Důležité informace:

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

Přihláška ke stažení

Jednatelka:
Jana Kumaresan
Chraberce 52
440 01 Chraberce
tel.: 775 586 926
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Vážení členové Rottweiler klubu, vítám vás na dnešní Členské schůzi. Stejně jako v loňském roce jsme posunuli datum schůze tak, abychom Vám předložili zprávu o finančním hospodaření po roční uzávěrce a abychom Vám dali dostatek prostoru pro přihlášení do klubových soutěží a stihli jsme vyhodnotit.
Nyní bych ve zkratce zrekapituloval rok 2012. Zahájili jsme jej členskou schůzí, které se zúčastnilo poměrně málo členů, přestože podané návrhy předznamenávaly jednání o změnách v Zápisním řádu. Odhlasované změny po schůzi někteří členové kritizovali, ale uvědomme si, že pokud se chcete právoplatně zapojit do dění klubu, je nutné se členské schůze zúčastnit nebo později nekritizujte rozhodnutí schůze. Je pravdou, že nevelká účast na schůzích je problém již několik let nazpět. Na závažných rozhodnutích se tak podílí malá část členů, a může se stát, že dojde i k manipulaci rozhodnutí ve prospěch určitých skupin členů. Bude-li tento trend pokračovat, měli bychom zvážit zda nezvolit jiný systém rozhodování o klubových záležitostech tak, aby byla zajištěna většinová účast členů.

Na loňské členské schůzi tak např. došlo k odhlasování zrušení svodů dorostu, čímž však vznikly finanční ztráty při pořádání bonitací. Dle mého názoru je ke škodě i to, že chovatelé nemají možnost vidět své odchovy v raném věku a noví majitelé nemají možnost vidět sourozence svých psů, konzultovat zkušenosti z chovu RTW a získat první rady pro chov, předvedení psa apod.

Bonitace byly v roce 2012 uspořádány čtyři a to v Uhříněvsi, Nezamyslicích a Starém Kolíně, kam bylo přihlášeno nejvíce bonitovaných jedinců. Jejich organizace se ujaly paní Ilona Procházková, Alena Karbanová a Magda Moravcová.

Když zmiňuji bonitace, musím bohužel také konstatovat, že posuzování povahy na některých bonitacích se nezlepšilo, přestože ÚPCH vytvořila manuál pro pořádání bonitací, kde je názorně předvedeno i posouzení povahy. Někteří rozhodčí pro povahy si vytváří svoji anabázi výkladu hodnocení, kličkují v Bonitačním řádu a OPCH mnohdy nejsou schopni argumenty jejich výklad vyvrátit. U některých dlouholetých členů klubu dokonce přežívá názor, že pes na zadržení nemusí provést zákus do rukávu. Proto dnes budeme řešit i můj návrh na doplnění Bonitačního řádu.

Možná jste se již někteří seznámili se statistickými údaji ÚPCH, přesto bych zde rád uvedl, že v loňském roce se v 36 chovatelských stanicích narodilo 347 štěňat. Počet narozených jedinců je tak o pouhých 16 nižší, než v roce 2011 a poslední tři roky se tak drží na stejné úrovni, což je potěšitelné, zejména s ohledem na klesající počet členů RKČR.

Uspořádány byly také dvě klubové výstavy a dva výběrové závody. MR a Klubovou výstavu uspořádala pobočka Viktoria a CUP a Speciální výstavu pobočka Plzeňský kraj. Kvalifikovaní reprezentanti pak na MS RTW v Rottweilu obsadili krásné 4. místo v družstvech a v jednotlivcích vynikající 3. místo obsadil Jan Kuncl se psem Arco Fei. Podařilo se jim tak zopakovat vynikající výsledek z MS RTW v Hradci Králové v roce 2009.

Stejně, jako zde s potěšením zmiňuji mezinárodní reprezentaci ve výcviku RTW, jsem rád, že i z řad vystavovatelů se najdou tací, kteří se zúčastňují výstav v zahraničí, zejména Klubové výstavy ADRK a to jako vystavovatelé, ale i jako diváci.

