Důležité informace:

IFR IPO 2018

CACIT plemen Strančice

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

PŘIHLÁŠKY zasílejte na:
Monika Kadlecová
Brňany 163
412 01 Litoměřice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Žádáme o okamžité odstranění lživé zprávy KRK o nečinnosti předsednictva z důvodů nedodržení řádné lhůty k odpovědi předsednictva. Podnět byl podán a zveřejněn 16.8.2016 a tudíž odpověď KRKu byla zaslána v řádné lhůtě 30ti dnů.

1. Jelikož náš volební řád uvádí ,že „6. Volba členů nového předsednictva a členů KRK bude provedena tajným hlasováním.“ a dosavadní praxe při volbách předsednictva a KRK v minulých 20ti letech byla vždy současná , je více než jasné ,že při předešlé volební schůzi došlo k pochybení a jednoznačně se KRK měl volit současně s novým předsednictvem.

Nicméně toto jasně dokresluje nejen praxe ,ale i výklad ze stanov ČKS , kde je k funkčnímu období KRK uvedeno toto:

článek II. Složení revizní komise svazu – funkční období

3. Funkční období revizní komise svazu je totožné s funkčním obdobím předsednictva svazu a
vychází vždy z platných Stanov svazu (nerozhodne-li sjezd svazu jinak).Funkční období končí
dnem zahájení funkčního období nové revizní komise svazu.

bohužel se jako předsednictvo musíme pozastavit nad tím, že členové revizní komise na toto sami po celou dobu neupozornili a zda to nebyl od začátku i jejich záměrem. Tímto děkujeme slečně Kuzmové za zaslaný podnět. Doufám, že nám KRK toto může vysvětlit na řádné členské schůzi, jelikož jak uzná každý člen , KRK v tomto složení v jakém pracovala do této doby platný mandát nemá a tudíž ani svolání mimořádné schůze by bylo neplatné.

 

Nicméně také absolutně jako předsednictvo nesouhlasíme s nerelevantními důvody pro její svolání ,které uvádí :

a) – změna v rejstříku - bezpředmětné – splněno

b) – chovnost feny paní Prchalové - fena byla řádně posouzena proškoleným rozhodčím plně v souladu posuzováním a uchovněním v zemi původu organizací ADRK , vlastní doporučující posudek od soudního znalce z oboru kynologie a není důvod toto jakkoliv zpochybňovat. Cílená snaha členů bývalého předsednictva od začátku tuto fenu nepustit do chovu za pomoci stále se navyšujících požadavků ,opakovaných bonitací, opakovaných znaleckých posudků , které nemají oporu v našich řádech již hraničí s podjatostí a nemají v našem zájmovém spolku obdoby.

c) – nesouhlas s kooptací M.Moravcové do předsednictva je posledním a velmi zajímavým bodem , vzhledem i k tomu, že „80%“ dotázaných členů odmítlo kandidovat do předsednictva a zbylých “20%“ už se v něm střídavě nechalo navolit a hned funkci položili a opět se nechali navolit a pořád dokola. Zde se KRK opírá o pouhý výňatek z dotazu v poradně ČMKU ,kterou vede paní Tichá , které není oficiálním stanoviskem ČMKU, jelikož p.Tichá není členem předsednictva a její odpovědi nejsou součástí zápisů P ČMKU. Dále je tento důvod sám o sobě hoden důrazného napomenutí KRK ,ne-li rovnou odvolání , protože zde bezprecedentně napadá stanovami dané základní práva řádných členů spolku, které má ze své podstaty zřízení hájit a to :

práva a povinnosti
e) Volit a být volen do předsednictva spolku nebo kontrolní a revizní komise spolku (členem předsednictva spolku nemůže být volen člen s trvalým bydlištěm mimo území ČR a člen mladší 18 let).

Pro upřesnění : celá tato kauza je předmětem občansko-právního sporu a do jejího vyřešení nesmí být na účastníky nahlíženo jinak ,než jako na nevinné , navíc se to netýká nijak činnosti M.Moravcové v RKČR , dále v původně vyjmenovaných jedincích se navíc fena Tyrana Ballotada ani nezmiňuje, a dle normativů ČMKU , nemůže návrh jiného chov. subjektu mít dopad na jiná plemena, než tento klub sám zastupuje. Což je logické. Je nepředstavitelné, že by náš RKČR dal podnět k trestu některého našeho člena na chov například pudlíků v Pudl klubu. Nicméně jako předsednictvo vzneseme v tomto bodě dotaz na ČMKU , jelikož nás tento případ zajímá a dosud jsme jasnou odpověď v zápisech ČMKU nenašli.

shrnutí : nejen , že předsednictvo dospělo k závěru , že mandát současného KRK je neplatný , ale také důvody o které se opírá při touze svolat mimořádnou schůzi jsou natolik nerelevantní a nicotné ( ve světle jejich vlastních hrubých dosavadních pochybení ), že k nápravě celého stavu tj. volbě nového KRK jistě členská základna ocení standartní každoroční členskou schůzi ,kterou navrhujeme svolat v měsíci prosinci. A tím co nejdříve vyřešit kompletnost již řádně navoleného předsednictva s nově zvolenou KRK.

Tímto vyzýváme členy KRK k předání klubových materiálů na kterékoliv následné akci rtw klubu nebo po vzájemné dohodě s jednatelkou.

za předsednictvo RKČR Zuzana Marthalerová

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Mediální partneři