Důležité informace:

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

PŘIHLÁŠKY zasílejte na:
Monika Kadlecová
Brňany 163
412 01 Litoměřice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Kontrolní zápis z činnosti Kontrolní a revizní komise Rottweiler klubu České republiky.

Dne 22.09.2012 provedla Kontrolní a revizní komise (KRK), zastoupená její předsedkyní Ludmilou Fialovou, za účasti předsedy klubu Oldřicha Cacha a zpracovatele účetních záznamů Jiřího Janouška, kontrolu účetnictví Rottweiler klubu ČR (RKČR) za rok 2011, společně s kontrolou účetních dokladů za rok 2011.

 

Ve své plánované kontrole se KRK především zaměřila na kontrolu obsahu vedení předepsané účetní evidence, povinných knih, úplnost jednotlivých daňových dokladů, chronologičnost jednotlivých zápisů v peněžním deníku a to především s poukazem na zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále kontrolovala oprávněnost dispozice nakládání s bankovním účtem RKČR.

Jak již vyplývá z minulých účetních období, Rottweiler klub ČR nevede hotovostní pokladnu, neboť veškeré platby provádí prostřednictvím bezhotovostního platebního styku (bankou), což při své kontrole KRK zohlednila a soustředila se dále na dílčí přezkum prováděných transakcí prostřednictvím bankovního účtu RKČR.

S ohledem na skutečnost a povinnost, že RKČR je dle citovaného zákona účetní jednotkou, která je povinna vést účetnictví správné, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, zaměřila se KRK v počátku své kontrolní činnosti na revizi tohoto skutkového stavu, při níž shledala, že předepsaná forma vedení účetnictví je prováděna v souladu s platnou legislativou zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a předložené pomocné účetní knihy existují a jsou v nich za rok 2011 provedeny zápisy formou a způsobem průkazným a přehledným.

Podmínka úplnosti byla KRK přezkoumána především z pohledu zaúčtování všech předložených účetních dokladů v daném účetním období. Jelikož jsou účetní jednotky povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních předpisů, lze konstatovat, že podmínka úplnosti v tomto rozsahu byla splněna, neboť účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm zaúčtovány být měly, vyjma výhrady některých výdajových položek, spočívajících v nákladových položkách (poštovného) z předchozího kalendářního roku, které jsou účtovány v důsledku pozdně předkládaných dokladů (podkladů), především ze strany poradců chovu, ve zdaňovacím období následujícím a tudíž opožděně. Na tento nedostatek KRK upozorňuje a doporučuje shromažďovat výdajové položky (v tomto případě poštovné) v periodicitě jednoho kalendářního měsíce. Toto opatření může předsednictvo RKČR přijmout na své schůzi a informovat o tomto způsobu předávání účetních záznamů dotčené funkcionáře, poradce chovu a dotčené osoby.

Další výhradu, kterou KRK při své revizi zjistila, je opakující se nedostatek spočívající v absenci podpisu odpovědné osoby za provedení účetního zápisu, neboť k účetnímu zápisu musí být připojen podpisový záznam osoby odpovědné za jeho provedení, není-li shodný s podpisovým záznamem osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu. Pro tento případ KRK doporučuje předsednictvu na své nadcházející schůzi přijmout opatření, spočívající v rozhodnutí, že cestovní náklady nebudou žadateli proplaceny, pokud nebude cestovní příkaz obsahovat výše uvedené náležitosti (podpis osoby, která cestovní výdaj schválila).

Dalším krokem kontroly KRK byla prověrka účetních záznamů a dokladů za rok 2011, zejména se soustředila na kontrolu jednotlivých bankovních výpisů, jejich celistvost, kontrolu soupisu poštovních poukázek, zaúčtování transakcí, kontroly peněžního deníku za rok 2011, kontrolu daňového přiznání za rok 2011.

Dle výše uvedeného zjištění, KRK nehledala mimo uvedené drobné nedostatky, žádné nesrovnalosti, naopak může konstatovat, že díky zpracovatele účetnictví Jiřího Janouška, je účetnictví vedeno v rozsahu a především pak způsobem, které naplňuje nejen zákonné požadavky, ale je i plně přehledné pro samostatnou účetní jednotku (RKČR).

Ve Starém Kolíně, dne 22.09.2012

L. Fialová
dokument ke ke stažení

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Hlavní sponzoři klubu

Mediální sponzoři