Většina klubových poboček funguje dobře a aktivně připravují pro své členy např. výcvikové tábory, společná setkání apod., čímž jsou hodně prospěšné zejména začínajícím chovatelům, ale obohacující i pro zkušené psovody. Některé pobočky se také ujímají organizace klubových akcí a to i opakovaně. Funkční pobočky jsou Bez hranic, Plzeňská, Sport a Viktoria. Na druhou stranu v loňském roce zanikly pobočky Východočeská a Nova.

V průběhu roku byly spuštěny nové webové stránky klubu. Možná jste již některé jeho výhody zaznamenali. Mimo technické a finanční výhody jsou to např. funkce vyhledávání, větší přehlednost, přímé vkládání příspěvků členy předsednictva a další. Věřím, že se nám všem bude dobře užívat.

Detailní zprávu o finančním hospodaření Vám předloží pokladník pan Janoušek. Mohu však říci, že konečný výsledek ročního hospodaření vyšel v plusové hodnotě. Je však také nutné dodat, že jsme v loňském roce neplatili zahraničního rozhodčího na výstavě, byl zrušen příspěvek pobočkám, není uhrazena faktura za vyhodnocení RTG v SRN a daňové přiznání bylo vypracováno za pouhých 1000,-Kč. Jinak je samozřejmé, že nižší počet členů klubu a s tím související nižší příjmy, nebudou postačovat k pokrytí nákladů klubu. Pro budoucnost je proto nutné přijmout opatření ke snížení propadu v hospodaření, např. i zvýšením bonitačního poplatku, které dnes budeme také projednávat.

Dále Vás chci informovat, že pro potřeby nadřízeného orgánu ČKS, je nutné hlásit seznam členů, včetně části rodných čísel před lomítkem. Jednatel pan Šmejkal proto bude některé z Vás kontaktovat a požádá o doplnění tohoto údaje, protože nebyl vždy součástí žádosti o členství v klubu.

Při té příležitosti bych uvítal, kdybychom jako klub začali používat i jiné informační kanály, než jen tištěný Zpravodaj a webové stránky. Myslím, že by nebylo špatné, kdybychom členy o důležitých záležitostech, jako je připomenutí platby členského příspěvku, termíny klubových akcí apod., informovali prostřednictvím emailu. Navrhuji proto na rok 2013 zkušební provoz pro členy, kteří o tento způsob komunikace projeví zájem. Testovací provoz by ukázal, zda je tento způsob komunikace efektivní a využívaný a příští členská schůze by schválila, zda se stane oficiálním zdrojem informací. Ti z Vás, kteří o tento způsob komunikace mají zájem, prosím nahlaste jednateli panu Šmejkalovi své emailové adresy.

A teď z jiného soudku. Kontrolní a revizní komise již provedla kontrolu účetnictví a nenalezla v jeho vedení žádná pochybení, ale se závěry kontroly Vás jistě seznámí sama.

A nyní k práci předsednictva. Vzhledem k pracovnímu a osobnímu vytížení jeho členů bylo těžké nalézt společný volný termín k osobním schůzím předsednictva. Na situaci má vliv jistě také velká vzdálenost mezi bydlišti všech členů předsednictva, protože na schůzi je tak nutné rezervovat si celý den. Z uvedených důvodů a z důvodu úspory finančních prostředků na cestovní výlohy, komunikujeme převážně elektronickou poštou, popř. telefonicky (bez náhrady nákladů, které jsou mnohdy opravdu vysoké). Pro elektronickou komunikaci si předsednictvo stanovilo pěti denní lhůtu pro odpověď, aby nedocházelo k umělému protahování doby řešení. Opět, jako v roce předcházejícím, se ne vždy daří tento termín dodržet a ne každý člen předsednictva vůbec odpoví, zejména pokud se nejedná o problematiku spojenou s jeho funkcí. Nejhorší účast musím bohužel opět konstatovat u Karla Mošničky, který se zapojuje minimálně, přestože je zkušeným výcvikářem i chovatelem a jeho zkušenosti jsou jistě pro mnohé členy cenné. Naopak nejvíce aktivními členy předsednictva, a současně členy, kteří se neobávají vyslovit svůj názor jsou UPCH Olga Vítková a pokladník Jiří Janoušek.

