provádějí odborná veterinární pracoviště v ČR a vyhodnocení provádí jeden, klubem pověřený veterinární lékař.

Čl. 11 bod 1 : ruší se DLK evidenční, zařazen jedinec s DLK max. 1 stupně.
Spojování jedinců s 1. stupněm DLK je povoleno.        Alice Wludyková

Neschváleno 1 pro,35 proti,zdržel se 6

Navrhuji k projednání na členské schůzi ,aby pro chov bylo uznáváno vyhodnocení DKK a DLK ve věku 18 měsíců jedince.        Alena Buriánková


Staženo


c)  Kontrolovaný chov. Pes i fena musí splňovat všechny podmínky chovnosti kromě zkoušky z výkonu. V tomto druhu chovu může fena odchovat lx za dva roky jeden vrh štěňat. Dovršením osmi let věku chovnost končí /pes i fena/. Průkazy původu jsou bílé barvy.            Cach

Neschváleno,5 pro,34 proti,zdržel se 0

hlasováno o ponechání původních podmínek pro chovnost tak,jak byly v CHŘ RKČRruší se DLK evidenční

 
-od 8.4.2006 zařazováni jedinci s DLK  vyhodnocen max.stupně 2/2
 
 

 

pes

fena

věková hranice

24 měsíců

20 měsíců

zkoušky z výkonu pozn.1

2

1

Bonitace

zařazen

zařazena

povahové vlastnosti

3-8

3-8

Chrup

plnochrupý

plnochrupá

RTG DKK/DLK

vyhodnocen max.2/2

vyhodnocena max2/2

Minimální výstavní ocenění

velmi dobrý

dobrá

 

 

 

Schváleno 34 pro

Pes smí být použit k chovu (krytí) naposledy v tom kalendářním roce, kdy dosáhl 8 let.       Král

Staženo

Chovné zvíře v zahraničí, které pochází z českého chovu a je zapůjčeno či koupeno zpět do ČR  musí vždy splnit podmínky v ČR (zkoušky, bonitaci) – vyjma výstavy a svodu dorostu)      Zavoralová

Schváleno  20 pro,17 proti,zdržel se 0

VIII. Vrh

7. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Všechna štěňata musí být v době odběru označena tetováním nebo čipem. Možnost čipování bez současného tetování upraví předsednictvo interním pokynem.

Schváleno  24 pro,13 proti,zdržel se 3

IX.Kontrola vrhu

 

Počet kontrol stanoví OPCH po dohodě s chovatelem podle situace ve vrhu// Povinná je první kontrola do sedmi dnů a druhou ve stáří sedmi týdnů štěňat. Kontrola je prováděna v  místě ustájení společně s matkou štěňat.OPCH je povinen kontrolovat tetování matky štěňat.Pokud chovatel návrh OPCH na provedení kontrol neakceptuje, OPCH neprodleně podá informaci ÚPCH, který po projednání s chovatelským kolegiem rozhodne o dalším postupu, většinou na základě osobně provedené kontroly situace v chovatelské stanici.  Cach

Staženo

kdo bude financovat rozbor DNA?

V případě,že výsledek bude pro chovatele ,majitele,držitele souhlasný,proplatí náklady na provedení testu Klub v případě,že bude finanční rezerva.

Schváleno  29 pro,0 proti,zdržel se 1

 

C. Závěrečná ustanovení

Kupírování ocasů je v RKČR zakázáno.

Navrhuji, aby byla provedena změna normativu týkajícího se kupírování ocasů a to tak, aby měl chovatel právo rozhodnout, zda odchovaná štěňata budou mít kupírovaný ocas, či nikoliv. Tento návrh je plně demokratický a není  v rozporu s normativy ČKS, ČMKU, FCI, ani v rozporu se zákony ČR.

Věřím, že se k mému návrhu připojí i další členové RTW klubu. S pozdravem Brdíčko Josef, Dětřichov 18, 568 02 Svitavy. tel. 461593451.

členské číslo 2291

Neschváleno   14 pro,27 proti,zdržel se 1

Zůstává  původní ustanovení o zákazu kupírování


Organizační řád

Návrh Volebního řádu-       Cach

Staženo - bude navrženo na podzimní členské schůzi

článek 9 - Členská schůze

  1. Místo svolání členské schůze musí být pravidelně střídáno mezi Moravou a Čechy.       Zavoralová

 

Schváleno 25 pro 0 proti zdržel se 0

článek 17 - Členské příspěvky

4.   Složenky budou zasílány nejpozději do 31.11. předchozího roku každému členu, formou vložené přílohy do klubového zpravodaje. Platba musí být provedena od l.l. do 15.2.daného roku.Výši zápisného a členského příspěvku stanoví členská schůze

Schváleno

článek 18 - Účelové příspěvky

  1. Za úkony funkcionářů klubu v případě chovatelské činnosti jsou stanoveny pro členy klubu tzv. účelové příspěvky.Výši účelových příspěvků stanoví členská schůze RKČR.

    Schváleno

    Návrh p.Buchty

U písmene a.) zůstává, ke stávajícím povinnostem přidat: MÁ PRÁVO POVĚŘIT ÚKOLY KTERÉHO KOLIV ČLENA PŘEDSEDNICTVA.

Schváleno

U písmene b.) funkci místopředseda TUTO FUNKCI ZRUŠIT.

Neschváleno

 U písmene c.) jednatel, přidat: vede evidenci členů, zprostředkovává běžný styk se členy a VEDE EVIDENCI MOVITÉHO MAJETKU.

Schváleno

 U písmene d.) - zůstává U písmene e.) - zůstává U písmene f.) – ZRUŠIT

Schváleno

 U písmene g.)- přidat: Výcvikář - zajišťuje výcvikové akce v rámci klubu, a v případě potřeby se řídí pokyny předsedy RKČR

Staženo

 U písmene h.) ZRUŠIT V odstavci 7. Navrhuji doplnění a změnu znění textu na tento text: PŘEDSEDA RKČR MÁ PRÁVO SAMOSTATNĚ ROZHODNOUT O KOOPTACI ČLENA  DO PŘEDSEDNICTVA.

KOOPTUJÍ SE POUZE  TŘI ČLENOVÉ, KANDIDUJÍCÍ NA ČS. DO PŘEDSEDNICTVA.

Staženo

Doplnění v organizačním řádu RKČR

článek 6 - Práva členů

e)   obdržet zpravodaj vydávaný klubem podle závazného přání v tištěné formě nebo formou CD, toto právo se netýká rodinných členů RKČR, kteří sdílí zpravodaj s jiným členem RKČR.

Schváleno

Návrh na doplnění Organizačního řádu RKČR

POBOČKY

Pobočku lze založit v případě ,že počet členů je nejméně 10

Každý člen RKČR má právo být navíc i  členem pobočky

Pobočka musí být založena na ustavujícím setkání,kde si členové zvolí  své funkcionáře

Pobočka má jednatele pobočky,hospodáře pobočky a zástupce pro jednání s předsednictvem a KRK

Pobočka nemusí mít územní působnost,může sdružovat členy podle zájmů

Všechna jednání pobočky,včetně hlasování je možné provádět elektronicky.

Novým členem již ustavené pobočky se zájemce stane,souhlasí-li nejméně 2/3 stávajících členů.

Souhlas s přijetím je možné dát i elektronicky

Vnitřní směrnice,které neodporují dokumentům RKČR, si může každá pobočka vytvořit své

Základní chovatelské a organizační dokumenty platí  pro všechny pobočky a RKČR stejné.

Bonitaci  zajišťuje pro své členy RKČR

Klubovou výstavu pořádá RKČR

OPCH působí napříč RKČR a pobočkami

KRK má právo kontrolovat činnost pobočky a navrhovat případná opatření při zjištění nesprávného jednání jejích členů.

Pobočka vede seznam svých členů,který předá předsednictvu RKČR

Na základě seznamu členů převede  předsednictvo finanční částku  za každého člena pobočce.

Na jednoho člena pobočky činí výše převedené částky 85% ročního členského příspěvku.

Pobočka může pořádat svody dorostu a speciální výstavy.

Svody dorostu  může pořádat i bez schválení předsednictva.Platí oznamovací povinnost

Svody dorostu mohou posuzovat OPCH po přezkoušení  znalostí standardu a techniky posuzování mezinárodním rozhodčím.

Pobočka má právo zveřejňovat své záležitosti ve Zpravodaji  a na oficiálních stránkách RKČR

návrh na doplnění Organizačního řádu RKČR zasílá Pobočka Morava

16.1.2006 p.Procházková,Buriánková,Císař 

Schváleno   28pro, 3 proti, zdržel se 7

 

Původní znění  článku 13 Organizačního řádu -ustanovení poboček  zrušeno v celém rozsahu,platí schválené znění v plném rozsahu.

Návrh na doplnění Organizačního řádu RKČR

Návrh paní Fialové ohledně Zpravodaje po telefonické dohodě stažen

Návrhy změn Bonitačního řádu

 

2.   Bonitační komise je tříčlenná a posuzuje kolektivně a tvoří ji:

a)   ÚPCH nebo jím pověřený OPCH, který je současně předsedou bonitační komise,

b)   rozhodčí pro exteriér,

c)   rozhodčí I.třídy pro výkon

d)      člen bonitační komise nesmí na bonitaci posuzovat svého psa,rovněž i psy v držení      

členů rodiny.Za rodinu se pro tyto účely považují manžel nebo druh,děti,rodiče

3.   Minimální počet přihlášených jedinců stanoví pořadatel podle ekonomického rozpočtu. Maximální počet posouzených psů pro jednu komisi je 35.

4.   Všichni členové komise po celou dobu hodnocení psů úzce spolupracují a stanovují konečný kód a rozhodují o zařazení psa do chovu

5    Pomocník pro posouzení povahy,rozumí se figurant nejméně II.třídy

Schváleno   bonitační řád s touto změnou jako celek   32 pro 0 proti zdržel se 0


Řád svodu dorostu

 

8.        Poradce chovu, nebo rozhodčí provádějící hodnocení na svodu dorostu nesmí  posuzovat svého psa,rovněž i psy v držení členů rodiny.Za rodinu se pro tyto účely považují manžel nebo  druh,děti,rodiče .

     13.  Vedoucí svodu dorostu je osoba pověřená předsednictvem RKČR, jeho prostřednictvím jsou  
           
řešeny vzniklé problémy, nebo stížnosti,v průběhu konání akce.

Schváleno 28 pro 0 proti zdržel se 0

 
Návrh změn pro členskou schůzi

Stanovy

                            Rottweiler klubu České republiky

  1. Název:      Rottweiler klub České republiky
  2. Sídlo:        Praha

Kontaktní adresa klubu je: U Pergamenky  3170 00 Praha  7

Na vědomí

Rozpočet na rok 2006 schválen 19 pro 1 proti zdržel se 2

Schůze začala v 15.00hodin,,byla ukončena  přečtením a schválením Usnesení v 19.40 minut.

Veškerá ustanovení a Řády vstupují v platnost dnem schválení,to znamená 8.4.2006

Součástí tohoto Zápisu jsou Přílohy  s Návrhy členů,podepsány členy návrhové komise, zpráva mandátové komise a návrh rozpočtu na rok 2006.

 

Zapsala Buriánková Alena jednatelka RKČR