Dále bych Vás chtěl informovat, že dotace ČKS jsou od počátku roku 2012 rozdělovány podle 14ti kriterií, kterými jsou členská základna, aktivita klubu, sportovní akce. Hodnotí se také počty zapsaných štěňat v PK, počty členů klubu/vystavovatelů na výstavách ČKS, účast klubu na Plenárním zasedání ČKS, účast na výběrových soutěžích všech plemen atd. Částky jsou klubu přiznávány vždy na základě statistik z předchozího roku. Přehled kritérií bude zveřejněn ve Zpravodaji.

Věřím, že jste si ve Zpravodaji č. 4 všimli článku k 20. výročí založení ČMKU. Pouze bych rád připomněl, že u této příležitosti byl Pamětní medailí oceněn dlouholetý člen našeho klubu MVDr. Sedlář.

Dále bych chtěl upozornit na změny v Zápisním řádu ČMKU, kde jsou nově např. specifikovány tři druhy chovu a změna v delegování rozhodčích na národní a mezinárodní výstavy. Nově totiž pořadatel výstavy nemusí přihlédnout k návrhu na rozhodčího, který prostřednictvím ČMKU podá klub. Kluby samy musí kontaktovat jednotlivé pořadatele výstav a požádat o delegaci navrženého rozhodčího.

V závěru bych Vás také chtěl informovat, že předsednictvo jménem klubu požádalo IFR o přidělení uspořádání Světové výstavy IFR v roce 2014. Bylo nám sděleno, že všechny žádosti o přidělení pořádání výstavy budou vyhodnoceny a rozhodnutí bude vysloveno v květnu 2013 na Kongresu IFR. Dne 13. 1. 2013 přišel omluvný email, který vysvětluje, že došlo k mylné informaci ze strany IFR, protože pro rok 2014 je o pořadateli již rozhodnuto. Zaslanou žádost však lze uplatnit pro rok 2015, čehož chce předsednictvo využít. Pokud ale skutečně budeme uspořádáním výstavy pověřeni, bude nutné vytvořit výstavní výbor, který bude mít na starosti zajištění příprav a následně průběhu výstavy minimálně ve srovnatelné kvalitě, jako v předešlých letech. Samozřejmě bude nutné zřídit samostatný bankovní účet, stanovit rozsah plných mocí pro členy výstavního výboru, vytvořit webové stránky, přihlášky, katalogy a mnoho dalšího. Tuto činnost bude již organizovat nové předsednictvo. Přesto Vás chci oslovit s výzvou, abyste zvážili případnou Vaši pomoc, pokud nám bude výstava přidělena, jelikož na základě zkušenosti z pořádání MS vím, že je třeba početný tým šikovných lidí a vím, že takovými RKČR disponuje.

No a v úplném závěru bych rád poděkoval členům předsednictva a poradcům chovu za to, že bezplatně věnují svůj volný čas základnímu fungování klubu. A chci poděkovat i všem ostatní, kteří se na chodu klubu také podílí. Ať už je to paní Mašková, která se bez nároku na finanční odměnu stará o administrativu ohledně RTG vyhodnocovaného v Německu, paní Zubíková a Staňková, které vytváří Zpravodaje, paní Fialové za zhotovení webových stránek, ale také všem těm, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na pořádání klubových akcí.

Není tak moc podstatné, zda rottweilery chováme jako domácího přítele nebo se zabýváme chovem či se věnujeme sportovní kynologii. Důležité je, že se všichni chceme podílet na pozitivní propagaci našeho plemene a že rotvajleři pro nás nejsou prostředkem k nabytí zisku.

 

Oldřich Cach
Předseda RKČR    

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Hlavní sponzoři klubu

Mediální sponzoři